Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - forslag om opphevelse av forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter og forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer

Nærings- og fiskeridepartementet 09.09.2021 01.11.2021 52 På høring

Høring – NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Arbeids- og sosialdepartementet 24.06.2021 01.11.2021 129 På høring

Høring En skole for vår tid - sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag

Kunnskapsdepartementet 21.06.2021 01.11.2021 132 På høring

Høring – forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon

Arbeids- og sosialdepartementet 16.09.2021 28.10.2021 41 På høring

Høring - Endringer i verdipapiriseringsforordningen mv.

Finansdepartementet 07.09.2021 27.10.2021 49 På høring

Høring – endring av valgbarhetsregler for valg til Longyearbyen lokalstyre m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet 23.06.2021 25.10.2021 123 På høring

Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Arbeids- og sosialdepartementet 25.06.2021 25.10.2021 121 På høring

Høyring - forslag til endringar i sosialtenestelova §§ 18 og 22 om søknad om og utbetaling av økonomisk stønad

Arbeids- og sosialdepartementet 25.06.2021 22.10.2021 118 På høring

Høring - Kommisjonens forslag til revisjon av energiskattedirektivet

Finansdepartementet 07.09.2021 19.10.2021 41 På høring

Høring - forslag om å forlenge varigheten av straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennefarlig smittsom sykdom)

Justis- og beredskapsdepartementet 16.07.2021 18.10.2021 93 På høring

Høring - Utkast til ny forskrift om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter

Samferdselsdepartementet 06.07.2021 18.10.2021 103 På høring

Høring – Forslag om endringer i forskrift om dyrehelsepersonell og forskrift om dyrepleiere

Landbruks- og matdepartementet 25.08.2021 16.10.2021 51 På høring

Høring - Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 02.07.2021 15.10.2021 104 På høring

Høring: Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.

Helse- og omsorgsdepartementet 01.07.2021 15.10.2021 105 På høring

Høring - forslag om forskriftsbestemmelser til gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd

Barne- og familiedepartementet 01.07.2021 15.10.2021 105 På høring

Høring – Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning

Justis- og beredskapsdepartementet 29.06.2021 15.10.2021 107 På høring

Høring- forslag til regulering av konverteringsterapi

Kulturdepartementet 02.07.2021 15.10.2021 104 På høring

Høring: Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere - endringer i pasientjournalloven mv.

Helse- og omsorgsdepartementet 05.07.2021 15.10.2021 101 På høring

Høring: EU-EØS. Forslag til forordning om bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU Aviation)

Samferdselsdepartementet 23.08.2021 12.10.2021 49 På høring

Høyring Forskrift om opptak til høgare utdanning for opptaksåret 2022-2023

Kunnskapsdepartementet 08.07.2021 08.10.2021 91 På høring

Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Kulturdepartementet 07.06.2021 07.10.2021 121 På høring

Høring - forslag til revisjon av lov om militær disiplinærmyndighet, lov om politimyndighet i Forsvaret og påtalemessig behandling av militære straffesaker

Forsvarsdepartementet 24.06.2021 06.10.2021 103 På høring

Høring – Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Finansdepartementet 04.06.2021 04.10.2021 121 På høring

Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet 02.07.2021 02.10.2021 91 På høring

Høring - gjennomføring i norsk rett av direktiv (EU) 2021/338

Finansdepartementet 01.07.2021 01.10.2021 91 På høring