Vedtok lovhjemmel for registering av statsansattes verv og økonomiske interesser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Stortinget har vedtatt en ny bestemmelse i statsansatteloven, som gir arbeidsgivere i staten mulighet til å pålegge ansatte i bestemte stillinger å registrere sine verv og økonomiske interesser.

Registreringsordningen vil gjøre det enklere for arbeidsgiver å sørge for at ansatte ikke behandler saker som kan påvirke deres personlige verv eller økonomiske interesser.

– Befolkningen har høy tillit til statsforvaltningen og virksomhetene i staten. Med denne registreringsordningen ønsker vi å ivareta og styrke denne tillitten. Det bør ikke kunne stilles spørsmål ved om ansatte i sentrale stillinger i staten har bindinger eller særinteresser når de behandler saker, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Det er den enkelte virksomhet som selv må vurdere behovet for en registreringsordning, og eventuelt hvilke stillinger den bør omfatte. Registrering kan kun pålegges hvis det er nødvendig ut fra virksomhetens ansvars- og arbeidsområder, og den ansattes stilling eller funksjon.

– Virksomhetene i staten er ulike, og det vil også være ulikt hvilken risiko det er for at ansatte kan oppleve interessekonflikter. Derfor er det viktig at en registreringsplikt bare pålegges når det er nødvendig, slik at det ikke blir et uforholdsmessig inngrep i de statsansattes privatliv, sier Gram. 

Kommunal- og distriktsdepartementet vil utarbeide retningslinjer for innføring av en registreringsordning. Retningslinjene vil gi virksomhetene veiledning om hva som bør vektlegges når virksomheten skal vurdere om de skal innføre en registreringsplikt, og hvilke stillinger den skal omfatte.

– Vi vil involvere hovedorganisasjonene og medieorganisasjoner ved utarbeidelsen av retningslinjene, og vil også be om innspill fra Datatilsynet, understreker Gram.