Vil legge til rette for mer effektiv utnyttelse av nettkapasiteten

Energidepartementet sender på høring et forslag om at nettselskapene må vurdere om de prosjektene som ønsker ny eller økt kapasitet i nettet er tilstrekkelig modne. Formålet med dette er å bidra til at det er prosjekter som faktisk gjennomføres som skal få kapasitet i nettet.

– Jeg er glad for at det er vekst i norsk industri og næringsvirksomhet. Alle som ønsker har rett til å bli tilknyttet nettet, men i en tid med høy etterspørsel etter nettkapasitet, er det viktig at den kapasiteten vi har faktisk tas i bruk. Jeg mener at realistiske og modne prosjekter skal prioriteres når nettselskapene fordeler og tildeler nettkapasitet. Det er prosjekter som gjennomføres som skaper verdier og arbeidsplasser, sier energiminister Terje Aasland.

Kapasiteten i store deler av det eksisterende norske overføringsnettet for strøm er i dag beslaglagt eller reservert, og det tar tid å etablere ny kapasitet. Samtidig er det mange aktører som ønsker ny eller økt kapasitet i nettet.

Forslaget innebærer at det settes krav om at nettselskapene skal vurdere om prosjekter som ber om nettkapasitet er modne. Kun prosjekter som er vurdert som modne skal få reservere kapasitet eller stå i kapasitetskø. Aktører som har fått reservere kapasitet eller som står i kapasitetskø, må dokumentere at de har tilstrekkelig framdrift i sitt prosjekt for å kunne beholde reservasjonen eller køplassen. Formålet er å legge til rette for at prosjekter med gjennomføringsevne prioriteres og hindre at umodne prosjekter fortrenger modne prosjekter.

– Forslaget tilrettelegger for at eksisterende virksomhet kan omstille seg og vokse. Eksisterende virksomheter bør ha gode forutsetninger for å demonstrere modenhet, noe som er viktig for å bevare arbeidsplasser, kutte klimagassutslipp og sikre fortsatt verdiskaping. Dersom to prosjekter vurderes likt med hensyn til modenhet og framdrift, legger jeg til grunn at eksisterende virksomhet prioriteres, sier Aasland.

Forslaget som nå sendes på høring, er en del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for raskere nettutbygging og mer effektiv utnyttelse av nettet. En rekke andre tiltak er også gjennomført eller under gjennomføring, blant annet:

 • NVE har tatt i bruk hurtigsporet for konsesjonsbehandling av enkle og godt forberedte saker.
 • Konsesjonsmyndighetene er styrket betydelig i flere omganger og det samme er satsingen på digitalisering.
 • Forslag om å øke grensen for ledninger i regionalnettet som må meldes fra 15 til 50 km har vært på høring.
 • For å legge til rette for bedre utnyttelse av nettet, har vi bedt RME levere sine anbefalinger innen 14. juni knyttet til: 
  • En definisjon av «vanlig forbruk» som ikke skal stå i kø for nettkapasitet i regional- og transmisjonsnettet.
  • Tilbaketrekking av ubenyttet kapasitet fra eksisterende kunder i særskilte tilfeller.
  • Økt transparens i nettselskapenes vurderinger av hva som er driftsmessig forsvarlig å tilknytte.
 • I påvente av forskriftsfestingen av vanlig forbruk, har Statnett endret sin praksis rundt dette, noe som har medført at 600 MW ikke trenger å stå i kø i transmisjonsnettet.

Departementets høringsforslag består av tre forslag:

 • Forslag om at nettselskapene skal pålegges å ta hensyn til prosjektets modenhet når de vurderer forespørsler om tilknytning og økt kapasitet, når kunden ber om 1 MW eller mer.
 • Forslag om at nettselskapene skal pålegges å registrere og rapportere tiden det tar å tilknytte kunder som ber om kapasitet under 1 MW.
 • Forslag om at kravet om at nettselskap med områdekonsesjon skal tilknytte nytt og økt forbruk uten ugrunnet opphold skal formaliseres i forskrift.

Fristen for å komme med innspill er 7. august 2024.