Høring Forskrifter til universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny struktur for forskrifter til ny universitets- og høyskolelov (lov 8. mars 2024 nr. 9 om universiteter og høyskoler) og forslag til ny universitets- og høyskoleforskrift på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 21.05.2024

Vår ref.: 24/1688

Høring – forskrifter til  universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny struktur for forskrifter til ny universitets- og høyskolelov (lov 8. mars 2024 nr. 9 om universiteter og høyskoler) og forslag til ny universitets- og høyskoleforskrift på høring.

Departementet leggar fram forslag til

  • struktur for forskriftene til universitets- og høyskoleloven
  • ny forskrift til universitets- og høyskoleloven (universitets- og høyskoleforskriften)
  • endringer i opptaksforskriften for å tilpasse den til ny struktur og ny universitets- og høyskolelov
  • oppheving av forskrifter som erstattes av ny forskrift, eller som er utdaterte.

Det er også noen mindre forslag til innholdsmessige endringer. Videre gis det også en oversikt over de områdene der det pågår egne revisjonsarbeid og høringer.

Departementet tar sikte på å sette den nye forskriften i verk samtidig med ny lov, det vil si 1. august 2024. Høringsnotatet gir til slutt en oversikt over hvilke nåværende forskrifter fastsatt av KD, som vil bli videreført fra 1. august 2024 og inntil videre.

Leseveiledning:

  • forskningsinstituttene og de regionale helseforetakene bes særlig om å se på forslaget til universitets- og høyskoleforskriften § 10-3 om database for forskningsinformasjon
  • språkorganisasjonene bes særlig om å se på forslaget til universitets- og høyskoleforskriften §§ 5-1 til 5-3 om skriftspråk ved eksamen.

Høringsfristen er 21. mai 2024. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id3030029. Hørings­uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                                   Kari Bjørke
                                                                                                  fagdirektør

 

Vedlegg

  1. Høringsnotat om 
  2. Forslag til ny universitets- og høyskoleforskrift

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Datatilsynet

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Helsetilsynet

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Noregs forskingsråd

Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør

Språkrådet

Statens lånekasse for utdanning

Politidirektoratet

Utdanningsdirektoratet

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Kunsthøgskolen i Oslo

Nord universitet

Norges handelshøgskole

Norges idrettshøgskole

Norges miljø- og biovitskaplege universitet

Norges musikkhøgskole

Norrges teknisk-naturvitskaplege universitet

OsloMet – storbyuniversitetet

Samisk høgskole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Søraust-Noreg

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter

Bergen Arkitekthøgskole

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Handelshøyskolen BI

Høgskulen for grøn utvikling

Høyskolen for dansekunst

Høyskolen for ledelse og teologi

Høyskolen Kristiania

Lovisenberg diakonale høgskole

NLA Høgskolen

Steinerhøyskolen

VID vitenskapelige høgskole

AMH Atlantis medisinsk høyskole

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Gestaltinstitutt høyskole

Høyskolen for yrkesfag

Lillehammer Institute of music production and industries

Nordland kunst og filmhøyskole

School of technology and digital media

NSKI

Oslo Nye høyskole

Politihøgskolen

Forsvarets høgskole

Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Hovedorganisasjonen Virke

KS – Kommunesektorens organisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon

Universitets- og høyskolerådet

Abelia

Akademikerne

Forskerforbundet

Landsorganisasjonen i Norge

NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Utdanningsforbundet

Norsk lektorlag

Skolenes landsfobund

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdanna

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Statsautoriserte translatørers forening 

ANSA – Association of Norwegian Students Abroad

International Students’ Union of Norway

Norsk studentorganisasjon

Stipendiatorganisasjonene i Norge

Elevorganisasjonen

Chr. Michelsens Institutt (CMI)

CICERO Senter for klimaforskning

Forskningsstiftelsen Fafo

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Institutt for energiteknikk (IFE)

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Møreforsking AS

Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC)

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

Nofima AS - Norsk Fiskeri- og Matforskning

NORCE Norwegian Research Centre AS

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Nordlandsforskning AS

Norges Geotekniske Institutt (NGI)

NORSAR – Norwegian Seismic Array

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk Regnesentral (NR)

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS

NTNU Samfunnsforskning AS

RURALIS Institutt for rural- og regionalforskning

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Stiftelsen SINTEF

Stiftelsen Telemarksforsking

Stiftinga Vestlandsforsking

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Veterinærinstituttet

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) 

Arkivverket

Folkehelseinstituttet

Forsvarets forskningsinstitutt

Havforskningsinstituttet

Meteorologisk institutt

Nasjonalbiblioteket

Norges geologiske undersøkelse

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk polarinstitutt

Simula AS

SSB - Statistisk sentralbyrå

STAMI - Statens arbeidsmiljøinstitutt

Bokmålsforbundet 

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur 

Kvenlandsforbundet 

Landssamanslutninga av nynorskkommunar 

Kringkastingsringen 

Landslaget for språklig samling 

Litteraturselskapet Det Norske Samlaget 

Nynorsk forum 

Noregs Mållag 

Norsk Målungdom 

Riksmålsforbundet 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening