Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring – NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

Justis- og beredskapsdepartementet 27.10.2020 27.04.2021 182 På høring

Høring- NOU 2020:12 – Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn (Distriktnæringsutvalget)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28.10.2020 28.01.2021 91 På høring

Høring - Fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.10.2020 22.01.2021 93 På høring

Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - vedtaksmyndighet i saker om bortvisning etter EØS-regelverket

Justis- og beredskapsdepartementet 23.10.2020 22.01.2021 90 På høring

Høringsbrev - endringer i reglene om oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende (økonomisk grunnlag mv.)

Arbeids- og sosialdepartementet 28.10.2020 22.01.2021 85 På høring

Høring - forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften)

Olje- og energidepartementet 14.10.2020 15.01.2021 92 På høring

Høring - endringer i ekomloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 09.10.2020 11.01.2021 93 På høring

Høring av forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

Helse- og omsorgsdepartementet 05.10.2020 08.01.2021 94 På høring

Høring – gjennomføring av bankpakken mv.

Finansdepartementet 15.10.2020 06.01.2021 82 På høring

Høring av endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

Landbruks- og matdepartementet 05.10.2020 05.01.2021 91 På høring

Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

Justis- og beredskapsdepartementet 07.10.2020 04.01.2021 88 På høring

Høring - NOU 2020 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.06.2020 31.12.2020 210 På høring

Høring av forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

Barne- og familiedepartementet 28.09.2020 21.12.2020 83 På høring

Høring - rapport fra utvalget som har sett på framtidige inntekter i bomringene

Samferdselsdepartementet 15.09.2020 18.12.2020 93 På høring

Høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet 15.09.2020 15.12.2020 90 På høring

Høring - forslag til forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

Justis- og beredskapsdepartementet 28.10.2020 11.12.2020 43 På høring

Høring Endringer i utdanningsstøtteloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven Behandling av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet 06.10.2020 10.12.2020 64 På høring

Høring - om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank

Arbeids- og sosialdepartementet 01.10.2020 10.12.2020 69 På høring

Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgsdepartementet 08.09.2020 08.12.2020 90 På høring

Høring - forskriftsfesting av KLDs tilskuddsordninger

Klima- og miljødepartementet 27.10.2020 08.12.2020 41 På høring

Høring: Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.

Helse- og omsorgsdepartementet 08.09.2020 08.12.2020 90 På høring

Høring - endringer i energiloven § 4-2 (utenlandsforbindelser)

Olje- og energidepartementet 07.09.2020 07.12.2020 90 På høring

Høring - Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Justis- og beredskapsdepartementet 04.09.2020 04.12.2020 90 På høring

Høyring Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021

Kunnskapsdepartementet 15.10.2020 03.12.2020 48 På høring

Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Helse- og omsorgsdepartementet 15.10.2020 03.12.2020 48 På høring