Høring om endringer i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har sendt forslag til endring i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.04.2024

Vår ref.: 24/542

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) m.m.

Det vises til vedlagte høringsnotat.

Høringen omfatter:

  • Utvidelse av fortrinnsretten for deltidsansatte (innleie og ekstravakter og lignende) (pkt. 3)
  • Anvendelse av statlig regelverk på Jan Mayen, inkludert ansettelse på åremål (pkt. 4)
  • Utvidet rett til stilling i innleievirksomheten for innleide arbeidstakere (pkt. 5)

Når det gjelder anvendelse av statlig regelverk på Jan Mayen, omfatter forslaget også lov om offentlige tjenestetvister og forskrifter tilknyttet dette.

I tilknytning til regelverket om innleie foreslås også forskriftsendring.

Fristen for å sende inn høringssvar er 30. april 2024.

For så vidt gjelder departementene, ber vi om at høringen videresendes til underliggende etater og eventuelle tilknyttede virksomheter som kan bli berørt av forslagene om endringer og som kan ønske å uttale seg om forslagene i høringen.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/id3023188. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Martin Kjellsen (e.f.)
avdelingsdirektør 

Espen Gaard
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Statsministerens kontor

Akademikerne
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Digitaliseringsdirektoratet
Domstoladministrasjonen
Energidepartementet
EOS-utvalget
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
LO Stat
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges institusjon for menneskerettigheter
Nærings- og fiskeridepartementet
Ombudsnemnda for Forsvaret
Riksrevisjonen
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Sivilombudet
Statsbygg
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Statsforvaltaren i Rogaland
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Vestland
Statsforvalterens fellestjenester
Stortingets administrasjon
Unio
Utenriksdepartementet
YS Stat