Utbredt samarbeid om IKT-drift i offentlig sektor

En ny rapport viser at det er utbredt samarbeid om IKT-drift i offentlig sektor i Norge, særlig blant kommuner og fylkeskommuner. Rapporten, som er utarbeidet av Nexia, viser at det i dag finnes 150-200 kommunale og statlige datasentre i Norge.

I følge rapporten ser de fleste offentlige virksomheter for seg mer samarbeid, mer sentraliserte løsninger, og mer bruk av skytjenester. Nexia mener derfor sentralisering av datasenterløsninger og nettyskytjenester vil spille en stadig viktigere rolle i offentlig sektor.

Dette er noen av funnene i rapporten:

  • Ca 40 prosent av respondentene har etablert et eget, dedikert datasenter for hele eller deler av sin IKT-drift
  • Ca 45 prosent av respondentene produserer mer enn 80% av sine IKT-tjenester i offentlig eide datasentre som deles med andre.
  • Ca 10 prosent av respondentene har sin IKT-produksjon hos private tilbydere.
  • 84 prosent av virksomhetene i undersøkelsen har tatt i bruk skytjenester, men bare i svært begrenset grad. Disse virksomhetene ser for seg at andelen skytjenester vil øke i fremtiden.

Den viktigste grunnen til IKT-samarbeid er økonomi. Andre viktige grunner er at det er lettere å trekke kompetanse til større driftsmiljøer, standardisering, og at virksomhetene oppnår bedre kvalitet og bedre tilbud til innbyggerne.

Datainnsamlingen for undersøkelsen er gjennomført som dybdeintervjuer med et sett ulike kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter. I tillegg er markedsaktører på datasenter og skytjenester intervjuet. Med utgangspunkt i de innsamlede dataene anslår Nexia at norske kommuner og fylkeskommuner har til sammen omtrent 100 datasentre. Tallet for staten er noe mer usikkert, men her anslår Nexia mellom 50 og 100 datasentre.

Rapporten Kartlegging og analyse av landskapet for offentlige datasentre i Norge 2015 er utarbeidet av Nexia på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunal og moderniseringsdepartementet arbeider med en nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Kartleggingen er bestilt for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag til arbeidet.

Kartlegging og analyse av landskapet for offentlige datasentre i Norge 2015

Til toppen