Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole

Kunnskapsdepartementet 11.12.2018 29.01.2019 48 På høring

Tilleggshøring - Forslag til endring i ekomloven om pristaksregulering av internasjonale samtaler og SMS

Samferdselsdepartementet 11.12.2018 15.01.2019 34 På høring

Høyring - forslag om at det ikkje skal reknast renter på restskatt som skattytaren betaler innan 31. mai i skattefastsettingsåret

Finansdepartementet 10.12.2018 10.03.2019 89 På høring

Høyring om skattefastsetting til dei skattepliktige som følgje av søksmål fra styresmaktene mot ei klagenemnd

Finansdepartementet 07.12.2018 01.03.2019 83 På høring

Høring - endringer i naturgassforskriften til gjennomføring av tredje energimarkedspakke

Olje- og energidepartementet 06.12.2018 01.03.2019 84 På høring

Høring – tekniske endringer i finnmarksloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 04.12.2018 04.03.2019 89 På høring

Høring - Implementering av gjennomføringsrettsakter til eIDAS-forordningen, nytt rammeverk for identifikasjon og sporbarhet og ny selvdeklarasjonsforskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.11.2018 07.02.2019 69 På høring

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for farmasøytutdanningene

Kunnskapsdepartementet 29.11.2018 03.03.2019 93 På høring

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for klinisk ernæringsfysiologutdanning

Kunnskapsdepartementet 29.11.2018 03.03.2019 93 På høring

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for audiografutdanningen

Kunnskapsdepartementet 29.11.2018 03.03.2019 93 På høring

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for ortopediingeniørutdanningen

Kunnskapsdepartementet 29.11.2018 03.03.2019 93 På høring

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen

Kunnskapsdepartementet 29.11.2018 03.03.2019 93 På høring

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for psykologutdanningen

Kunnskapsdepartementet 29.11.2018 03.03.2019 93 På høring

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannlegeutdanningen

Kunnskapsdepartementet 29.11.2018 03.03.2019 93 På høring

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannpleierutdanningen

Kunnskapsdepartementet 29.11.2018 03.03.2019 93 På høring

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannteknikerutdanningen

Kunnskapsdepartementet 29.11.2018 03.03.2019 93 På høring

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for optikerutdanningen

Kunnskapsdepartementet 29.11.2018 03.03.2019 93 På høring

Høring - Implementering av gjennomføringsrettsakter til eIDAS-forordningen

Nærings- og fiskeridepartementet 27.11.2018 06.02.2019 70 På høring

Høring av forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

Helse- og omsorgsdepartementet 26.11.2018 01.02.2019 66 På høring

Høring – gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM)

Olje- og energidepartementet 26.11.2018 22.02.2019 87 På høring

Høring om utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter - gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet 26.11.2018 15.02.2019 81 På høring

Høring - Forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker

Nærings- og fiskeridepartementet 22.11.2018 12.02.2019 81 På høring

Høring – forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr

Landbruks- og matdepartementet 22.11.2018 31.01.2019 69 På høring

Evaluering av overtredelsesgebyr i skipssikkerhetsloven kapittel 9

Nærings- og fiskeridepartementet 21.11.2018 21.02.2019 91 På høring

Høring - endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP ved behandling av saker om slitertillegg)

Arbeids- og sosialdepartementet 20.11.2018 08.01.2019 48 På høring
Til toppen