Utvider muligheten til å kombinere dagpenger og utdanning

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen sender i dag på høring et forslag til nytt permanent regelverk for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. Dette skal etter planen erstatte den midlertidige koronaordningen som gir dagpengemottakere enklere tilgang til utdanning. Forslaget innebærer en ny retning i synet på kompetanseheving under ledighet.

Som et koronatiltak fikk regjeringen 20. april i år på plass en midlertidig ordning som gjør det enklere å kombinere dagpenger med utdanning og opplæring. Ordningen er foreslått forlenget til 1. juli 2021. I dag sender regjeringen på høring et forslag til et nytt permanent regelverk som kan tre i kraft når den midlertidige ordningen utgår.

– Det er smart at folk som midlertidig står utenfor arbeidslivet kan bruke denne perioden på kompetanseheving. Vi vet at økt kompetanse for mange kan gjøre veien tilbake i jobb kortere. Ved å legge bedre til rette for opplæringsmuligheter kan vi forhindre langtidsledighet, sier statsminister Erna Solberg.

Med det nye regelverket ønsker regjeringen særlig å legge til rette for å kunne ta grunnutdanning, videregående opplæring og fagskoleutdanning med dagpenger. Mulighetene til å ta høyere utdanning begrenses noe mer, da dette primært er Lånekassens ansvar.

– Grunnleggende kompetanse er ofte en forutsetning for å få en jobb i dagens arbeidsmarked. For dagpengemottakere som mangler slik kompetanse kan perioden uten jobb være en ypperlig anledning til å gjøre seg selv mer attraktiv på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

I vår la regjeringen frem kompetansereformen lære hele livet. Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet, og at gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse og den kompetansen arbeidstakerne har tettes. Den viktigste formuen til Norge er alle som går på jobb. Derfor er det viktig å gjøre det enklere å ta utdanning underveis i livet, slik som under mottak av dagpenger.

Fakta om den foreslåtte ordningen:

  • Ordningen gjelder for ledige og permitterte som ikke har fått innvilget opplæring som et arbeidsmarkedstiltak
  • For grunn- og videregående opplæring og fagskoleutdanning avgrenses ordningen til personer som er 25 år eller eldre. For høyere utdanning er den nedre aldersgrensen 30 år
  • Det vil være helt ledige og helt permitterte som får mulighet til å kombinere mottak av dagpenger med opplæring og utdanning
  • For alle typer opplæring og utdanning foreslås det at det innføres en søknadsplikt. Det vil også stilles krav om at det skal foreligge en godkjent opplæringsplan
  • Det foreslås at man kan ha full studieprogresjon for grunn- og videregående opplæring og fagskoleutdanning. For høyere utdanning foreslås noe redusert studieprogresjon og to alternativer sendes på høring; inntil 10 eller 15 studiepoeng per semester. Undervisning på dagtid tillates for alle typer opplæring og utdanning
  • Dagpenger kan kombineres med støtte fra Lånekassen. Det vurderes redusert dagpengesats da samlet opplæringsstøtte ikke bør være for høy sammenlignet med ordinær studiefinansiering
  • Varigheten av grunn- og videregående opplæring og fagutdanning tilpasses varighetsbegrensningen i dagpengeordningen. For høyere utdanning foreslås varigheten til maksimalt seks eller tolv måneder