Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring om forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

Helse- og omsorgsdepartementet 26.06.2017 05.09.2017 70 På høring

Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk

Nærings- og fiskeridepartementet 26.06.2017 01.10.2017 96 På høring

Høring - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon)

Kulturdepartementet 26.06.2017 01.09.2017 66 På høring

Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov.

Finansdepartementet 23.06.2017 15.10.2017 113 På høring

Høring – diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Justis- og beredskapsdepartementet 22.06.2017 01.11.2017 131 På høring

Høring Forslag til endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)

Kunnskapsdepartementet 22.06.2017 13.10.2017 112 På høring

Høring av endringer i rovviltforskriften - skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter

Klima- og miljødepartementet 21.06.2017 04.09.2017 74 På høring

Forslag til endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften – fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet utreisefrist

Justis- og beredskapsdepartementet 21.06.2017 15.09.2017 85 På høring

Høringsbrev - Høring om ny forskrift om gradering av pleiepenger

Arbeids- og sosialdepartementet 20.06.2017 17.08.2017 57 På høring

Høring - Forslag til endringer i enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde varslingsadresse.

Nærings- og fiskeridepartementet 20.06.2017 01.09.2017 72 På høring

Høring av endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe i 2017

Nærings- og fiskeridepartementet 20.06.2017 30.06.2017 9 På høring

Høring - Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Barne- og likestillingsdepartementet 16.06.2017 15.09.2017 90 På høring

Høring - Forslag til endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og matdepartementet 16.06.2017 15.09.2017 90 På høring

Høring - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som fastsetter vilkår og prosedyrer for hvordan Europakommisjonen kan anmode selskaper og sammenslutninger av selskaper om informasjon knyttet til det indre marked og relaterte områder

Nærings- og fiskeridepartementet 15.06.2017 07.08.2017 52 På høring

Høring - Retningslinjer for statens annonsering i dagspressen - høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15.06.2017 20.10.2017 126 På høring

Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger

Klima- og miljødepartementet 15.06.2017 15.09.2017 91 På høring

NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Justis- og beredskapsdepartementet 14.06.2017 01.12.2017 169 På høring

Høring om tidlig innsats i skolen

Kunnskapsdepartementet 14.06.2017 20.09.2017 97 På høring

Høring - Signering av Mauritius-konvensjonen om åpenhet

Nærings- og fiskeridepartementet 13.06.2017 15.09.2017 93 På høring

Høring – Sammenslåing av Nordre Vestfold tingrett, Larvik tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett

Justis- og beredskapsdepartementet 12.06.2017 15.08.2017 63 På høring

Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Kunnskapsdepartementet 12.06.2017 20.09.2017 99 På høring

Høring - Rapporten "Robuste og sikre nasjonale transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak"

Samferdselsdepartementet 09.06.2017 15.08.2017 66 På høring

Høring om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet 09.06.2017 15.09.2017 97 På høring

Høring - Endring i forskrift om startlån

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 09.06.2017 15.09.2017 97 På høring

Høring - forslag til midlertidig endring i pengespilloven § 10

Kulturdepartementet 08.06.2017 08.08.2017 60 På høring