Høring - forslag til utfyllende bestemmelser til regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag til utfyllende bestemmelser til regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.05.2024

Vår ref.: 23/1164

Ny regnskapsførerlov trådte i kraft 1. januar 2023.

I brev av 7. mars 2023 ba Finansdepartementet om at Finanstilsynet

vurderte behovet for utfyllende forskriftsbestemmelser til regnskapsførerloven, i tillegg til de bestemmelsene som trådte i kraft samtidig med loven.

Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat 29. september 2023 utfyllende

bestemmelser i regnskapsførerforskriften. I praktiseringen av ny regnskapsførerlov

har Finanstilsynet også sett behov for enkelte endringer i regnskapsførerloven, og

lovendringsforslagene er inntatt i høringsnotatet.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag innen 1. mai 2024.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å

forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Tonje Skjeie

kst. avdelingsdirektør