Vil utrede virkninger av skatt for norske eiere på investering og verdiskaping

Finansdepartementet ønsker en nærmere vurdering av sammenhengen mellom beskatningen av norske eiere og investeringsnivået i Norge, og har i dag lyst ut et prosjekt på Doffin for å utrede dette spørsmålet.

Finansdepartementet behandler nå innstillingen fra Skatteutvalget, NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, og prosjektet blir en del av denne behandlingen. 

-Regjeringen ønsker et skattesystem som fremmer økonomisk vekst, letter omstilling og skaper nye arbeidsplasser. Hovedoppdraget i dette prosjektet er å analysere det private norske eierskapets betydning for kapitaltilgangen for norske bedrifter, sier finansminister Siv Jensen.

Utredningen skal særlig belyse i hvilken grad selskapsskatt, formuesskatt og skatt på eierinntekter påvirker investeringer i innenlandsk nærings­virk­somhet. Analysen skal også inneholde en vurdering av om det er regionale forskjeller i muligheten til å finansiere lønnsomme prosjekter. Videre skal det vurderes i hvilken grad endringer i formuesskatten vil øke insentivet til entreprenørvirksomhet.

Kostnadsrammen for prosjektet skal ligge under 500 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Prosjektet skal være ferdigstilt før 1. august 2015. Frist for tilbud er satt til 7. mai 2015.

Les mer i prosjektbeskrivelsen på Doffin

Til toppen