Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - NOU 2024:5 "Maktens ansikt - Skjermet identitet for ansatte i politiet og kriminalomsorgen?"

Justis- og beredskapsdepartementet 17.04.2024 15.08.2024 119 På høring

Høring – Forslag til forskrift om innkvarteringsberedskap

Nærings- og fiskeridepartementet 19.04.2024 09.08.2024 111 På høring

Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften

Kommunal- og distriktsdepartementet 15.04.2024 05.08.2024 111 På høring

Høring - forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og fylkeskommuner mv.

Kommunal- og distriktsdepartementet 09.04.2024 01.08.2024 113 På høring

Offentlig høring av forslag til endringer i barnevernsloven mv.

Barne- og familiedepartementet 08.04.2024 02.07.2024 84 På høring

Høring - NOU 2024:2 I samspill med naturen - Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Klima- og miljødepartementet 14.03.2024 30.06.2024 107 På høring

Høring av enpersonsutredning om norsk lovregulering av adgangen til å kreve erstatning for menneskerettighetskrenkelser

Justis- og beredskapsdepartementet 22.03.2024 24.06.2024 93 På høring

Revidert gjødselregelverk – høring av forslag til ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv. (gjødselbrukforskriften)

Landbruks- og matdepartementet 20.03.2024 20.06.2024 91 På høring

Høring - hjemmel til å skattlegge utenlandske selskapers og arbeidstakeres inntekt og formue knyttet til akvakultur mv. i økonomisk sone og på kontinentalsokkelen

Finansdepartementet 02.04.2024 17.06.2024 75 På høring

Høring - NOU 2024: 4 "Voldtekt - et uløst samfunnsproblem"

Justis- og beredskapsdepartementet 14.03.2024 14.06.2024 91 På høring

Høring – forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Kommunal- og distriktsdepartementet 13.03.2024 12.06.2024 90 På høring

Høring - forslag om endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

Kunnskapsdepartementet 23.04.2024 07.06.2024 44 På høring

Høring NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 07.03.2024 07.06.2024 91 På høring

Høring – forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav om skattetrekkskonto

Finansdepartementet 25.03.2024 05.06.2024 71 På høring

Høring - Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

Kultur- og likestillingsdepartementet 05.03.2024 05.06.2024 91 På høring

Høring - forslag til endring i forskrift om kraftomsetning og nettjenester

Energidepartementet 19.04.2024 05.06.2024 46 På høring

Høring - registrering av aktivitet fra privatfinansiert helse- og omsorgstjeneste og krav til format ved avlevering

Helse- og omsorgsdepartementet 06.03.2024 05.06.2024 90 På høring

Høring - forslag til lov om behandling av personopplysninger i organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund

Kultur- og likestillingsdepartementet 29.02.2024 01.06.2024 92 På høring

Høring - forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2023/1114 om markeder for kryptoeiendeler (MiCA) og av forordning (EU) 2023/1113 (TFR II) i norsk rett

Finansdepartementet 01.03.2024 01.06.2024 91 På høring

Høring - NOU 2024:1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 21.02.2024 27.05.2024 95 På høring

Høring - rekonstruksjonsforhandling - enkelte spørsmål om stemmerett, klasseinndeling og vedtakelse (sikrede fordringshaveres stilling mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet 20.03.2024 27.05.2024 67 På høring

Høring Ny forskrift om kompensasjon for renteutgifter til investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene fra Husbanken

Kunnskapsdepartementet 11.04.2024 24.05.2024 42 På høring

Forslag til forskrift om auksjon av tillatelser til lakseoppdrett i 2024 - høring

Nærings- og fiskeridepartementet 10.04.2024 22.05.2024 41 På høring

Høyring av forslag til forskrift om Digital gravferdsmelding og forskriftsendring om periodisering av festeinntekter

Barne- og familiedepartementet 21.03.2024 21.05.2024 60 På høring

Høring Forskrifter til universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet 19.03.2024 21.05.2024 62 På høring
  • Side 1 av 253
  • Side 1 av 253