Utvisning av kriminelle som har flyktningstatus, men hvor det ikke foreligger et beskyttelsesbehov

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag som slår fast når kriminelle som har flyktningstatus, men hvor det ikke lenger foreligger et beskyttelsesbehov, kan utvises.

Domstolene har behandlet flere saker om vilkårene for utvisning av flyktninger som er straffet for kriminelle forhold. Problemstillingen har også vært behandlet av UNEs stornemnd og av Sivilombudet. Dagens regelverk har skapt uklarhet om hva som er vilkårene for å fastslå om det er trygt å returnere. Kjernen i spørsmålet er om det er tilstrekkelig å foreta en nåtidsvurdering av beskyttelsesbehovet, eller om det i tillegg kreves at det skal ha inntruffet vesentlige og stabile endringer i sikkerhetssituasjonen etter at utlendingen ble anerkjent som flyktning.

I praksis har det sjelden betydning i utvisningstilfellene om man tar det ene eller det andre utgangspunktet. Spørsmålet kan imidlertid komme på spissen for eksempel når en utlending kom til Norge som enslig mindreårig, og fikk beskyttelse av den grunn, men senere har begått alvorlige straffbare handlinger som voksen.

Dersom flyktningen har begått alvorlige straffbare forhold som har strafferamme på fengsel i to år eller mer, skal det etter det nye forslaget være tilstrekkelig at det ved utvisningsvurderingen foretas en alminnelig asylvurdering, hvor det tas utgangspunkt i beskyttelsesbehovet i dag, uten krav om at det har skjedd vesentlige og varige endringer i situasjonen i hjemlandet etter at vedkommende fikk flyktningstatus. Etter departementets forslag vil fortsatt ingen med beskyttelsesbehov sendes ut av landet.

Departementet sender nå forslaget ut på alminnelig høring, med frist til 28. november 2022.