Unntak fra kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Departementet sender på høring forslag om en hjemmel som åpner for å gjøre unntak fra kravene i forskrift om krav til kvalitet i barnevernsinstitusjoner i ekstraordinære situasjoner. Adgangen vil gjelde både for omsorgssentre og barnevernsinstitusjoner. Høringsfristen er 27. november 2015.

Alle barn og ungdom som plasseres i omsorgssenter eller barnevernsinstitusjon skal ha forsvarlig omsorg og behandling. Departementet er derfor opptatt av å sikre barnets rettssikkerhet og retten til omsorg under slike opphold. Når barn plasseres på omsorgssenter eller institusjon har det offentlige et ansvar for å gi barna et forsvarlig tilbud tilpasset det enkelte barns behov.

Samtidig ser departementet at kvalitetsforskriften stiller visse krav til kvalitet, som ikke alltid lar seg gjennomføre i en ekstraordinær situasjon. Hva som utgjør en ekstraordinær situasjon må vurderes konkret i hver enkelt situasjon. Så lenge situasjonen er ekstraordinær kan institusjonen eller omsorgssenteret godkjennes eller kvalitetssikres på tross av at de ordinære kvalitetskravene ikke er oppfylt. Departementet understreker at tilbudet til barna til enhver tid skal være forsvarlig sett hen til situasjonen.

Eksempler på unntak kan være:

  • omsorgssenteret kan ta imot et større antall barn enn det er enkeltrom
  • en høyere prosentandel av de ansatte har ikke relevant fagutdanning
  • en lavere bemanning enn det som har vært lagt til grunn i praksis 

Dagens flyktningsituasjon med en rask økning i antall enslige mindreårige asylsøkere er en situasjon hvor det vil være aktuelt å benytte adgangen til å gjøre unntak fra kravene i forskriften. Departementet legger til grunn at den ekstraordinære situasjonen vil bortfalle så snart mottaksapparatet er i stand til å håndtere ordinære kvalitetskrav.

Les høringsbrevet og send inn høringssvar.