Vil spare næringslivet for 11 milliarder kroner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil ta arbeidet med forenkling for næringslivet videre og har som mål å gjennomføre tiltak som årlig vil spare næringslivet for milliarder innen 2025.

– Det skal være enklest mulig å drive bedrift i Norge, slik at de kan bruke tiden sin på å skape verdier og arbeidsplasser. Derfor viderefører vi arbeidet med å forenkle hverdagen for bedriftene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen har satt et mål om å redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og innrapporteringsplikter med 11 milliarder kroner innen 2025. Derfor setter næringsministeren i gang et arbeid med praktiske og konkrete forenklingsforslag. Partene i arbeidslivet oppfordres til å gi innspill. Det tidligere foreslåtte forenklingsutvalget er ikke startet opp og blir nå avviklet og erstattet med en mer operativ prosess.

– Utvalgsarbeid strekker seg gjerne over lengre tid. For å nå forenklingsmålet – som er ambisiøst – er det viktig å prioritere operativt arbeid der konkrete forenklingstiltak identifiseres og gjennomføres. Vi har ingen tid å miste dersom vi skal nå målet om 11 milliarder kroner i besparelser om få år, sier næringsministeren.

Forenkling handler om å omforme gode innspill til praktiske løsninger og samtidig balansereulike hensyn.

– Et vellykket forenklingsarbeid bidrar til å fremme effektiv ressursbruk, styrke konkurransekraften til norsk næringsliv og trygge arbeidsplasser. Samtidig er både regelverk og rapportering etablert for å ivareta sentrale samfunnshensyn, og dette er også et viktig perspektiv å ha med i arbeidet med forenkling, sier Vestre.

Råd fra næringslivet
– Vi skal videreføre det gode samarbeidet mellom offentlige og private aktører. Jeg vil derfor ha innspillsmøter med partene i næringslivet for å finne de rette grepene som kan forenkle hverdagen til særlig små og mellomstore bedrifter på kort sikt. Jeg ønsker særlig innspill på områder der reglene oppleves som tungvinte og forslag til hvordan næringslivets dialog med offentlige myndigheter kan forenkles gjennom for eksempel digitalisering, sier Vestre.

En egen arbeidsgruppe bestående av representanter fra flere departementer, skal etableres. Gruppen skal følge opp innspill fra næringslivet og være bindeleddet til øvrig forvaltning. Arbeidet vil inkludere Finansdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings og fiskeridepartementet.

Om forenklingsarbeidet

  • Mål om en besparelse på 11 mrd. kroner for næringslivet innen 2025
  • Faste innspillsmøter med partene i arbeidslivet vil inngå i arbeidet
  • Arbeidsgruppe bestående av flere departementer skal etableres for å følge opp innspill fra næringslivet og være bindeleddet til øvrig forvaltning