Oversyn over høyringssaker

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: regjeringen.no

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer)

Finansdepartementet 23.03.2017 22.06.2017 90 På høring

Høring - forslag til endringer i legemiddelloven - avgifter og gebyrer på legemiddelområdet, unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon

Helse- og omsorgsdepartementet 21.03.2017 02.05.2017 41 På høring

Høring om endringer i representasjonsregelverket

Arbeids- og sosialdepartementet 21.03.2017 02.05.2017 41 På høring

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) § 24

Barne- og likestillingsdepartementet 17.03.2017 09.06.2017 83 På høring

Høring - forslag om endring av skatteloven § 2-2 første ledd

Finansdepartementet 16.03.2017 16.06.2017 91 På høring

Høring om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

Kunnskapsdepartementet 14.03.2017 02.06.2017 79 På høring

Høring om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

Arbeids- og sosialdepartementet 14.03.2017 30.06.2017 107 På høring

Høring - forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet 13.03.2017 02.05.2017 49 På høring

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen

Kunnskapsdepartementet 13.03.2017 12.06.2017 90 På høring

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften (forenklinger mv.)

Finansdepartementet 10.03.2017 24.04.2017 44 På høring

Endringer i utlendingsloven - politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak

Justis- og beredskapsdepartementet 07.03.2017 18.04.2017 41 På høring

Høring - Endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 06.03.2017 06.06.2017 91 På høring

Høring - rammer for utmåling av overtredelsesgebyr mv. etter verdipapirfondloven

Finansdepartementet 06.03.2017 21.04.2017 45 På høring

Høring – endringer i forskriftsbestemmelser om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv.

Justis- og beredskapsdepartementet 04.03.2017 03.03.2017 Under behandling

Høring - Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

Justis- og beredskapsdepartementet 03.03.2017 23.03.2017 19 På høring

Høyring – EU-kommisjonens forslag til kommunikasjonsvernforordning

Samferdselsdepartementet 02.03.2017 24.03.2017 21 På høring

Høring - Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 02.03.2017 12.04.2017 40 På høring

Høring av utkast til gjennomføring av winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser

Finansdepartementet 27.02.2017 27.05.2017 88 På høring

Høring – endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften – utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten

Justis- og beredskapsdepartementet 27.02.2017 28.04.2017 59 På høring

Forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet 24.02.2017 24.05.2017 88 På høring

Høring – NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte - forslag til reform

Arbeids- og sosialdepartementet 23.02.2017 01.06.2017 97 På høring

Forslag til endring av naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften - lisensfelling av ulv

Resultat: Prop. 63 L (2016–2017)

Klima- og miljødepartementet 22.02.2017 27.02.2017 4 Ferdigbehandlet

Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring"

Arbeids- og sosialdepartementet 21.02.2017 21.05.2017 88 På høring

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Helse- og omsorgsdepartementet 20.02.2017 22.05.2017 90 På høring

Høring - Forslag til endringer i barnevernloven

Barne- og likestillingsdepartementet 17.02.2017 31.03.2017 41 På høring