Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet 17.08.2017 10.11.2017 84 På høring

Høring - fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Kulturdepartementet 16.08.2017 10.11.2017 85 På høring

Høring - forslag til ny forskrift om grasrotandel

Kulturdepartementet 15.08.2017 10.11.2017 86 På høring

Høring Forslag om endringar i opptaksforskrifta

Kunnskapsdepartementet 15.08.2017 14.11.2017 90 På høring

Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

Helse- og omsorgsdepartementet 14.08.2017 14.11.2017 91 På høring

Høring - NOU 2017:12 Svikt og svik

Barne- og likestillingsdepartementet 11.08.2017 30.11.2017 110 På høring

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Arbeids- og sosialdepartementet 31.07.2017 31.10.2017 91 På høring

Høring: Register over drap og vold med dødelig utgang

Justis- og beredskapsdepartementet 21.07.2017 10.01.2018 172 På høring

Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Helse- og omsorgsdepartementet 19.07.2017 02.10.2017 74 På høring

Innføring av distriktskvoteordning for torsk

Nærings- og fiskeridepartementet 18.07.2017 29.08.2017 41 På høring

Høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen – sanksjoner og straff

Finansdepartementet 18.07.2017 31.10.2017 104 På høring

Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet 14.07.2017 15.09.2017 62 På høring

Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet 14.07.2017 16.10.2017 93 På høring

Høring - forslag til endringer i forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv.

Helse- og omsorgsdepartementet 14.07.2017 16.10.2017 93 På høring

Høring om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Arbeids- og sosialdepartementet 13.07.2017 01.09.2017 49 På høring

Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud for drosjetransport mv.

Samferdselsdepartementet 12.07.2017 07.11.2017 117 På høring

Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

Landbruks- og matdepartementet 11.07.2017 11.10.2017 91 På høring

Høring av endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet 10.07.2017 22.08.2017 42 På høring

Høring - Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Landbruks- og matdepartementet 07.07.2017 07.10.2017 91 På høring

Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet 06.07.2017 16.10.2017 101 På høring

Høring - Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunnskapsdepartementet 06.07.2017 01.11.2017 117 På høring

Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn

Arbeids- og sosialdepartementet 05.07.2017 01.10.2017 87 På høring

Høring - forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Finansdepartementet 04.07.2017 01.09.2017 58 På høring

Høring: Samvirkekompetansegruppen

Justis- og beredskapsdepartementet 04.07.2017 20.09.2017 77 På høring

Høring av rapport om gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler

Kunnskapsdepartementet 04.07.2017 01.09.2017 58 På høring