Ulykkesåret 2022: Mer enn én medvirkende faktor til at en ulykke skjer

– 2022 var et mørkt år for trafikksikkerheten, og ulykkesutviklingen i 2023 er svært bekymringsfull. Trafikksikkerhet krever langsiktig og kontinuerlig arbeid, og fremover er vi nødt til å styrke innsatsen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I dag legger Statens vegvesen frem rapporten «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2022». I fjor ble 116 mennesker drept i 105 ulykker på norske veier, og rapporten viser at årsakene til trafikkulykkene er sammensatte.

– Det er alltid flere faktorer som medvirker til at ulykker skjer og hvor alvorlig utfallet blir, men vi ser dessverre at den største utfordringen er trafikantenes adferd. Fart, rus, uoppmerksomhet og risikoadferd er gjengangere som årsaker til trafikkulykker. Det er derfor viktig at vi fortsetter den langsiktige og kunnskapsbaserte innsatsen på trafikksikkerhet, og at vi øker sjåførenes bevissthet om konsekvensene av uoppmerksomhet og risikoadferd, sier samferdselsministeren.

Hovedtrekkene fra 2022

De medvirkende faktorene til at ulykkene skjer og skadeomfanget, følger trendene fra tidligere år. Ulykkesbildet domineres av møteulykker og utforkjøringsulykker, med manglende førerdyktighet, fart og rus som hyppige medvirkende faktorer. Likevel er det enkelte trekk som skiller seg ut i 2022. Rapporten viser at det var flere eldre som omkom i trafikken i fjor, det var mange ulykker med flere enn én drept, og mange av dødsulykkene skjedde på lavtrafikkerte veier.

I tillegg til trafikantenes adferd, er det også en rekke andre forhold som har bidratt til at ulykkene inntraff og at de ble alvorlige. Dette gjelder blant annet forhold knyttet til veien og veimiljøet, feil og mangler ved kjøretøy, samt ytre forhold, som for eksempel vanskelige vær- og føreforhold.

– Det er viktig å fortsette innsatsen på alle områder. Vi må spesielt fortsette å bygge sikre veier og holde god standard på drift og vedlikehold, gjennomføre målrettet og effektiv kontrollinnsats, og ha høy oppmerksomhet på føreropplæring og adferd i trafikken, sier Nygård.

Intensiverer arbeidet for å nå nullvisjonen

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er et langsiktig, bredt anlagt og faglig fundamentert arbeid som har gitt svært gode resultater i flere tiår, og under mange regjeringer. Dette arbeidet skal fortsette og intensiveres. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei for perioden 2022-2025, er det fastslått 179 tiltak som skal bidra til at færre skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken.

– Jeg må understreke at selv om ulykkestallene er bekymringsfulle, jobbes det veldig godt med trafikksikkerhet i Norge. Vi har et unikt tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og mellom offentlige og private aktører. Samarbeidet har vært avgjørende for at Norge i 2022 har de sikreste veiene i Europa for åttende år på rad, sier Nygård.

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken er fortsatt ledestjernen i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå nullvisjonen. Ulykkesutviklingen i 2022 og 2023 viser at det er helt avgjørende at vi holder fokus. Vi har ingen å miste, sier Nygård.

Nøkkelinformasjon fra rapporten:

  • Møteulykker og utforkjøringsulykker utgjør 66 prosent av ulykkene og 65 prosent av antall omkomne i 2022.
  • Manglende førerdyktighet vurderes å ha vært medvirkende faktor i 42 prosent av dødsulykkene. De hyppigste feilene er manglende informasjonsinnhenting og manglende trafikal kompetanse.
  • Høy fart er sannsynlig medvirkende faktor i 29 prosent av dødsulykkene.
  • Kjøring i ruspåvirket tilstand vurderes som medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene.
  • Forhold knyttet til veien og veimiljøet er sannsynligvis en medvirkende faktor i 21 prosent av dødsulykkene.
  • Feil og mangler ved kjøretøy vurderes til å være en sannsynlig medvirkende faktor i 15 prosent av dødsulykkene.
  • Ytre forhold, som for eksempel vanskelige vær- og føreforhold, er sannsynligvis en medvirkende faktor i 17 prosent av dødsulykkene.

Hele rapporten kan leses her.