Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring av rapport om finansieringssystemet for fagskoler

Kunnskapsdepartementet 05.05.2022 01.09.2022 118 På høring

Høring - "Bostøtten - opprydning og forankring" - rapport fra ekspertgruppe

Kommunal- og distriktsdepartementet 16.05.2022 01.09.2022 107 På høring

Høring – Forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten)

Landbruks- og matdepartementet 13.05.2022 25.08.2022 103 På høring

Høring – Dokumentoffentlighet i straffesaker

Justis- og beredskapsdepartementet 22.03.2022 22.08.2022 152 På høring

Høring - utøvelse av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak

Helse- og omsorgsdepartementet 02.05.2022 21.08.2022 110 På høring

Høring - Forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)

Justis- og beredskapsdepartementet 20.05.2022 19.08.2022 90 På høring

Høring - Forslag til endringer i lov- og forskriftsbestemmelser om kostnadsdekning til arbeid med tilsyn og kontroll mv

Olje- og energidepartementet 20.05.2022 19.08.2022 90 På høring

Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn

Olje- og energidepartementet 06.04.2022 19.08.2022 134 På høring

Høring - Ny konkurranse om regionale ruteflyginger på helikopterruten Værøy–Bodø fra 1. august 2024

Samferdselsdepartementet 03.05.2022 19.08.2022 107 På høring

Høyring - oppheving av innhaldslister i folketrygdlova

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 16.05.2022 16.08.2022 91 På høring

Høring - Reisegarantiutvalgets rapport

Barne- og familiedepartementet 29.03.2022 15.08.2022 138 På høring

Høring av utkast til retningslinje for jordmorutdanning

Kunnskapsdepartementet 25.04.2022 15.08.2022 111 På høring

Høring av ny pengespillforskrift

Kultur- og likestillingsdepartementet 09.05.2022 05.08.2022 87 På høring

Høring - presiseringer av vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» i skatteloven § 4-10 syvende ledd

Finansdepartementet 05.05.2022 05.08.2022 91 På høring

Høring - forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet 09.05.2022 01.08.2022 83 På høring

Høring Unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon

Kunnskapsdepartementet 19.04.2022 19.07.2022 90 På høring

Høring - Endringer i forskrift om bibliotekstatistikk

Kultur- og likestillingsdepartementet 31.03.2022 15.07.2022 105 På høring

Høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Barne- og familiedepartementet 08.04.2022 08.07.2022 90 På høring

Høring - Kunngjøring om offentlig ettersyn og høring av revidert planforslag for Nytt sykehus på Aker

Helse- og omsorgsdepartementet 16.05.2022 08.07.2022 52 På høring

Høring - Kunngjøring om offentlig ettersyn og høring av revidert planforslag for Nytt sykehus på Gaustad

Helse- og omsorgsdepartementet 16.05.2022 08.07.2022 52 På høring

Høring - forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kultur- og likestillingsdepartementet 07.04.2022 08.07.2022 91 På høring

Høring - generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

Finansdepartementet 08.04.2022 08.07.2022 90 På høring

Høring av forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype

Klima- og miljødepartementet 07.04.2022 07.07.2022 90 På høring

Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett

Kommunal- og distriktsdepartementet 07.04.2022 05.07.2022 88 På høring

Høring - endringer i grenseforskriften og politiregisterforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet 06.05.2022 05.07.2022 59 På høring