Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring av forslag til ny forskrift om sikkerhet i felt mv. på Svalbard og forslag til ny forskrift om pakkereiselovens anvendelse på Svalbard

Justis- og beredskapsdepartementet 31.08.2021 01.02.2022 153 På høring

Høring Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022

Kunnskapsdepartementet 12.10.2021 18.01.2022 97 På høring

Høring - forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål

Nærings- og fiskeridepartementet 11.10.2021 14.01.2022 94 På høring

Høyring - Forslag til ny arkivlov

Kulturdepartementet 05.10.2021 14.01.2022 100 På høring

Høring - Utredning om foretaksstraff og korrupsjon

Justis- og beredskapsdepartementet 12.10.2021 11.01.2022 90 På høring

Høring – Endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften

Barne- og familiedepartementet 11.10.2021 10.01.2022 90 På høring

Høring om endringer i sikkerhetsloven (eierskap mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet 11.10.2021 10.01.2022 90 På høring

Høring - Endringer i politiloven og politiregisterloven mv. – PSTs etterretningsoppdrag og behandling av åpent tilgjengelig informasjon

Justis- og beredskapsdepartementet 07.10.2021 07.01.2022 91 På høring

Høring – forslag til endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet 24.09.2021 07.01.2022 104 På høring

Høring – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

Finansdepartementet 07.10.2021 07.01.2022 91 På høring

Høring - Forslag til endringer i konkurranseloven

Nærings- og fiskeridepartementet 01.10.2021 07.01.2022 97 På høring

Høring - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

Justis- og beredskapsdepartementet 05.10.2021 07.01.2022 93 På høring

Høring - Forslag til endringer i reglene for behovsprøving av barnetillegg til uføretrygd mv.

Arbeids- og sosialdepartementet 04.10.2021 04.01.2022 91 På høring

Høring - Forslag til endring i utredningsinstruksen

Finansdepartementet 01.10.2021 03.01.2022 93 På høring

Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet 28.09.2021 27.12.2021 89 På høring

Høring - forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje

Samferdselsdepartementet 24.09.2021 22.12.2021 88 På høring

Høring - forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finansdepartementet 22.09.2021 22.12.2021 90 På høring

Høyring Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova

Kunnskapsdepartementet 26.08.2021 20.12.2021 115 På høring

Endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten (plassering av naprapater, osteopater og paramedisinere i risikokla

Helse- og omsorgsdepartementet 17.09.2021 17.12.2021 90 På høring

Høring - forslag til endringer i lov om pensjonstrygd for fiskere

Arbeids- og sosialdepartementet 16.09.2021 16.12.2021 90 På høring

Høring - forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

Forsvarsdepartementet 13.09.2021 13.12.2021 90 På høring

Høring - endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet 13.09.2021 13.12.2021 90 På høring

Høring - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold

Forsvarsdepartementet 13.09.2021 13.12.2021 90 På høring

Høring om forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger mm.)

Helse- og omsorgsdepartementet 09.09.2021 10.12.2021 91 På høring

Høring - forslag til gjennomføring av bestemmelser i direktiv 2009/138/EF (Solvens II) - lovvalg ved reorganisering og avvikling av forsikringsforetak

Finansdepartementet 12.10.2021 10.12.2021 58 På høring