Utvikling av retninglinjer for jordmorutdanning, utdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at det skal utvikles nasjonale retningslinjer for jordmorutdanning, utdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi.

Om utviklingsarbeidet  

Informasjon om inkluderingen ble offentliggjort i Prop.1 S (2020-2021) hvor det fremgår som tiltak under Kompetanseløft 2025. Utviklingen av retningslinjene inkluderes i RETHOS.

Utdanningene skal i likhet med andre helseutdanninger utvikles slik at de svarer til tjenestenes og brukernes behov for kompetanse.

Retningslinjene for disse utdanningene skal utvikles med læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å utøve yrkesrollen og oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonalfaglige retningslinjer. Utdanningene skal tilbys som 120 studiepoengs masterutdanninger.

Om fremdriftsplanen og programgruppene

Departementet er allerede i gang med å rekruttere medlemmer til programgruppene. Utviklingsarbeidet skal starte medio april. Oppstartskonferansen vil holdes digitalt. Det tas sikte på å sende utkast til retningslinjer på høring primo oktober.

Den overordnede fremdriftsplanen er slik:

Programgruppene utarbeider forslag til retningslinjer

medio april – medio september  2021

Høring

primo oktober 2021 – medio januar 2022

KD fastsetter retningslinjene  

april  2022 

Institusjonene må følge retningslinjene 

fra 2023