Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring om forskrift for midlertidig tilskudd for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører

Arbeids- og sosialdepartementet 29.05.2020 08.06.2020 9 På høring

Høring – videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Finansdepartementet 29.05.2020 05.06.2020 6 På høring

Høring – forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard

Justis- og beredskapsdepartementet 29.05.2020 10.07.2020 41 På høring

Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

Justis- og beredskapsdepartementet 28.05.2020 31.08.2020 94 På høring

Høring - forslag til forskriftsendringer - IFRS 9 for livforsikringsforetak mv.

Finansdepartementet 28.05.2020 09.07.2020 41 På høring

Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28.05.2020 01.06.2020 3 På høring

Høring - Gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: forslag om endring i spesialistforskriften og trygderefusjonsforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet 27.05.2020 02.06.2020 5 På høring

Høringsforslag - Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Landbruks- og matdepartementet 27.05.2020 02.06.2020 5 På høring

Høringsbrev - høringsnotat med forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Barne- og familiedepartementet 27.05.2020 10.09.2020 105 På høring

Høring – Forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak

Justis- og beredskapsdepartementet 26.05.2020 02.06.2020 6 På høring

Høringsbrev – forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering

Helse- og omsorgsdepartementet 25.05.2020 27.05.2020 1 Under behandling

Høring av endring i trygderefusjonsforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet 25.05.2020 25.08.2020 91 På høring

Høring - Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet 20.05.2020 01.07.2020 41 På høring

Høring om forslag til endringer i introduksjonsloven

Kunnskapsdepartementet 19.05.2020 22.05.2020 2 Under behandling

Forslag til midlertidig endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning angående bestemmelsen om opptak

Kunnskapsdepartementet 19.05.2020 27.05.2020 7 Under behandling

Høring - midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Justis- og beredskapsdepartementet 18.05.2020 20.05.2020 1 Under behandling

Høring - forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Nærings- og fiskeridepartementet 15.05.2020 19.05.2020 3 Under behandling

Høyring forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Kunnskapsdepartementet 15.05.2020 29.05.2020 13 Under behandling

Høring – forslag til endring i trafikkreglene – innføring av særlig aktsomhetsplikt ved kjøring med rullestol på fortau mv.

Samferdselsdepartementet 15.05.2020 29.06.2020 44 På høring

Høring - forskrift til helseberedskapsloven

Helse- og omsorgsdepartementet 13.05.2020 18.05.2020 4 Under behandling

Høring – midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11.05.2020 14.05.2020 2 Under behandling

Høring - Forslag til endringer i genteknologiloven

Klima- og miljødepartementet 11.05.2020 05.08.2020 85 På høring

Høring - forslag til lovendringer og forskrifter om ulovlig handel med tobakksvarer (sporing, sikkerhetsmerke og bevilling for import, eksport og produksjon)

Helse- og omsorgsdepartementet 11.05.2020 10.08.2020 90 På høring

Høring om oppnevning av prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse etter utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet 08.05.2020 20.08.2020 103 På høring

Høring - forskrifter mv. om egen pensjonskonto

Finansdepartementet 08.05.2020 03.08.2020 86 På høring
Til toppen