Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal

Helse- og omsorgsdepartementet 18.04.2018 06.08.2018 109 På høring

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Kunnskapsdepartementet 17.04.2018 01.08.2018 105 På høring

Høring – NRKs bidrag til mediemangfoldet

Kulturdepartementet 13.04.2018 22.05.2018 38 På høring

Høring av forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

Samferdselsdepartementet 12.04.2018 23.05.2018 40 På høring

Høyring - fisket etter sei for kystfartøy - utnytting av kvote

Nærings- og fiskeridepartementet 09.04.2018 25.05.2018 45 På høring

Høring - forslag om å heve strafferammen for brudd på kravet om tillatelse for å tilby betalingstjenester

Finansdepartementet 04.04.2018 18.05.2018 43 På høring

Høring - NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

Finansdepartementet 23.03.2018 30.06.2018 98 På høring

Høyring - forslag om endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten

Finansdepartementet 23.03.2018 25.06.2018 93 På høring

Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet 23.03.2018 22.06.2018 90 På høring

Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Nærings- og fiskeridepartementet 23.03.2018 14.05.2018 51 På høring

Høring om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet 23.03.2018 27.04.2018 35 På høring

Høring – regionreformen – ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

Klima- og miljødepartementet 21.03.2018 21.06.2018 91 På høring

Høring - Forskrift om adopsjon

Barne- og likestillingsdepartementet 21.03.2018 03.05.2018 42 På høring

Høring - finansskatt i fellesregistrerte virksomheter

Finansdepartementet 20.03.2018 15.06.2018 86 På høring

Høring om forslag til endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og sosialdepartementet 20.03.2018 20.06.2018 91 På høring

Høring - forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper mv.

Finansdepartementet 20.03.2018 01.06.2018 72 På høring

Høring – Forskriftsendring Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Justis- og beredskapsdepartementet 15.03.2018 18.06.2018 94 På høring

Høring om opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av idrettsfaglig utdanning

Kunnskapsdepartementet 13.03.2018 27.04.2018 44 På høring

Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Samferdselsdepartementet 09.03.2018 15.06.2018 97 På høring

Høring av forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet 08.03.2018 04.04.2018 26 Under behandling

Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018

Nærings- og fiskeridepartementet 08.03.2018 18.04.2018 40 På høring

Høring - utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

Finansdepartementet 06.03.2018 06.06.2018 91 På høring

Høring - endringer i forsikringsavtaleloven

Justis- og beredskapsdepartementet 06.03.2018 07.06.2018 92 På høring

Høring - endring av betalingssystemloven mv. som følge av Storbritannias uttreden av EU

Finansdepartementet 02.03.2018 01.06.2018 90 På høring

Høring - Kapital i omstillingens tid

Nærings- og fiskeridepartementet 02.03.2018 01.07.2018 120 På høring