Orientering om endringer i gravferdsloven fra 2021

Gravferdsloven er vedtatt endret fra årsskiftet. Dette informasjonsbrevet går til de kirkelige fellesrådene, kommunene som har overtatt gravplassmyndigheten og bispedømmerådene.

Stortinget har vedtatt endringer i gravferdsloven to ganger i vår. I april ble trossamfunnsloven vedtatt på grunnlag av Prop. 130 L (2018–2019). Lovvedtaket gjør også endringer i gravferdsloven. I juni hadde lovvedtak 130 grunnlag i Prop. 86 L (2019–2020). Vi gjør her kort rede for de viktigste endringene:

  • 10: Første ledd oppheves. Loven har ikke lenger særvilkår for kremasjon.
  • 21 annet ledd: Loven tillater igjen etablering av urnevegger. Departementet kommer tilbake med et forslag til nærmere regulering i forskrift av gravlegging i urnevegg.
  • Samme bestemmelse gir hjemmel til å ta avgift ved gravlegging i anonym minnelund og navnet minnelund. Dette innebærer at avgifter for bruk av anonym minnelund og navnet minnelund må fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten. Avgiften kan variere mellom minnelundene i kommunen. Lovendringen innebærer at gravplassmyndigheten etter årsskiftet ikke kan kreve betaling ved slik gravlegging uten at kommunen har fastsatt avgift for det. Vi oppfordrer til å ta dette opp med kommunen på egnet måte, ev. i samband med budsjettforslaget for 2021, jf. gravferdsloven § 3 annet ledd.
  • 23 annet ledd lyder fra årsskiftet: "Etter søknad fra kommunen kan fylkesmannen fastsette at ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven skal ligge til kommunen." Fylkesmannen kan overføre gravplassmyndigheten til kommunen.
  • 23 nytt femte ledd: Departementet kan kreve opplysninger (statistikk).
  • Lovens korttittel endres til gravplassloven og kirkelig fellesråd erstattes med gravplassmyndigheten.

Fra årsskiftet overføres bispedømmerådenes oppgaver til fylkesmannen. Oppgavene samles hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for hele landet. Funksjonen som gravplassrådgiver vil ligge i dette embetet.

Med hilsen

Ellen Ur (e.f.)
avdelingsdirektør

Martin Hill Oppegaard
utredningsleder


Kopi:

  • Den norske kirke
  • KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
  • Norsk forening for gravplasskultur

PDF-versjon av brevet.