Unik undersøkelse blant psykisk helse- og ruspasienter

Rundt 80 prosent av pasientene som får poliklinisk behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), opplever at behandlingen hjelper og er fornøyde med behandlingen.

På oppdrag for Helsedirektoratet har SINTEF gjennomført en stor nasjonal bruker- og pasientundersøkelse blant voksne. Det var totalt 33.457 personer som svarte på undersøkelsen, som er et nybrottsarbeid i den forstand at det er første gang en hel pasientpopulasjon mottar en undersøkelse direkte via Helsenorge.no.

– Dette er en svært viktig undersøkelse for oss. Jeg er glad for de gode resultatene. Undersøkelsen bekrefter at det vi er i gang med er riktig. Vi jobber med å styrke de polikliniske tjenestene i nær tilknytning til andre helsetjenester ved sykehusene, pasientens bosted og i nærhet av fastlege og kommunale tjenester, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Honnør til fagfolka

Det som gjennomgående betyr aller mest for utbytte av og tilfredshet med behandlingen er å ha en god relasjon til behandleren. Tilfredshet med behandlerrelasjonen er svært høy hos alle pasientene.

– Det er en honnør til alle de dyktige fagfolka våre, sier Kjerkol.

Koordineringstiltak som individuell plan, kommunale tjenester og koordinator har betydning både for utbytte av behandlingen og for tilfredshet med behandlingen. Det tyder på at slike tiltak er viktige og virker etter hensikten.

– Men det er behov for forbedringer. Regjeringen vil derfor gå gjennom dagens lovregulerte koordineringsordninger for å se på hvordan de kan bli bedre innrettet (NHSsP), sier Kjerkol.

Undersøkelsen viser også at pasientene ønsker å ha tilgang til tjenester på kveldstid og i helg. Og om lag halvparten av pasientene er i stor eller svært stor grad fornøyd med videokonsultasjon.

Store utfordringer

Pasienter med store psykiske utfordringer og flere diagnoser opplever i mindre grad at behandlingen hjelper mot plagene. De har også mindre tro på at behandlingen gir dem tro på et bedre liv, og er mindre tilfredse med behandlingen alt i alt.

– Her har vi en jobb å gjøre, og derfor er tilbudet til dem med langvarige og sammensatte behov et av innsatsområdene i vår opptrappingsplan for psykisk helse, sier Kjerkol.