Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - Forslag om opphevelse av lov 22. desember 1999 om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)

Nærings- og fiskeridepartementet 18.03.2019 18.06.2019 91 På høring

Høring - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt

Justis- og beredskapsdepartementet 18.03.2019 08.04.2019 20 På høring

Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

Justis- og beredskapsdepartementet 15.03.2019 02.09.2019 170 På høring

Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven

Kulturdepartementet 15.03.2019 17.06.2019 93 På høring

Regionreformen og kommunereformen - høring av forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet mv.

Klima- og miljødepartementet 14.03.2019 10.05.2019 56 På høring

Høring om Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2019 (TFO 2019)

Olje- og energidepartementet 14.03.2019 30.04.2019 46 På høring

Høring - diverse endringer i luftfartsloven - droner - gjennomføring av ny basisforordning om flysikkerhet

Samferdselsdepartementet 12.03.2019 11.06.2019 90 På høring

Høring om endringer i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet 11.03.2019 07.06.2019 87 På høring

Høring - Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet 07.03.2019 03.06.2019 87 På høring

Høring - Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 2017/1926 om multimodal reiseinformasjonstjeneste

Samferdselsdepartementet 07.03.2019 06.06.2019 90 På høring

Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Justis- og beredskapsdepartementet 07.03.2019 07.06.2019 91 På høring

Offentlig høring: Forslag til lov om endringer i klimakvoteloven

Klima- og miljødepartementet 05.03.2019 16.04.2019 41 På høring

Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven Vilkår for statstilskudd til privat høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet 04.03.2019 03.06.2019 90 På høring

Høring - forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet 01.03.2019 01.05.2019 60 På høring

Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

Kunnskapsdepartementet 01.03.2019 07.06.2019 97 På høring

Høring Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister

Kunnskapsdepartementet 01.03.2019 12.04.2019 41 På høring

Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet 27.02.2019 27.03.2019 27 På høring

Høring - NOU 2018:16 Det viktigste først

Helse- og omsorgsdepartementet 21.02.2019 22.05.2019 89 På høring

Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon

Helse- og omsorgsdepartementet 19.02.2019 02.04.2019 41 På høring

Høring - Forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

Barne- og likestillingsdepartementet 18.02.2019 01.04.2019 41 På høring

Høring - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Barne- og likestillingsdepartementet 18.02.2019 20.05.2019 90 På høring

Høring - endring av luftfartsavgifter – startavgift og innflygingskostnader

Samferdselsdepartementet 18.02.2019 26.04.2019 66 På høring

Høring Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger

Kunnskapsdepartementet 12.02.2019 12.04.2019 58 På høring

Høring - forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og sosialdepartementet 06.02.2019 05.04.2019 57 På høring

Høring - Forslag om opphevelse av omstillingsloven

Nærings- og fiskeridepartementet 06.02.2019 06.05.2019 88 På høring
Til toppen