Taler og innlegg

Vårt verdifulle grunnfjell

Metaller og mineraler er en forutsetning for det grønne skiftet. Vi vil utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, og bidra til å sikre kritiske verdikjeder.

Fremtiden trenger mer mineraler. Tilgangen til kritiske mineraler er avgjørende for at vi skal kunne bygge ut fonybar kraft og industri, og kutte klimautslipp. Vi har de beste forutsetningene i Norge. En ting er forekomstene i berget vårt. Fensfeltet i Telemark kan for eksempel vise seg å være Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Vi har også en aktiv mineralnæring med et stort potensial for ytterligere drift.

Skal norsk industri og mineralnæring hjelpe verden på vei til nullutslipp, må vi legge til rette for høyere tempo, bedre gjennomføringsevne og mer systematisk samarbeid, nasjonalt og internasjonalt. Vi trenger transparens, og både miljømessig og sosial bærekraft i hele verdikjeden for mineraler. Samtidig kan vi sikre egne og alliertes verdikjeder i en urolig tid. Den geopolitiske situasjonen kaller på pålitelige leverandører av viktige råvarer. Europa må redusere sin sårbarhet. Norges rolle er tydelig, og vårt bidrag kan bli stort: Derfor lanserer regjeringen en mineralstrategi. 

Vi skal skape verdens mest bærekraftige mineralnæring i Norge. Det vil også gi flere arbeidsplasser her til lands. Næringen skal drive i pakt med lokaldemokrati, samfunnsaksept og menneske- og urfolksrettigheter. Ambisiøst? Ja. Men også helt realistisk. Regjeringen fastsetter konkrete mål og konkrete midler, innenfor fem satsingsområder:

For det første: Norske mineralprosjekter må realiseres raskere. I dag tar det for lang tid fra funn til utvinning. Derfor vil regjeringen legge til rette for raskere og bedre koordinerte tillatelsesprosesser, og vurdere regelverksendringer.

For det andre: Norsk mineralnæring skal bidra til den sirkulære økonomien, og redusere behovet for deponi, blant annet ved at uttatte masser brukes bedre. Derfor vil regjeringen stille krav til at nye prosjekter skal ha en sirkulærforretningsplan og styrke ressurs-perspektivet i mineralloven, og legge til rette for utvikling av markedsplasser for byggeråstoff basert på overskuddsmasser. Vi vil også nedsette et ekspertutvalg som skal foreslå mulige nye miljøkrav for deponering.

For det tredje: Norsk mineralnæring skal bli mer bærekraftig. Mineralutvinning vil alltid medføre miljøpåvirkninger. Men vi må ha lønnsom gruvedrift samtidig som påvirkningen på miljøet er så liten som mulig. Derfor vil vi bidra til at mineralene utvinnes så skånsomt som mulig, og til utviklingen av europeiske utslippskrav for mineralvirksomhet.

For det fjerde: God tilgang på privat kapital er en betingelse for utvikling og realisering av lønnsomme og bærekraftige mineralprosjekter. Privat kapital er bærebjelken og skal stå for hoveddelen av investeringene i mineralprosjekter i Norge, men samtidig vil offentlige finansieringskilder kunne være relevante i noen tilfeller. Derfor vil vi vurdere mulige økonomiske og næringspolitiske virkemidler for å stimulere til økt utvinning, økt verdiskaping og mer bærekraft, og hvordan lokalsamfunn kan få mer igjen ved mineralutvinning.

For det femte: Norge skal være en stabil leverandør av råvarer til grønne verdikjeder. Regjeringen styrker samarbeidet med EU og europeiske land, og videreutvikler samarbeidet om nordisk mineralutvinning. Gjennom internasjonalt samarbeid vil vi bidra til å styrke tilgangen til kritiske råvarer og bedre sporbarheten for mineraler.    

Når vi sammen skal omstille verdens samfunn til nullutslipp og grønne løsninger, er det tilgangen på mineraler som i stor grad bestemmer farten. Hvilke mineraler som er viktige, har endret seg over tid. Og flere mineraler er viktige enn før.

Teknologien i fornybar energiproduksjon, elbiler og batterier krever bruk av andre råvarer enn tidligere. For eksempel brukes ultraren kvarts til solceller, databrikker og produksjon av høyrent silisium. Vindturbiner og motorene i elbiler krever permanent-magneter, med innhold av sjeldne jordarter.

Noe av det mest oppløftende med å leve i vår tid, er at vi faktisk kan løse klimautfordringene. Vitenskapen forteller oss hva som er mulig, og det er mye. Det handler ikke om håp, men om vilje, klokskap og samarbeid. Og så handler det om råvarer, og noe som jeg synes gir et fint perspektiv: det er som om vi har oppdaget en hemmelighet, løst en gåte. På sett og vis er det jorda selv som gir oss oppskriften til hvordan vi kan trå lettere på den.

Vi vet hvordan, og vi har satt i gang. Og nå skal farten øke ved hjelp av mineralstrategien.