Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - unntak fra hvitvaskingsloven på lotterifeltet

Finansdepartementet 16.08.2019 01.10.2019 45 På høring

Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Kunnskapsdepartementet 16.08.2019 15.11.2019 90 På høring

Høring - Forslag til endring i konsernbidragsreglene

Finansdepartementet 13.08.2019 13.11.2019 91 På høring

Høring av endring av Havbruksfondet

Nærings- og fiskeridepartementet 12.08.2019 23.09.2019 41 På høring

Høring Forslag til endringer i barnehageloven Regler om barnehagemiljø

Kunnskapsdepartementet 12.08.2019 13.11.2019 92 På høring

Forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser

Nærings- og fiskeridepartementet 12.08.2019 15.10.2019 63 På høring

Høring: Forslag til endringer i utlendingsforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet 08.08.2019 10.10.2019 62 På høring

Høring - Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.08.2019 15.11.2019 105 På høring

Høringsbrev - endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker

Justis- og beredskapsdepartementet 15.07.2019 15.10.2019 91 På høring

Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Barne- og familiedepartementet 15.07.2019 31.10.2019 107 På høring

Høring - Endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.07.2019 14.10.2019 93 På høring

Høring - forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i Øst-Finnmark

Nærings- og fiskeridepartementet 09.07.2019 25.09.2019 77 På høring

Høring - forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet 09.07.2019 10.10.2019 92 På høring

Høring - gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet

Finansdepartementet 05.07.2019 01.10.2019 87 På høring

Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet 04.07.2019 04.11.2019 122 På høring

Høring - Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Klima- og miljødepartementet 04.07.2019 04.10.2019 91 På høring

Høring - Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie

Helse- og omsorgsdepartementet 03.07.2019 01.10.2019 89 På høring

Høring - endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet 03.07.2019 13.09.2019 71 På høring

Høyring av forslag om opning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova

Olje- og energidepartementet 02.07.2019 01.11.2019 121 På høring

Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.07.2019 10.09.2019 70 På høring

Høring - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Kulturdepartementet 01.07.2019 02.12.2019 153 På høring

Høring - Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy

Samferdselsdepartementet 01.07.2019 01.09.2019 61 På høring

Høring - forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Landbruks- og matdepartementet 28.06.2019 01.10.2019 94 På høring

Høring forskrift om opptak til høgre utdanning for opptaksåret 2020-2021

Kunnskapsdepartementet 28.06.2019 16.09.2019 79 På høring

Høring endring i forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning

Kunnskapsdepartementet 28.06.2019 01.09.2019 64 På høring
Til toppen