Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften – økt maksimal avskrivningstid for programvare i kommuneregnskapet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.01.2021 15.05.2021 116 På høring

Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov

Barne- og familiedepartementet 14.01.2021 01.05.2021 106 På høring

Høring – NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

Justis- og beredskapsdepartementet 27.10.2020 27.04.2021 182 På høring

Høring - forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Olje- og energidepartementet 12.01.2021 12.04.2021 89 På høring

Endring i forskrift om stadnamn - høyring

Kulturdepartementet 09.12.2020 07.04.2021 118 På høring

Høring - utkast til endringer i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Kulturdepartementet 04.01.2021 29.03.2021 83 På høring

Høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.12.2020 26.03.2021 97 På høring

Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Barne- og familiedepartementet 22.12.2020 22.03.2021 89 På høring

Høring - utredning om pensjon fra første krone og første dag

Finansdepartementet 15.12.2020 19.03.2021 93 På høring

Høring - forslag om å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard

Arbeids- og sosialdepartementet 18.12.2020 18.03.2021 89 På høring

Høring - NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

Nærings- og fiskeridepartementet 04.12.2020 15.03.2021 100 På høring

Høring - Ny boligsosial lov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 02.12.2020 15.03.2021 102 På høring

Høring – forslag om endring i folkeregisterloven, «kontaktopplysninger for dødsbo»

Finansdepartementet 08.01.2021 12.03.2021 62 På høring

Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv.

Helse- og omsorgsdepartementet 20.01.2021 10.03.2021 48 På høring

Høring av forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet 09.12.2020 09.03.2021 89 På høring

Høring av forslag til ny forordning om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur

Olje- og energidepartementet 25.01.2021 05.03.2021 38 På høring

Høring – ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)

Justis- og beredskapsdepartementet 03.12.2020 03.03.2021 89 På høring

Høring - forslag om å overføre klagebehandlingen av Finanstilsynets avgjørelser i inkassosaker til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker

Justis- og beredskapsdepartementet 30.11.2020 01.03.2021 90 På høring

Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet 26.11.2020 28.02.2021 93 På høring

Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet 26.11.2020 28.02.2021 93 På høring

Høring - forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

Arbeids- og sosialdepartementet 03.12.2020 28.02.2021 86 På høring

Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet 26.11.2020 28.02.2021 93 På høring

Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet 26.11.2020 28.02.2021 93 På høring

Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet 26.11.2020 28.02.2021 93 På høring

Høring av forslag til endringer i kvoteforskriften i forbindelse med innføring av nytt elektronisk søknadssystem

Landbruks- og matdepartementet 13.01.2021 26.02.2021 43 På høring