Virksomhet i Norge bør skatte hit

– Regjeringen er enig med Linn Anker Sørensen (DN 8. mars) i at det er viktig å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget. Temaet var godt dekket i Skatteutvalgets utredning og i regjeringens skattemelding, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

Det er uheldig at multinasjonale selskaper flytter overskudd ut av landet. Det reduserer skatteinntektene til Norge, og gir samtidig en konkurranseulempe for norske selskap.

Det er bra det har vært stor internasjonal oppmerksomhet rundt temaet. OECDs BEPS-prosjekt har kommet med anbefalinger, det samme har skatteutvalget, og flere av dem har regjeringen gjennomført.

Regjeringen vil styrke dette arbeidet ytterligere. Et tiltak vi har gjort for å forebygge overskuddsflytting er å senke selskapsskattesatsen. Regjeringen arbeider også med å gjennomføre andre målrettede tiltak mot overskuddsflytting. Vi jobber nå med å styrke rentebegrensningsregelen, stramme inn hjemmehørendebegrepet for selskaper og å lovfeste omgåelsesregelen.

I tillegg er det innført regler om land-for-land rapportering for skatteformål. Land-for-land rapportering er blant de mest effektive og målrettede verktøyene skattemyndighetene har for å få en samlet oversikt over multinasjonale selskapers inntekter, skatt og økonomisk aktivitet, og dermed hindre uønsket skattetilpasning. Regjeringen vil dessuten oppnevne et ekspertutvalg som skal vurdere skatterådgiveres opplysningsplikt, og om opplysningsplikten skal utvides til å gjelde informasjon om selskapsstrukturer og formålet med finansielle transaksjoner.

Samlet gir alle disse tiltakene et viktig bidrag. Virksomhet som drives i Norge bør skatte hit.

Til toppen