Utgreiing av universell utforming av digitale læremiddel

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Dersom læremiddel blir universelt utforma vil fleire innbyggjarar med nedsatt funksjonsevne kome ut i arbeidslivet. Dette går fram av ein ny rapport frå Proba samfunnsanalyse.

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har i eit framlegg til ny lov om likestilling og diskriminering foreslått å utvide verkeområdet for regelen om universell utforming av IKT til å omfatte opplærings- og utdanningssektoren.

Proba har analysert verknadene av å innføre krav om universell utforming av digitale læremiddel som nettsider, læringsplattformer og læringsressursar. I følgje rapporten Universell utforming av digitale læremidler vil det vere samfunnsøkonomisk lønnsamt å stille krav om universell utforming også av digitale læremiddel. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurderer no utgreiinga.

Rapporten er bestilt av KMD, i samarbeid med BLD og Kunnskapsdepartementet.