Varsler gjennomgang av flom- og skredpolitikken

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energiminister Terje Aasland tar nå initiativ til å gjennomgå og oppdatere politikken på flom- og skredområdet, og vil legge frem en melding for Stortinget våren 2024.

– En ny stortingsmelding er viktig for å oppdatere vårt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag knyttet til naturfarer. Klimaendringene gjør at det er kritisk at vi har gode verktøy for å forebygge flom- og skredskader. Dette handler om at folk skal føle seg trygge, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Det er 10 år siden rammene for arbeidet med forebygging av flom- og skredskader ble fastsatt gjennom Meld. St. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred. I løpet av disse årene har det blitt samlet ny erfaring, kompetanse og kunnskap om naturfarer. Klimaendringer, mer utbygging og økt menneskelig aktivitet i fareområder aktualiserer behovet for arbeid med forebygging. Samtidig må både myndigheter og innbyggere være forberedt på flere alvorlige flom- og skredhendelser i hele landet.

Regjeringen mener det er behov for å gjennomgå rammene for forebygging av flom- og skredskader. Gjennomgangen vil blant annet vurdere arbeidet med kartlegging og sikringstiltak, gjennomgå dagens regelverk og evaluere gjeldende kunnskaps- og kompetansegrunnlag. Stortingsmeldingen vil vurdere og følge opp anbefalingene fra Gjerdrumutvalgets NOU (2022:3) På trygg grunn - Bedre håndtering av kvikkleirerisiko og deler av Riksrevisjonens rapport (Dokument 3:6 (2021-2022) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetens arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring.

Stortingsmeldingen vil utarbeides av Olje- og energidepartementet i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet.