Høring - Innspill til kystrutens innretning fra 2030

Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med forberedelser til ny konkurranse om drift av kystruten etter 2030. Samtidig som det gjennomføres en transport- og miljøfaglig utredning, hvor et nødvendig og representativt utvalg av berørte interesser vil bli intervjuet, ønsker departementet å gjennomføre en åpen høring. Hovedformålet med høringen er å innhente informasjon, vurderinger og prioriteringer fra alle som ønsker og har innspill til hvordan kystrutetjenesten kan bli best mulig.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.09.2024

Vår ref.: 24/922

Høring - Innspill til kystrutens innretning fra 2030

Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med forberedelser til ny konkurranse om drift av kystruten etter 2030.

Staten kjøper i dag transporttjenester med kystruten for å sørge for et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn på strekningen Bergen- Kirkenes, samt for godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Dette innebærer per i dag daglige anløp i 34 havner hele året på strekningen. Dagens avtaler gjelder for perioden 2021- 2030, og ble inngått etter konkurranse. I dag seiler rederiene Havila Kystruten AS med fire skip og Hurtigruten Coastal AS med sju skip.

Som det følger av St. 14 (2023-2024) Nasjonal transportplan 2025-2036 (NTP) har det tradisjonelt vært vanskelig å sikre virksom konkurranse om statens avtale om kystrutetjenester. Årsaken er at det kreves spesielle skip for å operere helårlig langs norskekysten. Regjeringen mener at det er viktig å ha en velfungerende konkurranse for at staten skal oppnå gode avtaler, både med hensyn til kvaliteten på tjenestene som de reisende skal tilbys, med tanke på å redusere utslippene fra kystrutedriften og av hensyn til statens utgifter. Dagens avtaler inneholder omfattende klima- og miljøkrav som har sørget for at CO2 utslipp fra skipene som betjener ruten har blitt betydelig lavere enn under forrige kontrakt. For neste kontraktsperiode er det likevel sentralt å se på om utslippene kan kuttes ytterligere.

Samferdselsdepartementet har på denne bakgrunn, startet forberedelsene til neste kystruteanbud, ved å igangsette en transport- og miljøfaglig utredning. Det skal blant annet utredes hvilket transportbehov kystrutevirksomheten skal dekke, hvilke miljøkonsekvenser den har, og potensialet for ytterligere skjerping av miljøkravene for neste kontraktsperiode. Målet er å optimalisere kjøpet av kystrutetjenesten. Det er Oslo Economics som skal gjennomføre utredningen for departementet. Utredningen vil danne grunnlaget for senere høring, og fungere som et faglig innspill til departementets videre arbeid.

Høringen

Samtidig som det gjennomføres en transport- og miljøfaglig utredning, hvor et nødvendig og representativt utvalg av berørte interesser vil bli intervjuet, ønsker departementet å gjennomføre en åpen høring.

Hovedformålet med høringen er å innhente informasjon, vurderinger og prioriteringer fra alle som ønsker og har innspill til hvordan kystrutetjenesten kan bli best mulig.

Innspillene fra høringen vil bli gjort løpende tilgjengelig for utrederen slik at de kan benytte seg av innspillene i arbeidet med utredningen.

Departementet har utarbeidet en liste over høringsinstanser, men understreker at høringen er åpen for alle og derfor ikke begrenset til de som står på høringslisten.

Informasjon om dagens kystruteavtaler mv.

Tidligere konkurranseutlysninger er tilgjengelig på Samferdselsdepartementets nettsider:

Informasjon om dagens kontrakter er tilgjengelig på regjeringen.no:

Høringsfrist

Samferdselsdepartementet ber om at høringssvar er levert departementet senest 30. september 2024.

Høringssaken er tilgjengelig på departementet sine nettsider www.regjeringen.no/3039865. Vi ber om at høringsuttalelsen blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Ved spesielle behov for innsending på annen måte, kan høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet per e-post til: postmottak@sd.dep.no. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser.

 

Med hilsen

Anja Siverts (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Maren Eline Klonteig

seniorrådgiver

 

Bellona

Det norske Maskinisforbund

Finnmark fylkeskommune

Forbundet Kysten

Fornybar Norge

Handelsorganisasjonen Virke

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Jernbanedirektoratet

KS

Kystrederiene

Kystterminalene

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Miljøstiftelsen Zero

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges Rederiforbund

Norges Naturvernforbund

Norske Havner

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Skipsmeglerforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO Logistikk og Transport

NHO Sjøfart

Statens vegvesen

Sjømat Norge

Transport og logistikkforbundet

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vannforeningen

Vestland fylkeskommune