Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - dekningsområde for ny kontrakt om omdeling av lørdagsaviser i abonnement

Samferdselsdepartementet 17.11.2017 05.01.2018 48 På høring

Høring Forslag om lovendring om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Kunnskapsdepartementet 17.11.2017 08.01.2018 51 På høring

Høring av to utredningsrapporter om dagligvaresektoren

Nærings- og fiskeridepartementet 15.11.2017 15.03.2018 119 På høring

Høring - Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Arbeids- og sosialdepartementet 15.11.2017 15.02.2018 91 På høring

Høring - forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond mv.

Finansdepartementet 13.11.2017 15.01.2018 62 På høring

Høring av endringer i barnehageloven mv

Kunnskapsdepartementet 10.11.2017 01.02.2018 82 På høring

Høring - forslag om endringer i straffegjennomføringsloven og forskrift om straffegjennomføring (øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet 09.11.2017 09.02.2018 91 På høring

Høring - endringer i utlendingsforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet 08.11.2017 13.02.2018 96 På høring

Høring - forslag til endring i Lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) og forskrift om eksportkredittordningen

Nærings- og fiskeridepartementet 08.11.2017 07.02.2018 90 På høring

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

Nærings- og fiskeridepartementet 06.11.2017 08.12.2017 31 På høring

Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet 06.11.2017 08.01.2018 62 På høring

Høring – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10

Justis- og beredskapsdepartementet 06.11.2017 15.01.2018 69 På høring

Høring - Forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 02.11.2017 30.11.2017 27 Under behandling

Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon

Finansdepartementet 30.10.2017 12.01.2018 73 På høring

Høring - regulering av innholdet i mellomværendet med statskassen og regnskapsmessig håndtering av refusjoner

Finansdepartementet 30.10.2017 20.12.2017 50 På høring

Høring - forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.10.2017 29.01.2018 90 På høring

Høring - forslag til endringer i vergemålsforsskriften § 26 - Heving av beløpsgrensen for når fylkesmannen skal forvalte midler tilhørende personer med verge

Justis- og beredskapsdepartementet 27.10.2017 27.01.2018 91 På høring

Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet 27.10.2017 15.01.2018 79 På høring

Høring av endringer i forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummer mv.

Klima- og miljødepartementet 27.10.2017 12.02.2018 107 På høring

Høring av evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket

Finansdepartementet 25.10.2017 07.12.2017 42 På høring

Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N

Nærings- og fiskeridepartementet 19.10.2017 30.11.2017 41 På høring

Høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019

Kunnskapsdepartementet 19.10.2017 19.01.2018 92 På høring

Høring Forskrift til forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet 18.10.2017 27.11.2017 39 På høring

Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid

Justis- og beredskapsdepartementet 17.10.2017 08.12.2017 51 På høring

Høring - forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.10.2017 04.12.2017 48 På høring