Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høyring om endring av våpenforskrifta – implementering av EU sitt reviderte våpendirektiv

Justis- og beredskapsdepartementet 17.08.2018 16.11.2018 90 På høring

Høring om endringer i åndsverkloven - Gjennomføring av portabilitetsforordningen (EU)

Kulturdepartementet 14.08.2018 25.09.2018 41 På høring

Høringsnotat om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

Helse- og omsorgsdepartementet 07.08.2018 18.09.2018 41 På høring

Høring om ny forskrift om godskriving og fritak

Kunnskapsdepartementet 13.07.2018 13.10.2018 91 På høring

Invitasjon til høringsmøte – forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

Justis- og beredskapsdepartementet 13.07.2018 07.08.2018 24 På høring

Høring om forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen

Justis- og beredskapsdepartementet 12.07.2018 20.10.2018 100 På høring

Personvernkommisjon – innspill til mandat

Justis- og beredskapsdepartementet 11.07.2018 31.08.2018 50 På høring

Høring Adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag

Kunnskapsdepartementet 06.07.2018 05.10.2018 90 På høring

Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning - forskriftfesting gradsbetegnelser

Kunnskapsdepartementet 05.07.2018 04.09.2018 60 På høring

Høring – forslag til forskrift om betalingstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet 05.07.2018 05.10.2018 91 På høring

Høring - forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø

Nærings- og fiskeridepartementet 05.07.2018 16.08.2018 41 På høring

Høring - endringer i Svalbardloven - tilpasning til ny kommunelov

Justis- og beredskapsdepartementet 05.07.2018 16.09.2018 72 På høring

Høring - endring av forskrift om kvoteordningen for melk, flytting av grunnkvote

Landbruks- og matdepartementet 04.07.2018 15.08.2018 41 På høring

Høring - utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet

Justis- og beredskapsdepartementet 04.07.2018 01.11.2018 119 På høring

Høring - Endringar i offentleglova m.m. –innsyn i elektroniske kalendrar og regjeringsdokument m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet 04.07.2018 03.09.2018 60 På høring

Høring - Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet 04.07.2018 05.10.2018 92 På høring

Høring om Forskrift om opptak til høyere utdanning for opptaksåret 2019-2020

Kunnskapsdepartementet 04.07.2018 01.10.2018 88 På høring

Høring - Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet 03.07.2018 08.10.2018 96 På høring

Høring - Endringer i jernbaneloven, jernbaneundersøkelsesloven og yrkestransportloven (fjerde jernbanepakke mv.)

Samferdselsdepartementet 03.07.2018 08.10.2018 96 På høring

Høring - rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

Helse- og omsorgsdepartementet 03.07.2018 02.10.2018 90 På høring

Høring av forslag til forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet 03.07.2018 22.10.2018 110 På høring

Høring - forskrifter til ny sikkerhetslov

Forsvarsdepartementet 02.07.2018 01.10.2018 90 På høring

Høring - forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS) og om spesifisering av fremmede tjenester (konsulenttjenester) i standard kontoplan

Finansdepartementet 02.07.2018 01.10.2018 90 På høring

Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Barne- og likestillingsdepartementet 02.07.2018 05.10.2018 94 På høring

Høring - forskrifter til ny hvitvaskingslov

Finansdepartementet 29.06.2018 17.08.2018 48 På høring