Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - melding med forslag til utredningsprogram for etablering av kjernekraftverk i Taftøy Næringspark i Aure og Heim kommuner

Energidepartementet 21.05.2024 21.11.2024 183 På høring

Høring - Forslag om nye pensjonsregler for ansatte i stillinger med særaldersgrenser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 28.06.2024 01.11.2024 125 På høring

Høring av NOU 2024:11 Lavlønn i Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 27.06.2024 31.10.2024 125 På høring

Høring NOU 2024: 13 Lov og frihet — Negativ sosial kontroll, æresmotivert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, psykisk vold og ufrivillig utenlandsopphold – juridiske problemstillinger og forslag til regelverksendringer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 28.06.2024 28.10.2024 121 På høring

Høring - forslag til endringer i markaloven

Klima- og miljødepartementet 28.06.2024 28.10.2024 121 På høring

Høring av ny lov om utøvelse av jakt, fangst og felling av vilt mv. (viltressursloven)

Landbruks- og matdepartementet 26.06.2024 25.10.2024 120 På høring

Høring- utredning av ferielovens system for opptjening av feriepenger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20.06.2024 21.10.2024 122 På høring

Høring av forslag til en ny yrkessykdomsliste

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 21.06.2024 21.10.2024 121 På høring

Høring av forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet 24.06.2024 20.10.2024 117 På høring

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven - gjennomgang av Arbeidstilsynets virkemidler og forslag til nye hjemler

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 02.07.2024 15.10.2024 104 På høring

Høring - forslag til endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) mm.

Helse- og omsorgsdepartementet 03.07.2024 14.10.2024 102 På høring

Høring - endringer i utlendingsforskriften - bruk av biometri i forbindelse med reisedokumenter og oppholdskort - slettefrister m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet 18.06.2024 11.10.2024 114 På høring

Høring - forslag til regler om bruk av fysisk inngripen for å avverge at en elev utsetter noen for psykiske krenkelser eller vesentlig forstyrrer undervisningen for andre elever

Kunnskapsdepartementet 21.06.2024 10.10.2024 110 På høring

Høring – Forslag til endringer i forskrift om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 20 og enkelte andre forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 25.06.2024 04.10.2024 100 På høring

Høring - endringer i energimerkeforskriften for bygninger

Energidepartementet 05.07.2024 04.10.2024 90 På høring

Høring - NOU 2024:15 - En bedre regulert drosjenæring - delutredning II fra Drosjeutvalget

Samferdselsdepartementet 05.07.2024 04.10.2024 90 På høring

Høring - plikt for digitale plattformer til å gi opplysninger til skattemyndighetene

Finansdepartementet 28.06.2024 01.10.2024 94 På høring

Høyring - om endringar i våpenforskrifta løyveplikt for svartkrutvåpen frå før 1890 som kan fyre av ferdigladde patroner

Justis- og beredskapsdepartementet 05.07.2024 01.10.2024 87 På høring

Høring - forslag til endringer i forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Kultur- og likestillingsdepartementet 28.06.2024 01.10.2024 94 På høring

Høring av forslag til endringer i reindriftsloven og tilhørende endringer i jordskiftelova

Landbruks- og matdepartementet 01.07.2024 01.10.2024 91 På høring

Høring - krav om bakgrunnssjekk

Helse- og omsorgsdepartementet 24.06.2024 01.10.2024 98 På høring

Høring – Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Energidepartementet 09.07.2024 30.09.2024 82 På høring

Høring Endringer i studiekvalitets- og studietilsynsforskriften – Nye krav institusjonsakkreditering og kvalitetsarbeid

Kunnskapsdepartementet 11.06.2024 30.09.2024 110 På høring

Høring - Innspill til kystrutens innretning fra 2030

Samferdselsdepartementet 21.05.2024 30.09.2024 131 På høring

Høring – Forslag til forskrift om avtalefestet pensjon for medlemmer i Statens pensjonskasse mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 01.07.2024 30.09.2024 90 På høring
  • Side 1 av 257
  • Side 1 av 257