Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye kriterier i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond mv.

I Meld. St. 21 (2014-2015) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 ble det gjort rede for endringene i rammeverket for ansvarlig forvaltningsvirksomhet som ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2015 på bakgrunn av Stortingets behandling av fjorårets melding. I Innst. 290 S (2014-2015) peker finanskomiteen på at den mener den nye organiseringen bidrar til en mer sammenhengende kjede av virkemidler i arbeidet med ansvarlige investeringer. Komiteen legger til grunn at Etikkrådet og Norges Bank sammen etablerer gode rutiner og arbeidsformer for å tydeliggjøre ansvarslinjer og bidra til god kommunikasjon. Departementet vil framover evaluere den nye organiseringen i forbindelse med de årlige meldingene til Stortinget.

Les brevet i pdf