Jordbruksavtale 2017-2018 og Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017

mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter Stortingets behandling av Prop. 141 S (2016-2017), jf. Innst. 445 S (2016-2017)

Jordbruksoppgjøret i 2017 ble avsluttet med brudd 16. mai, og Landbruks- og matdeparte-mentet fremmet en proposisjon basert på statens tilbud. Partene viser til at ved behandlingen av proposisjonen om jordbruksoppgjøret (Prop. 141 S (2016-2017)) vedtok Stortinget å be regjeringen om å gjennomføre nye forhandlinger om jordbruksavtale for 2017-2018.