Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring om egenendringsadgang og rederiskatteordningen

Finansdepartementet 25.02.2020 07.04.2020 41 På høring

Høringsnotat - engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet 24.02.2020 06.04.2020 41 På høring

Høring - Forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for aviser

Finansdepartementet 21.02.2020 31.03.2020 38 På høring

Høring - Romlovutvalgets utredning Rett i bane

Nærings- og fiskeridepartementet 20.02.2020 20.05.2020 89 På høring

Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet 19.02.2020 22.05.2020 92 På høring

Høring - Forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet 17.02.2020 18.03.2020 29 På høring

Høring – forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften

Forsvarsdepartementet 14.02.2020 20.04.2020 65 På høring

Høring om endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler omfattet av beredskapsplikt

Helse- og omsorgsdepartementet 14.02.2020 27.03.2020 41 På høring

Høring –politiattest for museumsansatte

Kulturdepartementet 13.02.2020 31.03.2020 46 På høring

Høring – Enovas rapport fra forprosjekt om energimerkeordningen for bygninger og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg

Olje- og energidepartementet 13.02.2020 13.05.2020 89 På høring

Høyring - Rapport om kriteria for fylkeskommunale båtruter i inntektssystemet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11.02.2020 24.03.2020 41 På høring

Høring - KVU for Hammerfest lufthavn

Samferdselsdepartementet 10.02.2020 10.05.2020 89 På høring

Høring - Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10.02.2020 10.05.2020 89 På høring

Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon

Helse- og omsorgsdepartementet 07.02.2020 07.05.2020 89 På høring

Høring av ny prioritert art og to utvalgte naturtyper

Klima- og miljødepartementet 06.02.2020 30.04.2020 83 På høring

Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet 30.01.2020 01.07.2020 152 På høring

Endringer i Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester

Utenriksdepartementet 22.01.2020 06.03.2020 43 På høring

Høring NOU 2019:25 Med rett til å mestre

Kunnskapsdepartementet 22.01.2020 01.07.2020 160 På høring

Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet

Helse- og omsorgsdepartementet 17.01.2020 20.04.2020 93 På høring

Høring- forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet 15.01.2020 15.04.2020 90 På høring

Høring - renter for petroleumsselskapenes skattebetalinger

Finansdepartementet 14.01.2020 14.04.2020 90 På høring

Høring – endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova (administrative reaksjoner og sanksjoner)

Olje- og energidepartementet 13.01.2020 25.02.2020 42 Under behandling

Høring – Forslag til kredittopplysningsforskrift

Barne- og familiedepartementet 13.01.2020 26.02.2020 43 På høring

Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Arbeids- og sosialdepartementet 08.01.2020 08.04.2020 90 På høring

Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Finansdepartementet 06.01.2020 08.04.2020 92 På høring
Til toppen