Regjeringen oppnevner abortutvalg

God morgen alle sammen,

For de fleste kvinner vil det å avbryte et svangerskap være et vanskelig valg.

Derfor er det så viktig å sikre at kvinner som ønsker det, alltid får god faglig støtte før og god oppfølging etter at beslutningen tas. Det her er det bred tverrpolitisk enighet om.  

Spørsmålet om når abort skal være tillatt og hvem som skal ta den endelige avgjørelsen er det flere ulike syn på i Stortinget.

Men, jeg tror de fleste vil være enige om at det er en helt grunnleggende, prinsipiell debatt, og at den krever et solid kunnskapsgrunnlag for oss som foreslår og vedtar regelverk.

Jeg mener så viktige spørsmål ikke kan være gjenstand for politisk hestehandel. Derfor er det viktig å få et best mulig grunnlag for en opplyst politisk debatt om abortlovgivningen.

Det ble bestemt allerede på Hurdal at regjeringa vil oppnevne et offentlig utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder.

I dag har jeg gleden av å presentere det her historiske mandatet og utvalget sin leder.

Mandatet har to hovedoppdrag:

For det første skal utvalget vurdere både et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke - og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

For det andre skal de innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes. Vi ber også utvalget om å sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.

I arbeidet med oppdragene kan utvalget foreslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. De må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.

Hele mandatet kan leses på regjeringen.no.

Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef her i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede utvalget. Sønderland har jobbet i departementet som helserettsjurist i mange år og kjenner vår abortlovgivning godt. Jeg er trygg på at hun vil lede utvalgsarbeidet på en klok måte.

I tillegg til Sønderland sin kompetanse legger vi opp til at utvalget skal bestå av mennesker med bakgrunn og kompetanse innen blant annet medisinsk etikk, diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide og sykdom og utviklingsavvik hos foster.

Vi er opptatt av at sammensetningen gjenspeiler ulik kompetanse og ulike perspektiver når det gjelder abort.

Derfor har vi invitert flere relevante aktører til å foreslå medlemmer.

Vi jobber nå videre med sammensetningen og vil oppnevne hele utvalget så snart det er klart.

For oss i regjeringa er det viktig å ha et tett og godt samarbeid, også om saker der vi ikke deler alle synspunktene.

Det er vi også opptatt av i det her arbeidet.