Trygghet i en ny tid

– Veien til trygghet går gjennom å bekjempe krig, kriminalitet og sosiale forskjeller, skriver statsminister Jonas Gahr Støre i denne kronikken.

I antall innbyggere, er Norge blant de mindre landene i verden. I landareal, er vi blant de større: Vi har verdens nest lengste kystlinje med mange fjordarmer og anløpsmuligheter. Vår landegrense er over 2500 kilometer, der 200 av dem også er Schengens yttergrense mot Russland.

Norges geografiske plassering gir oss store muligheter. Vi griper dem – og det er gledelig at en åpen økonomi nå bidrar til at norsk næringsliv eksporterer mer, investerer mer og har større overskudd enn tidligere.

Åpenheten mot verden gjør oss også sårbare: Et av våre naboland, Russland, har gått til angrepskrig, og et annet, Sverige, opplever en rystende voldsbølge fra kriminelle gjenger.

Forsvarssjefen omtaler i sitt fagmilitære råd Russlands angrep på Ukraina som et «tidsskille», og at vi må leve med et farligere og mer uforutsigbart Russland. I politiets siste trusselvurdering kan vi lese at «trusselen fra organisert kriminalitet aldri har vært høyere i Europa», og at «trusselen fra svenske aktører er fremtredende».

I sum får alvoret i situasjonen der ute og behovet her hjemme stor betydning for hvilke politiske prioriteringer vi nå gjør i Norge.

Når regjeringen tirsdag legger frem revidert nasjonalbudsjett, vil vi prioritere nok penger til at Norge når NATOs toprosentmål allerede i år. Vi trapper opp investeringen i et sterkere og mer tidsriktig forsvar, og sikrer at Norge tar et enda større ansvar for europeisk sikkerhet, spesielt i de strategisk viktige nordområdene.

At vi bruker mer penger på forsvar handler om trygghet, men også om verdier. Med militær makt vil Russland tvinge frem et annet Europa. Det skal ikke vi akseptere. Derfor vil vi i revidert nasjonalbudsjett øke støtten til Ukraina gjennom vårt femårige Nansen-program. Krigføringen i Ukraina er mer brutal og mer ødeleggende enn noen gang. Gjennom fleksibiliteten som ligger i Nansen-programmet, kan vi på kort tid bidra mer både militært og sivilt.

Russlands krigføring utfordrer Norges sikkerhet på nye måter. Det gjør også utviklingen i vårt gode naboland Sverige. Vi ser internasjonale nettverk som samarbeider tettere om transport, smugling, hvitvasking, vold og pengeinnkreving, men også flere åpne konflikter mellom kriminelle både i private og offentlige rom.

Situasjonen er annerledes i Norge enn i Sverige. Men vi er ikke uberørt, for som alltid kan kriminalitet krysse grensene. I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen kraftig styrke politiets arbeid mot gjengkriminalitet. Vi øker også innsatsen på grensen med flere tollere og bedre kontrollutstyr.

Politiet er i sin siste trusselvurdering tydelig på at handlingsrommet til kriminelle nettverk forsterkes av den teknologiske utviklingen. Vi vet at kunstig intelligens og anonymiseringsteknologi kan gjøre kriminalitet lettere. Da regjeringen opprettet et eget digitaliseringsdepartement fra 1. januar, var det ikke bare for å utnytte digitaliseringens muligheter, men også for å sette grenser. Som en sentral del av regjeringens kommende digitaliseringsstrategi, vil vi blant annet innføre EUs nye regelverk på kunstig intelligens.

I Norge skal vi være tøffe mot kriminalitet, men vi skal også være tøffe mot årsakene til kriminaliteten.

Vi vet at barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd har økt risiko får å bli rekruttert til kriminelle gjenger. Det er ikke ubetydelig hvordan du tjener dine første kroner, om det er på arbeid eller på narkotikasalg. Vi må hindre at eldre kriminelle lykkes med å rekruttere yngre. Skal vi bekjempe kriminalitet, må vi derfor trappe opp innsatsen mot sosiale forskjeller og bidra til at folk får bedre råd.

Fra 1. august reduserer vi barnehageprisen fra 3000 til 2000 kroner i måneden, og gjør skolefritidsordningen gratis fra første til tredje trinn. Fra samme dato kutter vi også kraftig i kontantstøtten. Samlet sett betyr dette at flere barn kan delta i lek og læring, samtidig som arbeidslinjen styrkes.

Det er gledelig at vi nå er på vei mot et vendepunkt i økonomien, der folk får bedre råd. Aldri tidligere har vi hatt så mange i arbeid, og for første gang på mange år er det nå færre barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Norge er ikke immune mot verden. For heller ikke når det kommer til kriminalitet, er Norge en øy i verden. Hovedoppgaven for enhver regjering er å sikre tryggheten til landet og innbyggerne. Det krever noe annet i 2024 enn for bare fem og ti år siden.