Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest - høring

Justis- og beredskapsdepartementet 21.06.2018 01.10.2018 101 På høring

Høring - NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere

Finansdepartementet 19.06.2018 20.10.2018 122 På høring

Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet 19.06.2018 24.09.2018 96 På høring

Høring - Forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

Nærings- og fiskeridepartementet 18.06.2018 15.09.2018 88 På høring

Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet 15.06.2018 25.09.2018 101 På høring

Høring - forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen

Nærings- og fiskeridepartementet 13.06.2018 27.07.2018 43 På høring

Høring om forslag til endringer i konkurranseloven

Nærings- og fiskeridepartementet 12.06.2018 14.09.2018 93 På høring

Høring - EU-kommisjonens forslag til direktivendringer om "A New Deal for Consumers"

Barne- og likestillingsdepartementet 12.06.2018 17.08.2018 65 På høring

Høring – Forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen

Samferdselsdepartementet 05.06.2018 05.09.2018 91 På høring

Høring – Endring av rettsgebyrloven

Justis- og beredskapsdepartementet 01.06.2018 10.08.2018 69 På høring

Høring- forslag om endring i lov om offentlig støtte som ledd i gjennomføringen av prosedyreforordningen

Nærings- og fiskeridepartementet 01.06.2018 03.08.2018 62 På høring

Høring om forslag til endringer i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet mv

Olje- og energidepartementet 30.05.2018 17.08.2018 78 På høring

Høring - gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV)

Finansdepartementet 30.05.2018 30.08.2018 91 På høring

Høring - forskrifter til verdipapirhandelloven § 13-1 (forordning 648/2012 EMIR)

Finansdepartementet 30.05.2018 22.06.2018 22 På høring

Høring - endringer i utlendingsloven - varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer

Justis- og beredskapsdepartementet 29.05.2018 06.08.2018 68 På høring

Høring - forslag til endringer i sprøyteromsordningen

Helse- og omsorgsdepartementet 28.05.2018 27.08.2018 90 På høring

Høring - Forslag til endringer i straffeloven mv. (oppfølgning etter ikraftsettelsen av straffeloven)

Justis- og beredskapsdepartementet 25.05.2018 10.09.2018 107 På høring

Høyring av forslag til reglar om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysningar til å utvikle og teste it-system

Finansdepartementet 24.05.2018 03.08.2018 70 På høring

Høring - forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet 23.05.2018 04.07.2018 41 På høring

Høring av endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Landbruks- og matdepartementet 18.05.2018 29.06.2018 41 På høring

Høring - Rapport frå Statens vegvesen ("Fra sams og samling") om konsekvensar ved overføring av fylkesvegadministrasjon frå Statens vegvesen til fylkeskommunane 1.1.2020

Samferdselsdepartementet 16.05.2018 22.06.2018 36 På høring

Høyring - særlege reglar for kvinnelege fiskarar i samband med fødsel

Nærings- og fiskeridepartementet 14.05.2018 29.06.2018 45 På høring

Høring - Forslag om skjerpet ervervsbegrensning og regulering av korttidsutleie mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11.05.2018 06.08.2018 86 På høring

Høring - Forslag til endring i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 09.05.2018 21.06.2018 42 På høring

Høyring – framlegg om fritak frå eingongsavgift og innføring av frådrag for meirverdiavgift for snøskuterar og terrenggåande motorsyklar tilbruk i reindriftsnæringa

Finansdepartementet 09.05.2018 06.06.2018 27 På høring