Vil øke beskyttelsen av volds- og overgrepsutsatte barn

Regjeringen sender nå på høring forslag til endringer i barneloven og straffeloven. Domstolen skal på eget initiativ ta opp sak og avgjøre om en forelder som er dømt for vold eller overgrep mot egne barn, skal miste foreldreansvaret og andre rettigheter overfor barnet.

- Vi ønsker en bedre beskyttelse for barn der foreldre er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. De nye ordningene pålegger det offentlige et større ansvar for å beskytte barna, og det blir et bedre samspill mellom de ordningene vi allerede har i straffeloven, barnevernloven og barneloven. Regjeringen følger med dette opp et viktig punkt i regjeringsplattformen, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Politiet får nå en plikt til å underrette domstolen om de aktuelle straffedommene og domstolen skal avgjøre saken etter barneloven så raskt som mulig. Saken blir tatt opp for domstolen automatisk, uten at den andre forelder trenger å reise sak. Det legges opp til en forenklet behandlingsmåte, og resultatet vil normalt være tap av foreldreansvaret, retten til å ha barnet boende fast hos seg og samværsrett. På denne måten vil man fange opp tilfellene der dagens regelverk ikke alltid gir barn tilstrekkelig beskyttelse. Regjeringen foreslår også å endre straffeloven ved å innføre en plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud når noen dømmes for bestemte former for vold eller overgrep mot barn.

-  Innføring av en plikt til å vurdere kontaktforbud kan føre til at spørsmålet oftere enn i dag blir vurdert i volds- og overgrepssaker. Dette vil kunne gi barn bedre beskyttelse mot vold og nye overgrep, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Les hele høringsforslaget her.

 

Foto: Colourbox

 

Bedre beskyttelse

Når en forelder er dømt for alvorlig vold eller overgrep er det sjelden til barnets beste å ha kontakt med denne. Dette gjelder uansett om overgrepet er begått mot biologiske eller adopterte barn, fosterbarn, stebarn, eller andre barn som står under personens omsorg, myndighet eller oppsikt. I dag kan foreldrenes bosteds- eller samværsordning bare endres ved at forelder reiser sak etter barneloven. Nå får domstolen plikt til å ta opp og behandle en sak om tap av foreldreansvar og andre rettigheter etter straffedom for alvorlig vold eller overgrep. Vi har allerede regler i barneloven som ligner på dette, for eksempel når en forelder dreper den andre forelderen.

- Foreldre som opplever at den andre forelderen er dømt for vold og overgrep mot felles barn er i en svært vanskelig situasjon. Da kan det være krevende å selv måtte reise sak om foreldreansvar eller samværsrett. Det offentlige får nå et større ansvar for å beskytte barnet. På dette området trengs det et tydelig regelverk og et godt samspill mellom de ordningene som fins for å beskytte barna, sier statsråd Horne.

Alvorlig vold eller overgrep

Forslaget om tap av foreldreansvar, retten til å ha barnet boende fast hos seg og samværsrett gjelder når forelder er dømt i straffesak for alvorlig vold eller overgrep. Det som omfattes er seksuallovbrudd og de alvorligste voldslovbruddene, for eksempel incest, voldtekt, drap, grov kroppsskade og tvangsekteskap. Selv om et tilfelle av vold eller overgrep mot barn faller utenfor den nye ordningen, kan det likevel være uforenlig med omsorg for barn, og forelder kan da reise sak slik som i dag. En kan også melde saken til barnevernstjenesten som har plikt til å undersøke og gripe inn ved omsorgssvikt.

- Det er fortsatt barn som ikke beskyttes godt nok mot vold og overgrep. Med dette sender vi et klart signal om at vold og overgrep mot egne barn eller stebarn er så alvorlig at det offentlige på eget initiativ må gripe inn i foreldrenes bosteds- og samværsordning, sier barne- og likestillingsministeren.

Forslaget sendes nå på høring med seks ukers høringsfrist.

Til toppen