Høring - Norsk helsearkiv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Med hilsen

Statens strålevern

Miljøverndepartementet

Samferdselsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Kommunal- og regionaldepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Landbruks- og matdepartementet

Vestfold fylkeskommune

Statens legemiddelverk

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Fagforbundet

Universitetet i Tromsø

Barne- og likestillingsdepartementet

Universitetet i Tromsø 2

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF 2

Helse Nord RHF 3

Norges Forskningsråd

Kreftforeningen

Den norske lægeforening

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen 2

Kunnskapsdepartementet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Østfold interkommunale arkivselskap

Riksarkivaren

Justis- og politidepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Bioteknologinemnda

Landslaget for lokal- og privatarkiv ( LLP

Høgskolen i Sør-Trøndelag

IKA Trøndelag - Interkommunalt arkiv I Trøndelag

Helse Sør RHF

Helse Sør RHF 2

Helse Sør RHF 3

Helse Sør RHF 4

Helse Sør RHF 5

Helse Sør RHF 6

Helse Sør RHF 7

Helse Sør RHF 8

Bergen Byarkiv

Norsk Arkivråd

Kompetansesenter for IT i helsevesenet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF 2

Fylkesarkivet i Oppland

Datatilsynet

Nærings- og handelsdepartementet

Høgskolen i Bodø

Kreftregisteret

De nasjonale forskningsetiske komiteer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Akershus fylkeskommune

Helse Øst RHF

Helse Øst RHF 2

Helse Øst RHF 3

Helse Øst RHF 4

Helse Øst RHF 5

Helse Øst RHF 6

Stavanger Universitetssykehus HF

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utenriksdepartementet

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Trondheim kommune

Helse Vest RHF

Helse Vest RHF 2

Helse Vest RHF 3

Statens helsetilsyn

Sosial- og helsedirektoratet

Fylkesmannen i Rogaland

Sykehuset Østfold HF