Kystruteavtale for perioden 2021-2030

Samferdselsdepartementet har inngått avtale med Havila Kystruten AS og Hurtigruten Coastal AS om å betjene kystruten Bergen-Kirkenes fra 2021. Havila Kystruten AS vil betjene fire ruter, mens Hurtigruten Coastal AS vil betjene sju ruter.

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes.

I 2017 utlyste Samferdselsdepartementet en konkurranse om leveranse av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for perioden 2021-2030. Departementet lyste ut tre delkontrakter med til sammen 11 ruter. Én delkontrakt med fire ruter ble tildelt til Havila Kystruten AS, mens Hurtigruten Coastal AS ble tildelt to delkontrakter med henholdsvis tre og fire ruter. Det betyr at hver rute seiles hele veien tur-retur Bergen-Kirkenes. Alle havner på ruten skal betjenes daglig.

De to leverandørene har inngått en samarbeidsavtale som skal sikre at oppdraget gjennomføres til det beste for brukerne av transporttjenestene på kystruten, og at tjenesten fremstår så enhetlig som mulig. Avtalen innebærer blant annet enighet om felles ruteplan og gode løsninger for reiseinformasjon og billettkjøp. Dette skal bidra til at kystrutetilbudet oppleves som enkelt og effektivt både for passasjerer og godstransporttører.

Avtalene mellom Samferdselsdepartementet og de to leverandørene omfatter også klima- og miljøkrav som sikrer at CO2-utslippene fra skipene som betjener ruten blir betydelig lavere enn i dag. Skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm i de havnene det er tilgjengelig. I tillegg kan ikke tungolje benyttes som drivstoff.

Avtalene er inngått for perioden 2021-2030 med en opsjon om å forlenge avtalen med ett år. Den totale kontraktsummen er på til sammen 788 millioner kroner i året (2018-kroner).

 

Ressurser

Kontrakt for 4 ruter med Hurtigruten AS, inkludert bilag

Kontrakt for 3 ruter med Hurtigruten AS, inkludert bilag

Kontrakt med Havila Holding AS

Bilag til kontrakt med Havia Holding AS

Konkurransegrunnlaget kystruten 2021-2030, inkludert vedlegg

Spørsmål og svar til konkurransen

Hurtigruten.no

havilakystruten.no