Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tre byer kniver om å bli Norges mest attraktive i 2015

Juryen for prisen ”Attraktiv by” har plukket ut tre byer til finalerunden. Finalistene er Stavanger Øst, Trondheim ved St. Olavs hospital og Lillestrøm, som på hver sin måte er forbilder for bærekraftig byutvikling.

- Juryen mener disse tre byene på ulike måter fremstår som gode forbilder. Vi gleder oss til å besøke disse tre byene i mai, før vi kårer hvem som blir Norges mest attraktive by i juni, sier juryleder Erling Dokk Holm.

- Dette er tre spennende finalister som på hver sin måte har jobbet godt med byutvikling for å gjøre byområder mer attraktive. Jeg vil takke juryen for arbeidet så langt, og ser frem til å dele ut prisen og besøke vinneren i juni, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det kom inn totalt 346 nominasjoner i konkurransen om å bli Norges mest attraktive by i 2015. Juryen har gått gjennom alle disse, og synes det er flere byer som gjør mye bra innen bærekraftig utvikling.

- Mange av kandidatene kan vise til gode og bærekraftige planer for by- og stedsutvikling. Juryen ser imidlertid at flere av disse har et stykke igjen når det gjelder gjennomføring. For å komme med i finalerunden legger juryen vekt på at prinsippet om bærekraftig utvikling skal ha bidratt til bymessige kvaliteter i byene juryen besøker, sier Dokk Holm.

Og juryen mener altså at Stavanger Øst, Trondheim ved St. Olavs hospital og Lillestrøm peker seg ut på en positiv måte med en helhetlig tankegang og ikke minst gjennomføring av en bærekraftig byplanlegging.

Her juryens beskrivelse av de tre finalistene:

Stavanger Øst

Stavanger Øst er en bydel ved havnefronten i Stavanger som er utviklet gjennom en bærekraftig tilnærming til økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Gjennom tidlig etablering av byfunksjoner, transformasjon av eldre industribygg og aktivering av brakke tomtearealer, har nybygging kunnet akkompagnere eksisterende bystruktur. Dette har skapt et tett område med bymessige kvaliteter. Samarbeid mellom kulturaktører, næringsliv og det offentlige har bidratt til å utvikle en bydel med gode offentlige rom, interessant ny arkitektur, lokale tjenestetilbud og et mangfoldig kulturliv.

Trondheim ved St. Olavs hospital

Lokaliseringen av St. Olavs hospital i bykjernen i Trondheim, tjener som forbilde for hvordan offentlige investeringer kan være avgjørende for en bærekraftig lokal by- og tettstedsutvikling. De siste 10-årene er det i Norge i en rekke tilfeller lagt sykehus utenfor byene. St. Olavs hospital demonstrerer fordelene ved en slik lokalisering, både for regionen og byen det gjelder. I tillegg gir prosjektet en stor verdi til byen gjennom satsning på miljø og bærekraftige energiløsninger.

Lillestrøm

Lillestrøm ligger i Skedsmo kommune og er en småby med 12 000 innbyggere som har sett rollen sin i en stor byregion. Lillestrøm ligger nær Oslo, koblet på et svært godt kollektivnett, ikke minst gjennom tognettet. Byens potensial for å ta i mot en del av den forventede veksten rundt Oslofjorden er stor. Kommunens strategi er at all vekst i kommunen skal foregå gjennom utbygginger der det er nærhet til skinnegående transport. Juryen ser at kommunen i samarbeid med private aktører, andre offentlige interessenter og ildsjeler, har utviklet Lillestrøm med et urbant fortegn, slik at byen blir i stand til å møte et stort sett av utfordringer i en sterkt voksende byregion, av både økonomisk, sosial og miljømessig art.

Fakta:

Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Prisen Attraktiv by, som deles ut for første gang i 2015, er slått sammen av to tidligere priser: Miljøverndepartementets «Statens bymiljøpris» og Kommunal- og regionaldepartementets «Statens pris for attraktiv stad».

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut den nye prisen.

Prisen for Attraktiv by bygger videre på erfaringer fra de to tidligere prisene, og legger vekt på bærekraftig by- og stedsutvikling som kopler sosiale, økonomiske og miljømessige behov og håndterer vekst på en bærekraftig måte. I dette legger juryen vekt på transportløsninger med fokus på kollektiv, sykkel og gående. Videre at arealdisponeringen gir en nærhet til sentrumsfunksjoner, jobb og bolig, og at offentlige rom er attraktive for ulike brukergrupper. Prisen har som formål å løfte frem byer og tettsteder som har utviklet stedets bykvaliteter gjennom gode lokale prosesser.

Prisen deles ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i juni. Da venter heder og ære – og 250.000 kroner, plakett og diplom til vinneren.

Les mer om Attraktiv by

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen