Uvektet kjernekapitaldekning

Finansdepartementet har i dag fastsatt krav til uvektet kjernekapitaldekning for banker mv., som skal oppfylles fra og med 30. juni 2017.

Det er fastsatt et minstekrav til uvektet kjernekapitaldekning på 3 prosent for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingforetak i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern og verdipapirforetak som har tillatelse til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 3 og 6. Alle banker skal i tillegg ha en uvektet kjernekapitaldekningsbuffer på minst 2 prosent. Systemviktige banker skal utover dette ha en uvektet kjernekapitaldekningsbuffer på minst 1 prosent.

Telleren i kapitalbrøken (kapitalmålet) skal bestå av kjernekapital som definert i beregningsforskriften. Nevneren i kapitalbrøken (eksponeringsmålet) skal svare til det som følger av kommisjonsforordning (EU) 2015/62. Denne er forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og ikke oversatt til norsk. Finansdepartementet vil fastsette nærmere regler om beregning av eksponeringsmålet i løpet av våren. Hvis kravene brytes, må foretakene sende inn en plan for nødvendig økning av uvektet kjernekapitaldekning.

Baselkomiteens har anbefalt og EU-kommisjonen har foreslått et minstekrav til uvektet kjernekapitaldekning på 3 prosent fra 2018. Et krav til uvektet kjernekapitaldekning vil supplere kapitaldekningskravet som beregnes av risikovektet balanse.  En uvektet kjernekapitaldekning kan gi nyttig informasjon om den risikovektingen som benyttes, og i siste instans være en «back stop» hvis det er benyttet svært lave risikovekter. Det vil også kunne bidra til informasjon om det høye kapitalnivået til norske banker.

Les forskriften her