Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - forslag til endring i loven om stans av utbetalinger etter barnebortføring - Innhenting av opplysninger og forholdet til ny folkeregisterlov mv

Arbeids- og sosialdepartementet 18.01.2018 01.03.2018 41 På høring

Høring - forslag om blokker til utlysning i TFO 2018

Olje- og energidepartementet 15.01.2018 28.02.2018 43 På høring

Høring - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med tilhørende forskrifter

Kulturdepartementet 12.01.2018 23.02.2018 41 På høring

Høring - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til endring av postloven

Samferdselsdepartementet 09.01.2018 06.04.2018 86 På høring

Høyring - endringar i føresegnene om snurrevad i utøvingsforskrifta

Nærings- og fiskeridepartementet 08.01.2018 23.02.2018 45 På høring

Høring av endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kunnskapsdepartementet 04.01.2018 03.04.2018 88 På høring

Høring – Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.01.2018 14.02.2018 41 På høring

Statnett SF – ny 420 kV kraftledning Lyse – Fagrafjell – høring av NVEs innstilling

Olje- og energidepartementet 03.01.2018 16.04.2018 102 På høring

Høyring – framlegg om å føre over oppgåver frå Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Finansdepartementet 21.12.2017 02.02.2018 42 På høring

Høring av evalueringen av GIEK og Eksportkreditt Norge

Nærings- og fiskeridepartementet 21.12.2017 21.03.2018 89 På høring

Endring i forskrift om målenheter og måling § 6-3 om årsavgift for Justervesenets tilsyn med fiskemottak

Nærings- og fiskeridepartementet 21.12.2017 23.03.2018 91 På høring

Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap

Justis- og beredskapsdepartementet 20.12.2017 20.03.2018 89 På høring

Høring - endring i forskrift om alkoholordningen for Svalbard – opphevelse av særkvote for kjøp av øl som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol

Helse- og omsorgsdepartementet 20.12.2017 31.01.2018 41 På høring

Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19.12.2017 19.03.2018 89 På høring

Høring - ny forskrift for distrikts- og reionalpolitiske virkemidler til fylkeskommunene over KMDs budsjett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13.12.2017 01.02.2018 49 På høring

Høyring - forskrift for Merkur-programmet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13.12.2017 01.02.2018 49 På høring

Høring - Forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

Barne- og likestillingsdepartementet 13.12.2017 02.02.2018 50 På høring

Høring - Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset – forskrift om tros- og livssynstjeneste

Forsvarsdepartementet 11.12.2017 01.02.2018 51 På høring

Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet 11.12.2017 12.03.2018 90 På høring

Høring - Invitasjon til høringsmøte om utkast til forskriftsregler om IFRS 9 og overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

Finansdepartementet 07.12.2017 13.12.2017 5 Ferdigbehandlet

Høring – EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

Justis- og beredskapsdepartementet 07.12.2017 18.01.2018 41 På høring

Høring - forslag om endringer i stedsnavnloven

Kulturdepartementet 06.12.2017 22.01.2018 46 På høring

Høring - forslag om adgang til bareboat registrering

Nærings- og fiskeridepartementet 05.12.2017 06.03.2018 90 På høring

Høring forskrift om ingeniørutdanning

Kunnskapsdepartementet 05.12.2017 20.02.2018 76 På høring

Høring - forslag til endring av bokføringsforskriften om bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Finansdepartementet 04.12.2017 04.03.2018 89 På høring