Utlysning: Tilskudd til sivilsamfunnsrapport til FNs barnekomité

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Barne- og familiedepartementet trekker denne utlysningen av tilskudd til sivilsamfunnsrapport til FNs barnekomité som ble lyst ut tidligere i høst.

Barne- og familiedepartementet ønsker å få utarbeidet en rapport fra sivilsamfunnet om etterfølgelsen av FNs barnekonvensjon i Norge. Målet er å presentere for FNs barnekomité en beretning om sivilsamfunnets og barnerettighetsorganisasjonenes synspunkter om barns rettigheter i Norge.

Rapporten skal være en frittstående rapport fra sivilsamfunnet og de frivillige organisasjonene i Norge. Den skal beskrive hvordan FNs konvensjon om barnets rettigheter blir fulgt opp i Norge, fra sivilsamfunnets perspektiv.

Barne- og familiedepartementet utlyser med dette midler til en sivilsamfunnsrapport til FNs barnekomité. Rapporten skal være et supplement til Norges offisielle rapport som etter planen skal leveres 15.06.2024. Rapporten vil være grunnlag for komiteens neste høring av norske myndigheter om Norges oppfyllelse av forpliktelsene etter konvensjonen. Barne- og familiedepartementet utlyser med dette inntil 300 000 kroner til utarbeiding av en sivilsamfunnsrapport til FNs barnekomité.

I vurderingen av søknadene vil departementet først og fremst vektlegge søknadens egnethet til å møte departementets behov. Også søkeres kjennskap til feltet og arbeid med barns rettigheter vil vurderes. Hvis det blir nødvendig å velge mellom ellers likeverdige søknader, vil departementet prioritere søknader fra organisasjoner som:

 • arbeider særskilt med barnerettighetsspørsmål
 • lar barn og unge delta aktivt i arbeidet med rapporten
 • retter seg spesielt mot barn og unge i sitt arbeid
 • kan bygge videre på tidligere relevant arbeid

Disse kriteriene er i prioritert rekkefølge. 

Søknaden må inneholde en plan for publisering av rapporten. Rapporten må foreligge både på norsk og engelsk. Rapporten oversendes FNs barnekomité innen 1. mars 2023.

Departementet vil tildele et engangstilskudd på inntil 300 000 kroner.

Søknadsfristen er 1. oktober 2022

Hvem kan søke

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og organisasjoner som arbeider med barns rettigheter kan søke. Flere organisasjoner kan gå sammen om en søknad.

Søknadens innhold

Søknaden om tilskudd skal inneholde:

 • En kortfattet beskrivelse av rapporten det søkes om tilskudd til
 • Tidsplan for arbeidet
 • Opplysninger om:
 • Hvem som er ansvarlig for søknaden og gjennomføringen av rapporten
 • Hvilke samarbeidspartnere som eventuelt deltar i rapporteringen
 • Finansieringen av tiltaket
 • Søknadsbeløp
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd

Rapportering

Tilskuddsmottakeren skal levere kort rapport til departementet om bruken av tilskuddet. Frist for dette gis i tilskuddsbrevet.

Søknad sendes elektronisk til: postmottak@bfd.dep.no