Høring - melding med forslag til utredningsprogram for etablering av kjernekraftverk i Taftøy Næringspark i Aure og Heim kommuner

Status: På høring

Høringsfrist: 21.11.2024

Vår ref.: 23/2210

Energidepartementet har ved oversendelse av 2. november 2023 mottatt melding fra Norsk Kjernekraft AS med forslag til utredningsprogram for etablering av kjernekraftverk i Taftøy Næringspark i Aure kommune i Møre og Romsdal fylke og Heim kommune i Trøndelag fylke. Selskapet ønsker å etablere et kjernekraftverk basert på SMR-teknologi[1] i Taftøy Næringspark, med en samlet maksimal effekt på 1500 MW. Dette vil ifølge selskapet kunne gi en årlig kraftproduksjon på 12,5 TWh som tilsvarer størrelsen på et konvensjonelt kjernekraftverk.

Norsk Kjernekraft AS opplyser at formålet med meldingen er å informere myndigheter og andre interessenter om at bygging av SMR i området vurderes, å foreslå et program for konsekvensutredning, samt informere om den videre prosessen for planlegging av konsesjonssøknad og drift. Omfanget av den foreslåtte konsekvensutredningen er begrenset til å vurdere hvilke virkninger bygging, drift og avvikling av kraftverket kan ha for samfunn og miljø. Meldingen vedlegges høringsbrevet og kan også leses i sin helhet på departementets nettsider.

Norge har en lang historie med kjernekraftteknologi, og ble i 1951 det sjette landet i verden med kjernefysiske reaktorer. De norske reaktorene har imidlertid vært benyttet utelukkende til forskning, og kjernekraft har aldri vært en del av den norske kraftforsyningen. Spørsmålet om kjernekraftens rolle i det norske kraftsystemet ble debattert og utredet på 1970-tallet, uten videre oppfølging. Norges to siste forskningsreaktorer ble stengt i 2018 og 2019. Det pågår nå et omfattende arbeid i forbindelse med dekommisjonering av anleggene og håndtering av det radioaktive avfallet.

Kompetansen og kunnskapsgrunnlaget om kjernekraft er per i dag ikke tilstrekkelig til å kunne foreta en forsvarlig behandling av spørsmålet om en eventuell framtidig rolle for kjernekraft i det norske kraftsystemet. Departementet viser til at det i dag er varslet at regjeringen tar sikte på å sette ned et offentlig utredningsutvalg som skal gjøre en bred gjennomgang og vurdering av ulike sider ved en eventuell framtidig etablering av kjernekraft i Norge. Et solid kunnskapsgrunnlag må være på plass før det kan tas stilling til om kjernekraft kan være aktuelt i det norske kraftsystemet.

En melding med forslag til utredningsprogram er det innledende steget i en eventuell konsesjonsprosess, og utløser dermed forvaltningsrettslige krav til saksbehandlingen. Formålet med en konsekvensutredning er å belyse det planlagte tiltakets konsekvenser og danne grunnlag for et forsvarlig beslutningsgrunnlag i en eventuell senere konsesjonsprosess. Høringen av meldingen vil også kunne bidra til å styrke det generelle kunnskapsgrunnlaget.

Kjernekraft er ikke bare et energipolitisk spørsmål. Det berører en rekke andre samfunnsinteresser og områder. Dette kommer til uttrykk gjennom myndighetsfordelingen i konsekvensutredningsforskriften og konsesjonsregelverket for øvrig.

Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg I nr. 2 b) stiller krav om forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram om planer om kjernekraftverk. Etter forskriftens vedlegg er Energidepartementet ansvarlig myndighet for meldinger med forslag til konsekvensutredningsprogram for kjernekraftverk etter energiloven. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er ansvarlig myndighet for konsekvensutredning til konsesjon om kjernekraftverk etter atomenergiloven, og Klima- og miljødepartementet (KLD) ansvarlig myndighet for konsekvensutredning til tillatelse om kjernekraftverk etter forurensningsloven. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ivaretar i utgangspunktet HODs og KLDs ansvar i disse sakene.

Energidepartementet ønsker på denne bakgrunn å invitere til en bred høring med lengre frist enn normalt. Høringsfristen settes til 21. november 2024 (seks måneder). Departementet ønsker høringsinnspill som kan tjene som bidrag inn i det kommende utredningsarbeidet, og mer konkrete innspill til det foreslåtte utredningsprogrammet. Den videre prosessen vil bli avklart senere i lys av erfaringene fra høringsrunden og det pågående arbeidet med den offentlige utredningen.

Høringssaken er lagt ut på Energidepartementets hjemmeside: Høring - melding med forslag til utredningsprogram for etablering av kjernekraftverk i Taftøy Næringspark i Aure og Heim kommuner  og alle som ønsker det kan sende inn uttalelse.

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør                                         Mathias Rasmussen

                                                                         rådgiver

[1] Små modulære reaktorer (SMR) er kjernereaktorer med en ytelse mindre enn 300 MW

Aure kommune

Heim kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Trøndelag fylkeskommune

Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Forsvarets Forskningsinstitutt

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Institutt for energiteknikk IFE

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Norsk Nukleær Dekommisjonering

Norges vassdrags- og energidirektorat

Nærings- og fiskeridepartementet