Høring om forslag til ny forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen – tilpasning til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen. Forskriften vil erstatte forskrift 17. juni 2022 nr. 1044 om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen.

Status: På høring

Høringsfrist: 19.05.2024

Vår ref.: 24/1066

Høring om forslag til ny forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen – tilpasning til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen. Forskriften vil erstatte forskrift 17. juni 2022 nr. 1044 om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen.

Hensikten med forslaget er å tilpasse reglene til den nye opplæringsloven som ble vedtatt av Stortinget 2. juni 2023, jf. Prop. 57 L (2022-2023), jf. Innst. 442 L (2022-2023), jf. Lovvedtak 89 (2022-2023). Loven skal etter planen tre i kraft i august 2024. Dagens forskrift trådte i kraft så sent som i 2022 etter en fullstendig gjennomgang av hvilke regler i opplæringsloven som skal gjelde for opplæringstilbudet i Longyearbyen. Departementet foreslår derfor ikke realitetsendringer utover det som er nødvendig som følge av den nye loven. I vurderingen av hvilke regler i ny opplæringslov med nytt materielt innhold som skal gjelde i Longyearbyen, har departementet lagt særlig vekt på at tjenestetilbudet i Longyearbyen ikke skal utvides.

Høringsfristen er 19. mai 2024. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjering.no/Id3025916. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                      Kristine Haugland Walker
                                                                                     rådgiver

 

 

 • Departementene
 • Barneombudet
 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Sametinget
 • Sivilombudet
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statped
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Sysselmesteren på Svalbard

 • Utdanningsdirektoratet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Troms fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Dysleksi Norge
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • KS
 • Norsk Lektorlag
 • Redd Barna
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • Utdanningsforbundet