Trygt å føde, også om sommeren

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge er et av verdens tryggeste land å føde i. Slik skal det fortsette å være. For å kunne ha en forsvarlig ferieavvikling om sommeren, har det i flere år vært vanlig å stenge noen fødeavdelinger slik at det er tilfredsstillende bemanning på resten.

–Det skal være trygt å føde, også om sommeren. Stor aktivitet ved fødeinstitusjonene samtidig som det skal avvikles sommerferie, stiller store krav til bemanningsplanlegging og prioritering. Dette har sykehusene erfaring med. Samtidig er situasjonen i år ekstra krevende, grunnet mangel på jordmødre og begrenset tilgang på vikarer. Enkelte steder er det også nødvendig å stenge en fødeinstitusjon i korte perioder om sommeren for at lovpålagt ferie kan avvikles forsvarlig, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i et skriftlig svar til Stortinget om saken.

Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet en oversikt fra helseregionene om hvilke fødeavdelinger som vil være sommerstengt. Under følger oversikten.

–Det er viktig for meg å presisere at det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for et forsvarlig fødetilbud. Sommerstengning er en langvarig praksis og helseforetakene har gode rutiner for dette. Det er viktig at de kvinnene som blir berørt, får et godt tilbud, sier Kjerkol.

Helse Nord:

Helse Nord RHF opplyser at fødeavdelingene i Helgelandssykehuset har alternerende sommerstengt. Dette inkluderer også fødestuen i Brønnøysund. Det er planlagt sommerstengning i følgende tidsrom:

  • Avdelingen i Mo i Rana stenger uke 26-29
  • Avdelingen i Sandessjøen stenger uke 30-33
  • Fødestuen i Brønnøysund stenger uke 26-29

Avdelingene har alternerende stengt slik at de fødende sikres fødetilbud på Helgeland, men med lengre reisevei for noen. Det vurderes om den fødende har behov for overnatting på fødestedet i forkant av fødsel ved lang reisevei. Hotellovernatting tilbys til selekterte fødende. Det er etablert beredskapsvakt for jordmor ved stengt avdeling, som følger den fødende ved behov.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge planlegges alternerende sommerstenging ved fødeavdelingene i Harstad og Narvik i følgende tidsrom:

  • Avdelingen i Harstad stenger uke 29-30
  • Avdelingen i Narvik stenger uke 26-29

Helse Nord RHF opplyser at avdelingene har mange års erfaring med sommerstengning og har på denne måten kjent personell til stede hele sommeren. Det er ikke meldt noen alvorlige hendelser som følge av stengning gjennom disse årene. Fagmiljøet er blitt gode på følgetjeneste etter å ha gjennomført evaluering etter hver eneste sommerstengning, og åpning av Hålogalandbrua har gjort fødetilbudet mer tilgjengelig i perioden med alternerende stengning.

Det er ikke planlagt sommerstengte fødeavdelinger i Finnmarkssykehuset eller i Nordlandssykehuset.

Helse Midt-Norge:

Helse Midt-Norge RHF opplyser at fødeavdelingen i Molde ved Helse Møre og Romsdal, planlegges holdt åpen hele sommeren med vanlig kapasitet. Vikarbehov forsøkes løst med bruk av fortrinnsvis kjente vikarer. Helse Midt-Norge RHF opplyser videre at det fortsatt er uklart når Helse Møre og Romsdal gjenåpner fødeavdelingen i Kristiansund, og om det blir åpning før sommeren vil de holde avdelingen sommerstengt i fire uker. Dette er i tråd med praksis gjennom mange år, som har fungert godt for å sikre at de ansatte får tatt ut ferie. Det er full dekning av følgetjenesten de ukene det ikke er åpen fødeavdeling i Kristiansund.

Det er ikke sommerstengte fødeavdelinger ved de øvrige helseforetakene/sykehusene i helseregionen.

Helse Sør-Øst:

Helse Sør-Øst RHF opplyser at de fleste helseforetakene holder fødeavdelingene åpne gjennom sommeren. Unntaket er Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet.

Ved Oslo universitetssykehus vil ABC-enheten ved Ullevål sykehus bli slått sammen med enheten Føde B i uke 25-33. Alle andre enheter i fødeavdelingen ved helseforetaket har ordinær drift. Oslo universitetssykehus viser til at det forventes et noe lavere fødselstall sommeren 2022, sammenliknet med tidligere år. Helseforetaket opplyser at ved å slå sammen de to enhetene, sammen med andre tiltak, vil de ansattes kompetanse kunne benyttes slik at de fødende får et tilbud sommeren 2022 som er i samsvar med gjeldende faglige retningslinjer.

Ved Sykehuset Innlandet vil fødeavdelingen i Gjøvik være stengt uke 25-32, slik den har vært de siste årene. Fødeavdelingen i Gjøvik og Kvinneklinikken i Lillehammer samarbeider slik at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken i Lillehammer i ukene 25-32. Sykehuset Innlandet viser til at ved å stenge fødeavdelingen oppnår helseforetaket at det faglige tilbudet sikres med tilstrekkelig lege- og jordmorbemanning i ferieperioden. Helseforetaket opplyser videre at følgetjenesten for kvinner som snart skal føde, fungerer som vanlig i sommer.  

Helse Vest:

Helse Vest RHF opplyser at det ikke er sommerstengte fødeavdelinger i helseregionen.