Utlysning: Tilskudd til etablering og drift av et ressurssenter for egenorganisert idrett

Kulturdepartementet utlyser midler til etablering og drift av et ressurssenter for egenorganisert idrett.

Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett 2017 bevilget 2 mill. kroner til et ressurssenter for egenorganisert idrett, jf. Innst. 401 S (2016-2017), kap 315, post 79. Senteret skal veilede og legge til rette for aktivitet som drives egenorganisert og utenfor de etablerte idrettsorganisasjonene.

Kulturdepartementet utlyser på denne bakgrunn midler til etablering og drift av et ressurssenter for egenorganisert idrett. Med forbehold om bevilgninger fra Stortinget, vil søkeren som tildeles oppdraget i første omgang motta tilskudd til drift av ressurssenteret i en prosjektperiode fram til og med 2021. Senteret skal sende inn årlig søknad til Kulturdepartementet, og det skal rapportere til departementet på bruken av midlene. Ved utløpet av perioden vil det gjøres en evaluering av senterets arbeid.

Virkeområdet for ressurssenteret skal være egenorganisert fysisk aktivitet utenfor rammene av den organiserte idretten i Norge. Det skal være et kunnskaps- og kompetansesenter hvor egenorganiserte miljøer som driver slik aktivitet kan søke bistand. Senteret skal etableres utenfor Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Det skal blant annet ivareta følgende oppgaver:

  • Opparbeide solid kompetanse om egenorganisert idrett og miljøene som driver egenorganisert aktivitet. Identifisere hvilke behov disse miljøene har og hvilke utfordringer de står overfor i utøvelsen av aktiviteteten.
  • Samle, systematisere og formidle informasjon om egenorganisert idrett og legge til rette for erfaringsutveksling mellom egenorganiserte miljøer og mellom kommuner. 
  • Aktivt fremme kunnskap og kompetanse hos kommunale myndigheter som gjennom anleggsbygging og andre tiltak legger til rette for egenorganisert aktivitet lokalt.
  • Bistå med råd og praktisk veiledning til egenorganiserte miljøer når det gjelder tilrettelegging av aktivitet.

I vurderingen av søknadene vil departementet legge særlig vekt på følgende punkter:

  • Ressurssenteret skal besitte solid kompetanse om egenorganisert aktivitet, og ha nær kjennskap til egenorganiserte miljøer. Senteret skal ha et bredt perspektiv på egenorganisert idrett, og kan ikke være for tett knyttet opp mot en spesifikk idrett/aktivitet.
  • Ressurssenteret skal legge til rette for egenorganisert idrett over hele landet. Lokal tilstedeværelse og nasjonal bredde vil være avgjørende for å kunne følge opp de egenorganiserte miljøene på en effektiv og god måte.
  • Det skal være kostnadseffektiv drift av ressurssenteret. Det vil derfor være formålstjenlig å etablere senteret innenfor rammen av en allerede eksisterende organisasjon. Senteret kan dermed dra nytte av de ressurser og den kompetansen som ligger i den aktuelle organisasjonen.

Søknadsfrist: 1. november 2017.

Søknadsskjema i Word-format (.docx) / Søknadsskjema i Open Document-format (.odt)

Søknad sendes på e-post til: postmottak@kud.dep.no 

 

 

Til toppen