Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - Forskrift for Arktis 2030

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14.10.2019 26.11.2019 42 På høring

Høring - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

Finansdepartementet 14.10.2019 09.12.2019 55 På høring

Høring - utkast til forskrift om utnyttelse av produksjonskapasitet i røde produksjonsområder - laks

Nærings- og fiskeridepartementet 11.10.2019 29.11.2019 48 På høring

Høyring forslag til endringar i deltakarlova og havressurslova

Nærings- og fiskeridepartementet 08.10.2019 03.12.2019 55 På høring

Høring- Høring av endringer i postforskriften

Samferdselsdepartementet 04.10.2019 15.11.2019 41 På høring

Høring om endringer i forskrift om førstehåndsomsetning av viltlevande marine ressursar

Nærings- og fiskeridepartementet 02.10.2019 15.11.2019 43 På høring

Høring – utkast til forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.10.2019 25.11.2019 54 På høring

Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk

Finansdepartementet 30.09.2019 01.01.2020 92 På høring

Høring - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.09.2019 03.01.2020 94 På høring

Høring Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapsdepartementet 27.09.2019 08.11.2019 41 På høring

Høring Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven

Kunnskapsdepartementet 27.09.2019 01.01.2020 95 På høring

Høring - regionreformen - endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet 27.09.2019 01.11.2019 34 På høring

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

Helse- og omsorgsdepartementet 27.09.2019 30.12.2019 93 På høring

Høring – gjennomføring av tre kommisjonsforordninger gitt i medhold av tredje energimarkedspakke

Olje- og energidepartementet 26.09.2019 20.12.2019 84 På høring

Høring - Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.09.2019 07.11.2019 42 På høring

Høring - endringer i sivilbeskyttelsesloven

Justis- og beredskapsdepartementet 25.09.2019 06.01.2020 102 På høring

Høring - krav om tilslutning til godkjent klageorgan i finanssektoren

Finansdepartementet 25.09.2019 25.12.2019 90 På høring

Høring om ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold - med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett

Arbeids- og sosialdepartementet 24.09.2019 15.01.2020 112 På høring

Høring - ny forskrift om tilsynsrådet

Justis- og beredskapsdepartementet 23.09.2019 01.01.2020 99 På høring

Høring - Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Landbruks- og matdepartementet 20.09.2019 15.11.2019 55 På høring

Høring - Forslag til endring av tjenesteloven og utkast til forskrift om geoblokkering og andre former for diskriminering basert på nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked

Nærings- og fiskeridepartementet 19.09.2019 12.12.2019 83 På høring

Høring om ny forskrift om vaktvirksomhetsregister

Justis- og beredskapsdepartementet 19.09.2019 15.11.2019 56 På høring

Alminnelig høring. Endring i reglene for dagpenger under arbeidsløshet - forenklinger og digitalisering.

Arbeids- og sosialdepartementet 19.09.2019 15.12.2019 86 På høring

Høring – alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

Arbeids- og sosialdepartementet 17.09.2019 13.12.2019 86 På høring

Høring – forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

Arbeids- og sosialdepartementet 17.09.2019 13.12.2019 86 På høring
Til toppen