Utsett høyringsfrist – Høyring av EUs Fornybardirektiv frå 2023

Energidepartementet har fått fleire førespurnader om forlenga frist på høyringa av Fornybardirektivet som vart vedteke av EU i 2023.

Departementet forlenger høyringsfristen til fredag 19. april. Av omsyn til den vidare handsaminga, ber me om at innspel blir sendt oss så snart dei er ferdigstilte.