Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Uvektet kjernekapitaldekning

Finansdepartementet har i dag fastsatt krav til uvektet kjernekapitaldekning for banker mv., som skal oppfylles fra og med 30. juni 2017.

Det er fastsatt et minstekrav til uvektet kjernekapitaldekning på 3 prosent for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingforetak i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern og verdipapirforetak som har tillatelse til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 3 og 6. Alle banker skal i tillegg ha en uvektet kjernekapitaldekningsbuffer på minst 2 prosent. Systemviktige banker skal utover dette ha en uvektet kjernekapitaldekningsbuffer på minst 1 prosent.

Telleren i kapitalbrøken (kapitalmålet) skal bestå av kjernekapital som definert i beregningsforskriften. Nevneren i kapitalbrøken (eksponeringsmålet) skal svare til det som følger av kommisjonsforordning (EU) 2015/62. Denne er forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og ikke oversatt til norsk. Finansdepartementet vil fastsette nærmere regler om beregning av eksponeringsmålet i løpet av våren. Hvis kravene brytes, må foretakene sende inn en plan for nødvendig økning av uvektet kjernekapitaldekning.

Baselkomiteens har anbefalt og EU-kommisjonen har foreslått et minstekrav til uvektet kjernekapitaldekning på 3 prosent fra 2018. Et krav til uvektet kjernekapitaldekning vil supplere kapitaldekningskravet som beregnes av risikovektet balanse.  En uvektet kjernekapitaldekning kan gi nyttig informasjon om den risikovektingen som benyttes, og i siste instans være en «back stop» hvis det er benyttet svært lave risikovekter. Det vil også kunne bidra til informasjon om det høye kapitalnivået til norske banker.

Les forskriften her

Til toppen