Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring – endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet 14.04.2021 15.08.2021 122 På høring

Høyring Forslag til nye forskrifter om barnehageverksemd og og grunnskole og vidaregåande opplæring i Longyearbyen

Kunnskapsdepartementet 09.04.2021 15.08.2021 127 På høring

Høring NOU 2021: 1 Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Finansdepartementet 11.03.2021 01.07.2021 111 På høring

Høring - NOU 2021: 4 - Norge mot 2025

Finansdepartementet 25.03.2021 25.06.2021 91 På høring

Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet 23.03.2021 25.06.2021 93 På høring

Høring - rapport fra partssammensatt maritimt utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet 20.04.2021 25.06.2021 65 På høring

Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (stønad til beboere i asylmottak)

Justis- og beredskapsdepartementet 25.03.2021 25.06.2021 91 På høring

Høring - Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog

Helse- og omsorgsdepartementet 26.03.2021 25.06.2021 90 På høring

Høring om forslag til endring i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester

Nærings- og fiskeridepartementet 22.03.2021 21.06.2021 90 På høring

Høring - endringer i grenseloven mv., ny forskrift om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseforskriften) mv. og nytt kapittel 60 i politiregisterforskriften om behandling av flypassasjerinformasjon (PNR-opplysninger)

Justis- og beredskapsdepartementet 26.03.2021 18.06.2021 83 På høring

Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Arbeids- og sosialdepartementet 18.03.2021 17.06.2021 90 På høring

Høring - Endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven (oppdragstakers dokumentasjonsplikt)

Arbeids- og sosialdepartementet 16.03.2021 16.06.2021 91 På høring

Høring: forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak

Helse- og omsorgsdepartementet 21.04.2021 15.06.2021 54 På høring

Høring - forslag til forskrift om reinmerker

Landbruks- og matdepartementet 15.03.2021 07.06.2021 83 På høring

Høring Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet 05.03.2021 06.06.2021 92 På høring

Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

Helse- og omsorgsdepartementet 26.03.2021 04.06.2021 69 På høring

Høring – Forslag om endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling

Nærings- og fiskeridepartementet 03.03.2021 03.06.2021 91 På høring

Høring - endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Klima- og miljødepartementet 30.03.2021 28.05.2021 58 På høring

Høring - endringer i forskrifter om erstatning og kompensasjon til veteraner for å tilpasse forskriftene lovendringer

Forsvarsdepartementet 19.04.2021 28.05.2021 38 På høring

Høring - forslag til ny forskrift til åndsverkloven

Kulturdepartementet 17.03.2021 25.05.2021 68 På høring

Høring - endringer i politiregisterforskriften del 6 - PSTs behandling av opplysninger

Justis- og beredskapsdepartementet 19.03.2021 19.05.2021 61 På høring

Høring om endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet 25.02.2021 18.05.2021 81 På høring

Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften – økt maksimal avskrivningstid for programvare i kommuneregnskapet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.01.2021 15.05.2021 116 På høring

Høring: Forslag om endringer i matloven - tydeliggjøring av forskriftshjemler hovedsakelig knyttet til dyrehelse

Landbruks- og matdepartementet 23.02.2021 14.05.2021 79 På høring

Høring – Endringer i naturmangfoldlovens § 60 og forslag til ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale

Klima- og miljødepartementet 22.03.2021 10.05.2021 48 På høring