Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Helse- og omsorgsdepartementet 06.07.2021 08.11.2021 124 På høring

Høring - Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Arbeids- og sosialdepartementet 22.06.2021 01.11.2021 131 På høring

Alminnelig høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.06.2021 01.11.2021 123 På høring

Høring – NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Arbeids- og sosialdepartementet 24.06.2021 01.11.2021 129 På høring

Høring En skole for vår tid - sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag

Kunnskapsdepartementet 21.06.2021 01.11.2021 132 På høring

Høring – endring av valgbarhetsregler for valg til Longyearbyen lokalstyre m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet 23.06.2021 25.10.2021 123 På høring

Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Arbeids- og sosialdepartementet 25.06.2021 25.10.2021 121 På høring

Høyring - forslag til endringar i sosialtenestelova §§ 18 og 22 om søknad om og utbetaling av økonomisk stønad

Arbeids- og sosialdepartementet 25.06.2021 22.10.2021 118 På høring

Høring - forslag om å forlenge varigheten av straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennefarlig smittsom sykdom)

Justis- og beredskapsdepartementet 16.07.2021 18.10.2021 93 På høring

Høring - Utkast til ny forskrift om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter

Samferdselsdepartementet 06.07.2021 18.10.2021 103 På høring

Høring - Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 02.07.2021 15.10.2021 104 På høring

Høring: Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.

Helse- og omsorgsdepartementet 01.07.2021 15.10.2021 105 På høring

Høring - forslag om forskriftsbestemmelser til gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd

Barne- og familiedepartementet 01.07.2021 15.10.2021 105 På høring

Høring- forslag til regulering av konverteringsterapi

Kulturdepartementet 02.07.2021 15.10.2021 104 På høring

Høring – Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning

Justis- og beredskapsdepartementet 29.06.2021 15.10.2021 107 På høring

Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

Helse- og omsorgsdepartementet 05.07.2021 15.10.2021 101 På høring

Høyring Forskrift om opptak til høgare utdanning for opptaksåret 2022-2023

Kunnskapsdepartementet 08.07.2021 08.10.2021 91 På høring

Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Kulturdepartementet 07.06.2021 07.10.2021 121 På høring

Høring - forslag til revisjon av lov om militær disiplinærmyndighet, lov om politimyndighet i Forsvaret og påtalemessig behandling av militære straffesaker

Forsvarsdepartementet 24.06.2021 06.10.2021 103 På høring

Høring – Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Finansdepartementet 04.06.2021 04.10.2021 121 På høring

Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet 02.07.2021 02.10.2021 91 På høring

Høring av endringar i gravplasslova og gravplassforskrifta

Barne- og familiedepartementet 02.07.2021 01.10.2021 90 På høring

Høring - gjennomføring i norsk rett av direktiv (EU) 2021/338

Finansdepartementet 01.07.2021 01.10.2021 91 På høring

Høring Storberget-utvalgets rapport "Du er henta"!

Kunnskapsdepartementet 29.06.2021 01.10.2021 93 På høring

Høringsnotat Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven

Kunnskapsdepartementet 05.07.2021 01.10.2021 87 På høring