Vil ha fullmakter til å selge aksjer i Aker-selskaper

Regjeringen foreslår å avvikle statens eierskap i Aker Kværner Holding, og ber om fullmakter til å selge statens aksjer i Aker Solutions, Akastor, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

I sommer ble det kjent at Aker og Nærings- og fiskeridepartementet var enige om å avvikle statens eierskap i Aker Kværner Holding. I dag legger regjeringen frem forslag for Stortinget om dette. Som følge av en eventuell avvikling blir staten direkte eier i Aker Solutions (det sammenslåtte Aker Solutions og Kværner), Akastor, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

Nærings- og fiskeridepartementet mener staten, etter avviklingen, ikke lenger har noen særskilt begrunnelse for langsiktig eierskap i de fire selskapene. Eierskapet legges dermed i kategori 1, hvor målet er høyest mulig avkastning over tid.

– Statens primære oppgave bør være å legge forholdene til rette for verdiskaping i Norge. Så lenge rammevilkårene er gunstige, forventer jeg at mange selskaper vil ha aktiviteter og hovedkontorer i Norge. Oljeleverandørindustrien har dessuten endret seg betydelig siden staten kom inn på eiersiden i 2007, sier næringsminister Iselin Nybø.

Staten og Aker ble sommeren 2020 enige om å avvikle Aker Kværner Holding. Ved en slik avvikling vil staten ha begrenset innflytelse over de underliggende selskapene. Eierandelene er relativt små, sammenlignet med statens øvrige direkte eierskap.

Har ikke hastverk

Stortinget bes om å gi samtykke til at Nærings- og fiskeridepartementet helt eller delvis kan redusere statens eierskap i de fire selskapene.

– Dette er på linje med det som står i eierskapsmeldingen, om at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Vi har ikke hastverk med å selge statens aksjer i disse selskapene, men er åpne hvis vi kan få en god pris, sier Nybø.

Selv om aksjonæravtalen bortfaller, påtar Aker ASA seg for en periode enkelte forpliktelser knyttet til Aker Solutions og Akastor, så lenge staten eier mer enn 5 prosent av aksjene i disse to selskapene. Enigheten med Aker omfatter hovedkontorenes beliggenhet, kapitalendringer og transaksjoner med nærstående.Fakta:

 • Nærings- og fiskeridepartementet og Aker eier henholdsvis 30 prosent og 70 prosent av Aker Kværner Holding AS. Aker Kværner Holding eier ca. 40 prosent av aksjene i henholdsvis Aker Solutions ASA (det sammenslåtte Aker Solutions ASA/Kværner ASA), Akastor ASA, Aker Carbon Capture AS og Aker Offshore Wind Holding AS.
 • Statens indirekte eierskap i de underliggende selskapene er dermed ca. 12 prosent for Aker Solutions/Kværner og Akastor, ca. 5,8 prosent for Aker Carbon Capture og ca. 5,4 prosent for Aker Offshore Wind Holding. Staten vil etter en avvikling av Aker Kværner Holding ha et tilsvarende direkte eierskap i disse selskapene.
 • Staten ble eier i Aker Kværner Holding i 2007. Staten kjøpte seg da inn for 4,8 milliarder kroner. Verdien av statens eierskap i Aker Kværner Holding, målt som verdien av statens indirekte eierandeler i selskapene Aker Solutions, Akastor, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture var 27.10.2020 ca. 1,1 mrd. kroner.
 • Den urealiserte avkastningen i eierperioden, ikke inkludert mottatt utbytte på ca. 950 mill. kroner, har vært ca. -77 prosent. I samme periode har den relevante oljeserviceindeksen, som måler verdien av hele industrien, hatt en om lag tilsvarende svak utvikling.

 

Enighet med Aker:

Selv om aksjonæravtalen bortfaller, påtar Aker ASA seg for en periode enkelte forpliktelser knyttet til Aker Solutions (det sammenslåtte Aker Solutions/Kværner) og Akastor, så lenge staten eier mer enn 5 prosent av aksjene i disse selskapene:

 • Frem til 31.12.2022: Aker vil ikke uten statens godkjennelse foreslå eller stemme for at hovedkontor for Aker Solutions (det sammenslåtte Aker Solutions/Kværner), og Akastor skal flyttes ut av Norge.
 • 18 måneder etter at aksjonæravtalen er opphørt og staten ikke lenger eier aksjer i Aker Kværner Holding, men senest 30.6.2022:
  • Aker vil ikke uten statens godkjennelse foreslå eller stemme for aksjekapitalforhøyelse, fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller andre kapitalendringer som skal vedtas med flertall som for vedtektsendringer i Aker Solutions eller Akastor.
  • Aker vil ikke foreslå eller stemme for en nærstående transaksjon som krever vedtak på generalforsamlingen i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven §§ 3-10 - 3-19 i henholdsvis Aker Solutions eller Akastor, uten først å ha informert og diskutert saken med Staten.
  • Porteføljeselskapene vil beholde sine gjeldende «Related parties principles» som supplerer lovgivningen om nærstående-transaksjoner.
  • Dersom staten ønsker å nominere et styremedlem i Aker Solutions /Kværner og/eller Akastor vil Aker stemme for det. Staten vil på forhånd diskutere nominasjonen med Aker for å bidra til at styrene får en hensiktsmessig sammensetning og kompetanseprofil, samt at krav om kjønnsfordeling blir overholdt.