Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet 14.08.2020 15.11.2020 92 På høring

Høring - endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Justis- og beredskapsdepartementet 12.08.2020 05.10.2020 54 På høring

Høring - endringer i statsansatteloven. Lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.07.2020 29.10.2020 91 På høring

Kort høring  - forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19

Klima- og miljødepartementet 28.07.2020 18.08.2020 20 På høring

Høring av ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke

Barne- og familiedepartementet 13.07.2020 12.10.2020 90 På høring

Høring Rapport Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern

Kunnskapsdepartementet 10.07.2020 15.09.2020 66 På høring

Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje

Samferdselsdepartementet 10.07.2020 02.10.2020 83 På høring

Høring - lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet 07.07.2020 15.07.2020 7 Under behandling

Høringsbrev - Tidsavgrenset tilskuddsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Justis- og beredskapsdepartementet 07.07.2020 20.07.2020 13 Under behandling

Høring om gjennomføring av Direktiv (EU) 2018/957 om endringer i utsendingsdirektivet

Arbeids- og sosialdepartementet 06.07.2020 01.11.2020 117 På høring

Høring - endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Klima- og miljødepartementet 06.07.2020 01.09.2020 56 På høring

Høring - forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.07.2020 31.08.2020 58 På høring

Høring av utkast til forskrift om tilskuddsordningen til lokale trafikksikkerhetstiltak

Samferdselsdepartementet 03.07.2020 01.09.2020 59 På høring

Høring - endring i forsvarsloven med forskrifter - erstatningsordninger for veteraner og ny lovhjemmel for Forsvarets bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet

Forsvarsdepartementet 02.07.2020 01.09.2020 60 På høring

Høring - endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet 02.07.2020 15.10.2020 104 På høring

Høring -Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

Nærings- og fiskeridepartementet 02.07.2020 02.10.2020 91 På høring

Høring - endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

Kulturdepartementet 30.06.2020 28.08.2020 58 På høring

Høring – gjennomføring av EUs forordninger om etableringen av et inn- og utreisesystem (EES) og et fremreisesystem (ETIAS)

Justis- og beredskapsdepartementet 30.06.2020 01.10.2020 92 På høring

Høring - utkast til forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19

Samferdselsdepartementet 30.06.2020 07.07.2020 6 Under behandling

Høyring Forskrift om opptak til høgre utdanning for opptaksåret 2021-2022

Kunnskapsdepartementet 30.06.2020 30.09.2020 91 På høring

Høring - forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet 30.06.2020 03.08.2020 33 Under behandling

Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Kunnskapsdepartementet 30.06.2020 01.11.2020 123 På høring

Høring - Endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet 29.06.2020 28.08.2020 59 På høring

Høring av ny lov om pengespill

Kulturdepartementet 29.06.2020 29.09.2020 91 På høring

Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6

Helse- og omsorgsdepartementet 29.06.2020 30.09.2020 92 På høring
Til toppen