Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring av NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect KS og utredning av rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa

Olje- og energidepartementet 10.12.2019 10.03.2020 90 På høring

Høring Forslag til endringer i folkehøyskoleloven utfasing av tilskudd til kortkurs

Kunnskapsdepartementet 10.12.2019 22.01.2020 42 På høring

Høring - forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

Finansdepartementet 10.12.2019 10.03.2020 90 På høring

Høring - forslag til endringer i forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret

Finansdepartementet 09.12.2019 28.02.2020 80 På høring

Høring - endring av forskrift for forvaltningsområdet for samisk språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 09.12.2019 09.03.2020 90 På høring

Høring om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter

Kulturdepartementet 06.12.2019 07.02.2020 62 På høring

Høring – Gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak for eksport til tredjeland mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet 06.12.2019 06.03.2020 91 På høring

Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Klima- og miljødepartementet 05.12.2019 04.03.2020 89 På høring

Høring NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

Nærings- og fiskeridepartementet 03.12.2019 04.03.2020 91 På høring

Høring – Forslag til lov om mediestøtte

Kulturdepartementet 02.12.2019 17.01.2020 45 På høring

Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall

Klima- og miljødepartementet 02.12.2019 15.01.2020 43 På høring

Høringsnotat – forslag til endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame mv.

Barne- og familiedepartementet 02.12.2019 27.01.2020 55 På høring

Høring - forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet 29.11.2019 15.01.2020 46 På høring

Høring – forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.11.2019 29.02.2020 91 På høring

Høring - NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Kulturdepartementet 29.11.2019 02.03.2020 93 På høring

Høring - nye tilskuddssatser og endringer i vareomfang for RÅK-ordningen 2020

Landbruks- og matdepartementet 28.11.2019 11.12.2019 12 Under behandling

TESTHØRING

regjeringen.no 26.11.2019 24.12.2019 27 På høring

Høring – forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til fortsatte pleiepenger ved barnets død

Arbeids- og sosialdepartementet 26.11.2019 08.01.2020 42 På høring

Høring Forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet 25.11.2019 25.02.2020 91 På høring

Høring av forskrift for FDs tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

Forsvarsdepartementet 22.11.2019 10.01.2020 48 På høring

Høring - Forskrift om endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22.11.2019 14.01.2020 52 På høring

Høring om endringer i aksjelovgivningen mv. om tilknytningskrav for styremedlemmer og daglig leder mv

Nærings- og fiskeridepartementet 21.11.2019 16.01.2020 55 På høring

Høring - endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet 19.11.2019 20.02.2020 92 På høring

Høring om ny lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv.

Nærings- og fiskeridepartementet 19.11.2019 06.01.2020 47 På høring

Høring - endringer i kapitalkravsforordningen for problemlån

Finansdepartementet 18.11.2019 31.01.2020 73 På høring
Til toppen