Vil se på permitteringsreglene i fiskeindustrien

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fiskeindustrien har spesielt gunstige regler for bruk av permitteringer. De slipper blant annet å betale lønnen til permitterte ansatte i de første 15 dagene. Regjeringen inviterer nå de sentrale aktørene til en arbeidsgruppe som skal se på om særreglene er godt nok tilpasset dagens situasjon og behov.

Tidligere var råvaretilgangen til fiskeforedlings- og sjømatindustrien basert på tradisjonelt fiske, og var derfor mindre forutsigbar. Det var begrunnelsen for innføringen av de spesielt gunstige permitteringsreglene.

– Mye har endret seg siden den gang. Over tid er oppdrettsfisk i økende grad tatt i bruk i fiskeindustrien, slik at den delen av næringen har fått en mer stabil råstofftilgang. Derfor ønsker vi en gjennomgang for å blant annet se på om særreglene kan begrenses til den delen av næringen som baserer sin aktivitet på villfisk, sier arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen.

  • Mens de aller fleste norske arbeidsgivere som permitterer sine ansatte må betale lønnen de første 15 dagene, slipper fiskeindustrien det.
  • Mens det generelt er tre ventedager før det gis dagpenger til de permitterte, er det for ansatte i fiskeforedlingsindustrien ingen slike ventedager. I henhold til avtaleverket mellom partene, har fiskeforedlingsbedriftene også en kortere varslingsfrist enn ellers.
  • Det kan dessuten permitteres ved mindre fall i aktiviteten enn hva kravet er i andre bransjer. Ifølge det generelle regelverket må arbeidstiden være redusert med minst 50 prosent for å ha rett til dagpenger. For permitterte i fiskeforedlingsindustrien er kravet at arbeidstiden er redusert med minst 40 prosent.

Dette skal arbeidsgruppen gjøre:

  • Beskrive kort utviklingstrekkene i fiskeindustrien med hensyn på aktivitet, organisering og tilgangen på råstoff og beskrive hvilke typer tilknytningsformer som benyttes i næringen og bruken av permitteringer, både i den delen som får sitt råstoff fra oppdrett og den som mottar villfisk.
  • Kartlegge faktorer som fører til behov for å permittere, herunder betydningen av type råstoff (oppdrettsfisk versus villfisk), og hvordan dette har endret seg over tid.
  • Vurdere i hvilken grad det er mulig og hensiktsmessig å gruppere fiskeindustrien i to deler, avhengig av type råstoff (oppdrett, villfisk), og hvordan dette eventuelt kan gjøres.
  • Vurdere om begrunnelsen for særreglene fortsatt har gyldighet i ulike deler av næringen.
  • Foreslå eventuelle endringer i særreglene, herunder se på muligheten for å skille mellom fiskeindustribedrifter som benytter villfanget råstoff og råstoff fra oppdrett.
  • Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene som tilrås og vurdere om eventuelle endringer i særreglene kan påvirke bedriftenes tilpasninger og bruk av ulike tilknytningsformer.

Arbeidsgruppens forslag skal ses i sammenheng med råvaretilgangen på villfanget fisk, tillatelsessystemet for havbruk og regjeringens mål om å øke andelen sysselsatte med faste, ordinære ansettelser.

Invitasjon om deltakelse i arbeidsgruppen går til LO, NHO, Sjømat Norge, og Norsk nærings- og nytelses­middel­arbeider­forbund (NNN). Videre vil Nærings- og fiskeri­departementet (NFD) og NAV delta. Arbeidet ledes av Arbeids- og inkluderings­departementet. 

Den skal levere sin rapport innen 1. juni 2023.