Mandat for utvalg som skal vurdere krefttilfeller ved NTNU

Mandat

Utvalg som skal vurdere krefttilfeller ved NTNU

Utvalget skal vurdere det offentliges samlede håndtering av helseskadelige arbeidsforhold for studenter og ansatte ved de tidligere Rosenborglaboratoriene i Trondheim på 1970- og 1980-tallet. Utvalget skal i denne sammenheng blant annet undersøke nærmere:

  • hvordan saken er håndtert av Den allmennvitenskapelige høyskolen (AVH)/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) før og etter at krefttilfellene ble oppdaget i 1997, herunder hvilke tiltak som ble iverksatt og hvilken informasjon som er gitt berørte personer og instanser
  • Kunnskapsdepartementets (tidligere Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementets) rolle i perioden før og etter at krefttilfellene ble oppdaget, herunder departementets håndtering av saken som overordnet myndighet for NTNU
  • forholdet mellom AVH/NTNU og daværende Regionsykehuset i Trondheim om håndteringen av erstatningskravene som ble fremmet på grunn av helseskader som følge av arbeid ved laboratoriene
  • departementets håndtering av erstatningskravene som ble fremmet på grunn av helseskader som følge av arbeid ved laboratoriene

I denne forbindelse skal utvalget vurdere om den samlede håndteringen må regnes som uheldig eller uforsvarlig. For øvrig skal utvalget se hen til de retningslinjer for granskingskommisjoner som foreligger i Rundskriv G-48/75.

Dersom utvalget finner det nødvendig, kan også andre sider ved det offentliges håndtering av saken vurderes. Utvalget skal foreta de undersøkelser det finner nødvendig for å bringe på det rene hvordan det offentlige har håndtert saken. Utvalget står fritt til å innhente informasjon fra ulike kilder som kan bidra til å belyse saken, herunder tjenestemenn i departement, direktorater mv. Ved innhenting av taushetsbelagte pasientopplysninger må utvalget imidlertid forholde seg til gjeldende regelverk. Utvalget kan innhente bistand fra ekstern kompetanse ved behov og vil få tilgang til materiale fra det rådgivende medisinske utvalget som er nedsatt for å kartlegge sakens helsemessige omfang. Utvalgets vurderinger skal basere seg på HMS-standarder og kunnskap om medisinsk risiko ved laboratorievirksomhet, som var gjeldende i de aktuelle tidsrom. Det forutsettes at utvalget i sitt arbeid legger særlig vekt på å innhente opplysninger og informasjon fra tidligere ansatte og studenter ved laboratoriene, samt andre berørte.

Dersom det er hensiktsmessig kan utvalget gi råd og anbefalinger om Kunnskapsdepartementets behandling av gjenstående erstatningskrav og om håndteringen av eventuelle nye erstatningskrav, med sikte på å oppnå en enhetlig saksbehandling av kravene.

Utvalget skal avgi sin rapport til Justis- og politidepartementet innen 1. juni 2007.

Til toppen