Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid

Justis- og beredskapsdepartementet 17.10.2017 08.12.2017 51 På høring

Høring - forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.10.2017 04.12.2017 48 På høring

Høyring forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018

Kunnskapsdepartementet 13.10.2017 24.11.2017 41 På høring

Høring av forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester (oppfølging av NOU 2016:12 Ideell opprydding)

Helse- og omsorgsdepartementet 12.10.2017 21.12.2017 69 På høring

Høring - ulovlig handel med tobakk

Helse- og omsorgsdepartementet 11.10.2017 22.11.2017 41 På høring

Høring Fagbrev på jobb Ny høring

Kunnskapsdepartementet 10.10.2017 17.11.2017 37 På høring

Høring - utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda

Barne- og likestillingsdepartementet 09.10.2017 24.11.2017 45 På høring

Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Klima- og miljødepartementet 03.10.2017 01.12.2017 58 På høring

Høring endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

Kunnskapsdepartementet 28.09.2017 04.12.2017 66 På høring

Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Kulturdepartementet 28.09.2017 31.12.2017 93 På høring

Høring - innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Nærings- og fiskeridepartementet 27.09.2017 01.11.2017 34 På høring

Høring - Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Olje- og energidepartementet 27.09.2017 08.11.2017 41 På høring

Høring Forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet 26.09.2017 04.12.2017 68 På høring

Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon

Justis- og beredskapsdepartementet 22.09.2017 10.11.2017 48 På høring

Høring - Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Justis- og beredskapsdepartementet 22.09.2017 15.01.2018 114 På høring

Høring om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Arbeids- og sosialdepartementet 21.09.2017 20.12.2017 89 På høring

Høringsbrev – forslag til endringer i utlendingsloven (innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet 18.09.2017 06.12.2017 78 På høring

Høring endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy

Nærings- og fiskeridepartementet 13.09.2017 08.11.2017 55 På høring

Høring - Tilskudd til utleieboliger - utkast til ny forskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.09.2017 12.11.2017 60 På høring

Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet 11.09.2017 10.12.2017 89 På høring

Høring - forslag om endring i straffelovens regler om forvaring

Justis- og beredskapsdepartementet 08.09.2017 01.12.2017 83 På høring

Høring - Forslag til ny forskrift om å gi lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 delvis anvendelse for Forsvarets høgskole

Forsvarsdepartementet 07.09.2017 08.11.2017 61 På høring

Høring om endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret – akvakultur med vannlevende planter

Nærings- og fiskeridepartementet 07.09.2017 01.12.2017 84 På høring

Høring - forslag til lovendring og forskriftsendring om folkehøyskolelovens anvendelse på Svalbard

Kunnskapsdepartementet 07.09.2017 07.12.2017 90 På høring

Høring - ny finansavtalelov

Justis- og beredskapsdepartementet 07.09.2017 15.12.2017 98 På høring