Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring – forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Arbeids- og sosialdepartementet 17.10.2018 09.01.2019 83 På høring

Høring – forslag om endringer i pakkereiseloven

Barne- og likestillingsdepartementet 16.10.2018 11.12.2018 55 På høring

Høring av forslag til endring i opplæringsloven. Opplæring i kvensk og yrkesopplæringsnemnder

Kunnskapsdepartementet 16.10.2018 12.01.2019 87 På høring

Høring - Endring i yrkestransportloven om ekspressbuss

Samferdselsdepartementet 15.10.2018 02.01.2019 78 På høring

Høring - forslag til endringer i forskrift om Fond for utøvende kunstnere

Kulturdepartementet 12.10.2018 23.11.2018 41 På høring

Høyringsnotat om lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens

Helse- og omsorgsdepartementet 12.10.2018 14.01.2019 93 På høring

Høring - Forslag til forskriftsendringer knyttet til kommunenes saksbehandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket m.m.

Landbruks- og matdepartementet 12.10.2018 23.11.2018 41 På høring

Høring: Forslag til endring i forskrift om registrering og melding av vigsel

Barne- og likestillingsdepartementet 10.10.2018 26.11.2018 46 På høring

Høring av forslag til endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Helse- og omsorgsdepartementet 09.10.2018 30.11.2018 51 På høring

Høring – lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Justis- og beredskapsdepartementet 04.10.2018 30.11.2018 56 På høring

Tilleggshøyring om endringer i forskrift om opptak til høgre utdanning for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo

Kunnskapsdepartementet 04.10.2018 14.11.2018 40 På høring

Høring - verdipapirforetaks tilknyttede agenter

Finansdepartementet 03.10.2018 15.11.2018 42 På høring

Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

Kunnskapsdepartementet 03.10.2018 03.12.2018 60 På høring

Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg

Nærings- og fiskeridepartementet 02.10.2018 15.11.2018 43 På høring

Høring - etablering av Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

Helse- og omsorgsdepartementet 02.10.2018 02.01.2019 91 På høring

Høring - enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler

Justis- og beredskapsdepartementet 02.10.2018 18.01.2019 108 På høring

Høring - Endring av drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv.

Samferdselsdepartementet 01.10.2018 01.01.2019 91 På høring

Høring - NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet 28.09.2018 28.11.2018 60 På høring

Høring - utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Finansdepartementet 27.09.2018 06.12.2018 69 På høring

Høring - endringer i reglene om kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven

Justis- og beredskapsdepartementet 24.09.2018 01.02.2019 129 På høring

Høring om ny forskrift om forbud mot høsting av haneskjell og sjøpølse.

Nærings- og fiskeridepartementet 24.09.2018 15.12.2018 81 På høring

Høring – ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Olje- og energidepartementet 21.09.2018 21.12.2018 90 På høring

Høring - personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

Finansdepartementet 21.09.2018 01.11.2018 40 På høring

Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven Leirskole og skolebytte i videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet 21.09.2018 02.01.2019 102 På høring

Høring – forskrifter til gjennomføring av tredje energimarkedspakke

Olje- og energidepartementet 20.09.2018 20.12.2018 90 På høring
Til toppen