Utvalg skal gjennomgå abortloven

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil oppnevne et offentlig utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder. Kari Sønderland, tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede utvalget.

- Det er bred politisk enighet om at vi må sikre kvinner god støtte før og etter en beslutning om abort. Spørsmålet om når abort skal være tillatt og hvem som skal ta den endelige avgjørelsen er det flere ulike syn på. Jeg mener så viktige spørsmål krever et solid kunnskapsgrunnlag for oss som foreslår og vedtar regelverket. Derfor oppnevner vi et offentlig utvalg, i tråd med Hurdalsplattformen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Utvalget skal blant annet vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Ønsker bred sammensetning

Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede utvalget. Sønderland har jobbet som helsejurist i departementet i en årrekke og kjenner abortlovgivningen godt. Det legges opp til at  utvalget for øvrig skal ha kompetanse innen blant annet medisinsk etikk, diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide og sykdom og utviklingsavvik hos foster.

En rekke relevante aktører har blitt invitert til å foreslå medlemmer, og regjeringen vil  oppnevne hele utvalget så snart det er klart.

Regjeringen har besluttet følgende mandat for utvalget:  

Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

I tillegg bør utvalget sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.

Følgende føringer skal legges til grunn for utvalgets arbeid:

  • Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.
  • Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig utenfor mors liv, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.
  • Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.
  • Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.

(Saken er oppdatert 21. juni kl 21.00 med tillegg i andre strekpunkt, første setning med "utenfor mors liv".)