Ansvarsområder

Årsregnskap for Statsministerens kontor 2016

Ledelseskommentar til årsregnskapet til Statsministerens kontor for regnskapsåret 2016.

Formål
Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap etter kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet. Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne regjeringens arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene. Kontoret sørger for den formelle kontakten mellom regjeringen og Stortinget, og samordner regjeringsmedlemmenes deltagelse i Stortingets debatter og spørretimer. Kontoret har ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp statsrådets møter hos Kongen. Kontoret bistår statsministeren i hennes internasjonale arbeid og har også arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene.

Bekreftelse
Årsregnskapet er avlagt etter bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Statsministerens kontors disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vurdering av vesentlige forhold
I 2016 har Statsministerens kontor disponible tildelinger på utgiftssiden på kr 284 229 000, fordelt under kapittel 20 Statsministerens kontor og 21 Statsrådet, jf. bevilgningsrapporteringen og note A. Bevilgningen under kapittel 20 dekker vanlige driftsutgifter for kontoret og bevilgningen under kapittel 21 dekker lønnsutgifter for regjeringsmedlemmene, statssekretærene og de politiske rådgiverne og en del andre utgifter knyttet til den politiske ledelsen ved Statsministerens kontor og i departementene. Samtlige departement får belastningsfullmakt under kapittel 21 som skal dekke reiseutgifter og enkelte andre driftsutgifter for den politiske ledelsen i departementene, jf. note B til bevilgningsrapporteringen.

Artskontorapporteringen viser at netto rapporterte drifts- og investeringsutgifter er kr 251 176 244. I tillegg er kr 26 359 040 utgiftsført under departementene. Av driftsutgiftene er kr 180 853 420 lønn og sosiale utgifter, noe som er en økning fra 2016. Økningen skyldes blant annet flere ansatte som følge av sammenslåing av biltjenestene i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet med Regjeringens biltjeneste. Samtidig førte endringer i politisk ledelse desember 2015 til flere politikere i 2016. Andre driftskostnader utgjør kr 55 481 685, dette er en nedgang fra 2015. Hoveddelen av andre driftskostnader er husleie for Statsministerens kontors lokaler og pendlerboliger for politikere. Andre større utgifter er drift av lokaler, reiser og sikkerhetstiltak for regjeringens medlemmer. Nedgangen i 2016 skyldes blant annet lavere husleie og reisekostnader. Det er i 2016 utbetalt kr 14 841 080 til ulike investeringer. Disse knytter seg hovedsakelig til investeringer i Regjeringens biltjeneste. Investeringskostnadene er lavere i 2016 på grunn av ekstraordinær investering i Regjeringens biltjeneste i 2015. Samlet mindreutgift i 2016 på kap. 20 og kap. 21 er totalt kr 6 693 716, som i sin helhet søkes overført til 2017.

Mellomværende med statskassen utgjorde per 31.12.16 kr 7 955 932,54. Oppstillingen av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværende består av.

Tilleggsopplysninger
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for virksomheten. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d. men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2017. Beretningen er unntatt offentlighet fram til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men vil bli publisert på virksomhetens nettsider så snart dokumentet er offentlig.

Oslo, 8. februar 2017

 

Anne Nafstad Lyftingsmo (e.f.)
regjeringsråd
Statsministerens kontor