Verdsbankens nestleiar i Noreg

Støtte til Ukraina og verdas fattigaste står sentralt når Anna Bjerde, nestleiar i Verdsbanken, besøkjer Oslo denne veka.

Verdsbankens nestleiar Anna Bjerde besøkjer Oslo 25.-26. januar og møter utviklingsminister Tvinnereim og utanrikspolitisk leiing i UD. Ho møter òg Norads direktør Solhjell og embetsverket i UD og Finansdepartementet. Torsdag inviterer Norad til ope seminar om kamp mot fattigdom

Verdsbanken speler nøkkelrolle i Ukraina 

Verdsbanken er den viktigaste partnaren for Noregs sivile hjelp under Nansen-programmet. 

– Verdsbanken har mobilisert stort og raskt for å støtte ukrainske styresmakter, i eit breitt spleiselag med givarland som Noreg. At den ukrainske staten held oppe grunnleggjande tenester og drift av sivil infrastruktur styrkjer òg Ukrainas motstand og forsvarskamp, seier utanriksminister Espen Barth Eide. 

Ukrainske styresmakter er avhengige av støtte frå det internasjonale samfunnet for å halde sjukehus og skular opne og for å sikre ukrainarane straum gjennom vinteren. Bidraga frå Noreg og andre partnarar for drifta, reparasjonen og gjenoppbygginga til staten av øydelagd infrastruktur vil vere avgjerande òg i 2024. Norsk støtte gjennom Verdsbanken bidreg òg til reformer som legg grunnlag for økonomisk vekst framover, gjenoppbygging og europeisk integrasjon etter krigen. 

Verdsbanken er ein hovudkanal for internasjonal økonomisk støtte til Ukraina. Banken har sidan februar 2022 mobilisert over 41 milliardar dollar, inkludert givarbidrag.  Verdsbanken har gode kontrollsystem og arbeider kontinuerleg med handtering av risiko for korrupsjon og økonomisk misleghald.  

Breidd samarbeid for berekraftig utvikling globalt

Verdsbanken er ein viktig samarbeidspartnar for Noreg i kampen for svolt, klimaendringar og andre globale utfordringar. Verdsbanken står midt i omfattande reformer.  

– Verdsbanken er ein viktig partnar for Noreg i kampen mot fattigdom og global ulikskap. Samtidig gjer dei, med støtte frå Noreg, ein viktig jobb for å gi meir rein energi og rusa dei fattigaste landa mot klimaendringane. Eg ser fram til å diskutere denne innsatsen og arbeidet med å reformere banken med Bjerde, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.