Høyring om EUs fornybardirektiv frå 18. oktober 2023

Det visast til Europaparlament- og rådsdirektiv 2023/2413/EU om fremje av energi frå fornybare energikjelder.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 19.04.2024

Vår ref.: 24/1094

Direktivet vart publisert i Official Journal (EU-Tidende) 18. oktober 2023.[1]

Fornybardirektivet vart fremja som ein del av «Klar for 55» pakka frå 2021 og framforhandla i Råd og Europaparlament i 2022 og 2023. Dette var ei oppfølging av det Europeiske Råds vedtak om å auke utslippsmålet til 55 prosent reduksjon av klimagassutslepp innan 2030.

Fornybardirektivet frå 2023 endrar fornybardirektivet frå 2018. Fornybardirektivet frå 2023 inneber mellom anna eit auka ambisjonsnivå frå EU når det gjeld mål og tiltak for å auke produksjon og forbruk av fornybare energikjelder i EU.

Høyringa av fornybardirektivet vil vere eit underlag for departementets vurdering av direktivet i EØS-prosessen i tråd med utgreiingsinstruksens punkt 3-3.

Fornybardirektivet er publisert på alle offisielle EU-språk i Official Journal, inkludert språkversjonar på engelsk, dansk og svensk.

For å kome med innspel i den norske høyringsrunden kan høyringssida på den digitale løysinga www.regjeringen.no brukast. Høyringsinstansar kan registrere seg, lagre innspel og laste opp vedlegg. Innspel kan også sendast til postmottak@ed.dep.no

Også andre enn dei som står på høyringslista står fritt til å kome med innspel.

Spørsmål knytt til høyringa kan rettast til seniorrådgjevar Kristin Thorvaldsen (kristin.thorvaldsen@ed.dep.no) eller avdelingsdirektør Johan Vetlesen (johan.vetlesen@ed.dep.no),  EU/EØS-seksjonen.

Høyringsfrist er 19. april 2024.

 

Med helsing

Johan Vetlesen (e.f.)

avdelingsdirektør                                                         Kristin Thorvaldsen

                                                                                        seniorrådgjevar

 

[1] Directive (EU) 2023/2413 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652

 

Fornybardirektivet er publisert på alle offisielle EU-språk i Official Journal, inkludert språkversjonar på engelsk, dansk og svensk.

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige statsforvaltere

Akademikerne

Avfall Norge

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

CICERO Senter for Klimaforskning

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

DNVGL

Drivkraft Norge AS

EL & IT Forbundet

Elektroforeningen

Fornybar Norge

Enova SF

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Forum for utvikling og miljø

Fortum Oslo Varme

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Gassnova

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

HeidelbergCement Norway AS

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

Kystverket

KS - Kommunesektorens organisasjon

KS Bedrift

Kulde og energi VKE - Foreningen for ventilasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Landbruksdirektoratet

Luftfartstilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Motvind

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nel

NELFO

NIVA

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges Handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norske Boligbyggelag

Norsk elbilforening

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk Institutt for bioøkonomi

Norsk Institutt for luftforskning

Norsk Institutt for naturforskning

Norsk klimastiftelse

Norsk olje og gass

Norsk polarinstitutt

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norskehavsrådet

Norske arkitekters landsforbund

Norske Shell

Norwea

Norwegian Energy Partners

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rederiforbundet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget / Sámediggi

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Standard Norge

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Statsbygg

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Transportøkonomisk Institutt

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo, Senter for Europarett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Zero Emission Resource Organisation