Utlyser 90 millioner kroner til forskningsprosjekt med næringsmedvirkning

Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) lyser ut inntil 90 millioner kroner til nye forsker- og innovasjonsprosjekter for å møte utfordringene i jordbruks- og matsektoren. Teknologi, mattrygghet, klima, fornybar biomasse og bærekraftig matproduksjon er temaene som styrene prioriterer når forskningsmidlene skal deles ut.

Utlysning for Forskerprosjekt med næringsmedvirking:

Utlysningen for forskerprosjekter ligger på Forskningsrådets nettsider. Obligatorisk skisse kan sendes inn på forskningsrådets nettsider nå. Skissefrist er 3. mai og søknadsfristen er 6. september 2017.

Utlysning for Innovasjonsprosjekt i næringslivet:

Utlysningen for innovasjonsprosjekter legges ut på Forskningsrådets nettsider i slutten av april. Frivillig skisse kan sendes inn innen 30. august. Søknadsfristen er 11. oktober 2017.

Årets hovedprioriteringer er forskning innen:

  • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
  • Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
  • Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
  • Teknologisk utvikling og innovasjon
  • Mattrygghet, helse og samfunn 

Generelle føringer

Overordnede politiske føringer går fram av Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til meldingen. For forskningsmidler over jordbruksavtalen gjelder i tillegg føringer fra Prop. 133 S (2015–2016) om Jordbruksoppgjøret.  Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har i årets utlysning endret søknadstype fra KPN til Forskerprosjekt. Kravet om 20 prosent brukermedvirkning i prosjektene er beholdt. 

Til toppen