Høyringar

Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.

 

Viser 5541-5560 av 5792 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring - forslag om opphevelse av lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

  13.02.2002 Høring Barne- og familiedepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om merverdiavgift

  13.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/2784 SL EHU/KR 13.02.2002 Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av lov om merverdiavgift, se vedlagte høringsnotat. Lovforslaget innebærer at omsetning av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - utkast til lov om folkehøgskoler

  07.02.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Saksnr. 01/7985 12.12.01 Til høringsinstansene Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet tar sikte på å legge fram en odelstingsproposisjon med forslag til lov om folkehøgskoler våren 2002. Departementet innbyr med dette til alminnelig høring

  Høringsfrist: 01.02.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forslag om endring av lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17.07.98 nr. 61 (opplæringsloven)

  01.02.2002 Høyring Kunnskapsdepartementet

  Saksnr. 02/113 - 29.01.02 Høring – Forslag om endring av lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17.07.98 nr. 61 (opplæringsloven). Denne høringen inneholder forslag til endring av opplæringsloven § 2-1 siste ledd om gratis

  Høyringsfrist: 15.03.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Fjerning av forbehold om gradvis innføring av IKT

  21.01.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Deres ref Deres dato Vår ref Dato 01/08897 11.01.02 HØRING - FORSKRIFTSENDRING - LÆREPLAN L97 – FJERNING AV FORBEHOLD OM GRADVIS INNFØRING AV IKT Departementet sender med dette på høring forslag om endring i "Læreplanverket for den 10-årige

  Høringsfrist: 01.03.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag om endring av spritloven og spritforskriften mv.

  09.01.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3824 SA Gry/rla 9.01.2002 Finansdepartement fremmer i dette høringsnotatet forslag om endring i lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk

  Status: Ferdigbehandlet

 • h-brev 05.03.2002

  01.01.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/85 SL 5.03.2002 Forslag om endringer i forskrift nr. 48 til merverdiavgiftsloven – Fravikelse av utredningsinstruksen Jeg viser til Finansdepartementets høringsbrev av i dag hvor det er foreslått

  Status: Ferdigbehandlet

 • h-notat 05.03.2002

  01.01.2002 Høring Finansdepartementet

  Utkast til forskriftsendring: Forskrift om endring av forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48) Finansdepartementet har XX. mars 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §

  Status: Ferdigbehandlet

 • hnotat 09.01.2002

  24.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag til endring av revisorloven og forskrift om revisjon og revisorer

  21.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/5025 FM HD 21.12.2001 Vedlagt følger kopi av Kredittilsynets brev 5. desember 2001 og 7. desember 2001 med forslag til endringer i lov 15. januar 1999 nr. 2 og forskrift 25. januar 1999 nr. 712 om revisjon

  Status: Ferdigbehandlet

 • 21.12.2001 Vedlegg 1 Notat fra Kredittilsynet 5.12.2001

  21.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 21.12.2001 Vedlegg 1 Brev fra Kredittilsynet

  21.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Saksbehandler: Carl Flock Dir.linje: 22 93 98 40 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2001/11230 620.1 5.12.2001 Ny revisorlov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om utstedere av elektroniske penger

  13.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/1124 FM CBe 13.12.2001 EØS-komiteen vedtok 31. januar 2001 å endre EØS-avtalens vedlegg IX om finansielle tjenester til også å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 18. september 2000 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om utkontraktering

  13.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1294 FM CBe 13.12.2001 Det vises til at lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond ble endret ved lov 15. juni 2001 nr. 48. Ved lovendringene er det innført nye bestemmelser om markedsføring av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Clearing av kjøpsretter når utsteder ikke eier underliggende instrument

  07.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/1746 FM KTN 7.12.2001 Vedlagt følger brev av 9. april 2001 fra Kredittilsynet med vedlegg om clearing av kjøpsretter når utsteder ikke eier underliggende instrument. Kredittilsynet foreslår at

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.12.2001 Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet

  07.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om organisering av lærerutdanningene

  03.12.2001 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 08.01.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring- Innlemming av andre statlige høgskoler under universitets- og høgskoleloven

  28.11.2001 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 07.01.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring av forslag om opphevelse av § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

  19.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3553 SA UR/rla 19 .11.2001 Høring av forslag om opphevelse av § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i

  Status: Ferdigbehandlet

 • høringsnotat 19.11.2001

  19.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet foreslår å oppheve § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn (årsavgiftsforskriften). Gjeldende rett Etter Stortingets vedtak om årsavgift § 3 skal det betales full årsavgift for alle kjøretøy

  Status: Ferdigbehandlet