Høyringar

Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring av krav om nullutslipp av klimagasser fra ferjer og hurtigbåter

Samferdselsdepartementet 10.05.2023 01.10.2023 143 På høring

Høring - NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet

Kommunal- og distriktsdepartementet 24.04.2023 01.10.2023 159 På høring

Høring NOU 2023: 11 Raskt og riktig

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 04.05.2023 04.09.2023 122 På høring

Høring om NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)

Finansdepartementet 22.05.2023 04.09.2023 104 På høring

Høring av forslag til endring av forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) – akvakultur på land

Nærings- og fiskeridepartementet 26.05.2023 30.08.2023 95 På høring

Høring NOU 2023:14 - Forsvarskommisjonen av 2021 - Forsvar for fred og frihet

Forsvarsdepartementet 16.05.2023 17.08.2023 92 På høring

Forslag om endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret og akvakulturdriftsforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet 15.05.2023 16.08.2023 92 På høring

Høring av forslag til EU-regelverk om miljøpåstander og miljømerker

Barne- og familiedepartementet 25.04.2023 15.08.2023 111 På høring

Høring - endring i frist for fremsettelse av krav om refusjon

Helse- og omsorgsdepartementet 26.05.2023 11.08.2023 76 På høring

Høyring - Forslag om endringar av reglane om ventetid i dagpengeordninga - folketrygdloven § 4-9

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11.05.2023 10.08.2023 90 På høring

Høring - frister for endring av klagenemndsvedtak på skatteområdet

Finansdepartementet 10.05.2023 10.08.2023 91 På høring

Høyring - Meirverdiavgiftsfritaket for elektroniske aviser

Finansdepartementet 09.05.2023 07.08.2023 89 På høring

forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Helse- og omsorgsdepartementet 26.05.2023 04.08.2023 69 På høring

Høring - Varselutvalgets rapport - Fra varsel til læring og forbedring

Helse- og omsorgsdepartementet 02.05.2023 04.08.2023 93 På høring

Høring av modernisering av regelverket for innkreving

Finansdepartementet 17.04.2023 01.08.2023 105 På høring

Høring – Forslag om oppheving av forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjon i særskilte tilfeller

Helse- og omsorgsdepartementet 28.04.2023 24.07.2023 86 På høring

Høring - forslag til endringer i skatteloven § 6-41 mv.

Finansdepartementet 12.04.2023 12.07.2023 90 På høring

Høring - NOU 2023: 5 Den store forskjellen

Helse- og omsorgsdepartementet 08.03.2023 08.07.2023 121 På høring

Høring - forslag til endringer i offentleglova m.m. - innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter

Justis- og beredskapsdepartementet 31.03.2023 05.07.2023 95 På høring

Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

Samferdselsdepartementet 03.04.2023 03.07.2023 90 På høring

Høring - NOU 2023:10 - Leve og oppleve - Reisemål for en bærekraftig fremtid

Nærings- og fiskeridepartementet 30.03.2023 30.06.2023 91 På høring

Høring av forslag til endringer i konkurranseloven m.m.- markedsetterforskning og utredning av overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer

Nærings- og fiskeridepartementet 31.03.2023 30.06.2023 90 På høring

Høring – forslag til endringer i folkeregisterloven mv. for bostedsregistrering av NATO-personell og husstandsmedlemmer

Finansdepartementet 04.05.2023 30.06.2023 56 På høring

Høring - utkast til endringer i kulturloven

Kultur- og likestillingsdepartementet 30.03.2023 30.06.2023 91 På høring

Høring - NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse

Helse- og omsorgsdepartementet 27.03.2023 30.06.2023 94 På høring