Vurdering av gasstransportalternativer fra Barentshavet sør

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Gassco vurderer at det er lønnsomt for samfunnet med økt gasseksport fra Barentshavet sør. Det kommer fram i den oppdaterte vurderingen av gasstransportalternativer som Gassco i dag har levert til Olje- og energidepartementet.

I mars bad departementet Gassco om å identifisere ulike hovedalternativer som finnes for å øke gasstransportkapasiteten fra det sørlige Barentshavet. Gassco ble bedt om å vurdere hvordan alternativene fungerer som områdeløsninger, herunder grad av fleksibilitet for innfasing av eventuelle nye gassvolumer. Gassco ble også bedt om å gjøre lønnsomhetsvurderinger for de mest realistiske alternativene og belyse usikkerhet knyttet til kostnader og ressursgrunnlag.

— Dagens eksportkapasitet i Barentshavet er begrenset til Hammerfest LNG. Uten økt eksportkapasitet vil øvrige gassressurser være innelåst i lang tid. Barentshavet er det havområdet med størst forventninger til uoppdagede gassressurser og mangel på ledig eksportkapasitet påvirker selskapenes interesse for å lete etter gass. En lønnsom økning av gasstransportkapasitet fra Barentshavet vil kunne være en nøkkelfaktor for den videre utviklingen av Barentshavet som petroleumsprovins, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I analysen har Gassco vurdert ulike tekniske løsninger for å øke gasseksportkapasiteten ut fra Barentshavet, herunder økning i LNG-eksportkapasiteten ved Hammerfest LNG, eksport av blå ammoniakk og et nytt gassanlegg og rørledning ned til Norskehavet for videre transport gjennom det eksisterende gassrørledningsnettet. Gasscos funn viser at etablering av en gassrørledning ut fra Barentshavet framstår som mest lønnsomt for samfunnet av de ulike alternativene som er vurdert. Etablering av et gassrør framstår også som den beste områdeløsningen, altså den eksportløsningen som gir best kapasitet og fleksibilitet for innfasing av eventuelle tilleggsressurser.

Rapporten danner grunnlag for Gasscos dialog med relevante selskaper om videre prosess. Vurderingene i rapporten er gjort på bakgrunn av umodne kostnads- og lønnsomhetsestimater. Det er derfor behov for ytterligere studier av de mest aktuelle løsningene for å redusere denne usikkerheten. Dette er viktig for å avklare om det er kommersielt grunnlag for en industrielt basert videreføring av et arbeid med økt gasseksportkapasitet fra Barentshavet.

Det er de enkelte selskapene selv som må ta stilling til om de er villige til å bruke sine ressurser inn i en videre modningsfase. Det er oljeselskapene som har ansvaret for den operasjonelle aktiviteten på norsk sokkel, herunder etablering av lønnsom gassinfrastruktur. I samråd med industrien vil Gassco framover jobbe med å ramme inn en neste fase.

— Jeg har nå en klar forventning om at de mest sentrale selskapene i Barentshavet er sitt samfunnsansvar bevisst. Det betyr at de både snur alle steiner for å finne mer gass i Barentshavet og at arbeidet med å realisere en økt gasseksportkapasitet fra havområdet fortsetter, sier Aasland.

Rapporten fra Gassco levert til Olje- og energidepartementet 17.04.23: