Utsetter søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområder for havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. I den tentative timeplanen for prekvalifisering og tildeling av areal har det vært lagt opp til at dette vil skje innen utgangen av året. For å sikre at aktørene har den informasjonen de trenger for å kunne levere søknad er det besluttet å utsette søknadsfristen fra 1. september til 1. november 2023.

Det er forventet at det vil være behov for statsstøtte til utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, og som varslet i utlysningsdokumentene må denne støtten godkjennes av ESA. Departementet har hatt dialog med ESA, og prenotifisering er sendt. Det er etter samtaler med ESA nå i sommer tydelig at det vil ta noe lenger tid enn antatt å få ESAs godkjennelse. Offentlig støtte til havvind i Norge vil være første gang havvindprosjekter behandles etter CEEAG (Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy) som kom i 2022. Første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord vil også være de første store havvindprosjektene på norsk sokkel.

— Utsatt søknadsfrist på to måneder vil bety at tildelingen av de første havvindområdene først vil kunne skje på nyåret. Målet er fortsatt at de første turbinene skal være i drift innen 2030, og vi skal jobbe tett sammen med aktørene for å realisere dette. Arbeidet med å forberede neste åpningsprosess av nye havvindområder pågår for full styrke, og det er fremdeles planlagt utlysning av nye områder i 2025, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Det framkommer av utlysningsdokumentene at departementet kan gjøre de endringer som er nødvendig for å få ESAs godkjennelse etter statsstøttereglene. Når ESA-prosessen viser seg å ville ta lengre tid, mener departementet det vil være uheldig å motta søknader til dagens frist 1. september. For å sikre at aktørene har den informasjonen de trenger for å kunne levere søknad er det  derfor besluttet å utsette søknadsfristen til 1. november.