Skal aldri få utnytte au pairer igjen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vertsfamilier som utnytter au pairen skal få varig karantene og aldri få au pair igjen. Det foreslår regjeringen i et lovforslag til Stortinget.

– Det er ingen grunn til at vertsfamilier som begår svært grove brudd på au pair-ordningen eller svært alvorlige straffbare forhold mot au pairen, skal få ha au pair igjen. Vi må beskytte fremtidige au pairer fra å utsettes for lignende overgrep, uttaler justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget gjelder både når vertsfamilien har brutt vilkårene for au pair-tillatelse, og når en person i vertsfamilien har begått straffbare forhold mot au pairen. Etter gjeldende rett kan det bare ilegges midlertidig utestengelse for slike forhold, med en maksimal varighet på henholdsvis fem og ti år.

Forslaget inneholder også andre lovendringer for å styrke au pairenes rettsstilling, for eksempel at utestengelse også kan ilegges for mindre alvorlige forhold, og at utestengelse kan ilegges på et tidligere tidspunkt enn etter gjeldende rett.

Forslaget om varig utestengelse følger opp anmodningsvedtak nr. 743 og 744 (2016–2017) fra Stortinget.

Prop. 49 L (2019–2020) Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.)