Høring -ny forskrift om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 24.04.2024

Vår ref.: 24/474

Høring - ny forskrift om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning på høring.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter ordningen for generell godkjenning av høyere utdanning. Høringsforslaget regulerer saksbehandling knyttet til både ordinær godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og til godkjenning av utenlandsk høyere utdanning etter den såkalte UVD-ordningen, som gjelder for søkere «uten verifiserbar dokumentasjon». Forslaget innebærer i det vesentlige en videreføring av bestemmelsene i studiekvalitetsforskriften kapittel 6 og HK-dir sin forvaltningspraksis.

Bakgrunn
Godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning skal legge til rette for at personer med slik utdanning kan bruke kompetansen sin i arbeid eller i videre utdanning. Ordningene skal blant annet bidra til å tilrettelegge for studentmobilitet, god integrering og til at personer med utenlandsk utdanning kommer inn på arbeidsmarkedet.

Et vedtak om generell godkjenning angir nivået på den utenlandske utdanningen, og benyttes først og fremst for å søke arbeid. Ordningen må ikke forveksles med godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, som er regulert i yrkeskvalifikasjonsloven.

Sammen med universitets- og høyskoleloven, er konvensjonen om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen (Lisboakonvensjonen) og UNESCOs globale konvensjon for godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning (Globalkonvensjonen) førende for HK-dir sin praksis knyttet til generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Høringsfristen er 24. april 2024. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id3022525. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

 

Med hilsen

Therese Sofie Aasen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                 

                                                                                        Irene Tveite-Strand
                                                                                        seniorrådgiver

                

 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det norske Diakonforbund
 • Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Econa
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lærernes Yrkesforbund
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Naturviterne
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Parat
 • Presteforeningen
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Steinerhøyskolen
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • VID vitenskapelige høgskole